നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യരാണ്, ഏറ്റവും മികച്ച ജോലിയിൽ വേണം!

Global :contact@fabrica-parchet-masiv.ro

LOGOSOL GLOBAL ROMANIA

കണ്ടെടുത്ത് ലോഗ്സ് ഉണക്കിയ വിറകു തടിക മരം നാലു വശങ്ങളും കണ്ടു <title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <meta name="format-detection" content="telephone=no"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> <meta name="description" content=" അലങ്കാര മരം parquet നിർമ്മിച്ച ഫാക്ടറിLogosol" /> <meta name="keywords" content="Logosol, കണ്ടെടുത്ത് ലോഗ്സ് ഉണക്കിയ വിറകു തടിക മരം നാലു വശങ്ങളും കണ്ടു "/> <meta name="robots" content="INDEX,FOLLOW" /> <link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="/apple-icon-57x57.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="/apple-icon-60x60.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="/apple-icon-72x72.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="/apple-icon-76x76.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="/apple-icon-114x114.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="/apple-icon-120x120.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="/apple-icon-144x144.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="/apple-icon-152x152.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/apple-icon-180x180.png"> <link rel="icon" type="image/png" sizes="192x192" href="/android-icon-192x192.png"> <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/favicon-32x32.png"> <link rel="icon" type="image/png" sizes="96x96" href="/favicon-96x96.png"> <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/favicon-16x16.png"> <link rel="manifest" href="/manifest.json"> <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.5.0/css/all.css" integrity="sha384-B4dIYHKNBt8Bc12p+WXckhzcICo0wtJAoU8YZTY5qE0Id1GSseTk6S+L3BlXeVIU" crossorigin="anonymous"> <meta name="msapplication-TileColor" content="#ffffff"> <meta name="msapplication-TileImage" content="/ms-icon-144x144.png"> <meta name="theme-color" content="#ffffff"> <meta name="apple-mobile-web-app-title" content="LOGOSOL"> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent"> <!--[if lt IE 7]> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ var BLANK_URL = 'https://www.logosol.com/store/js/blank.html'; var BLANK_IMG = 'https://www.logosol.com/store/js/spacer.gif'; //]]> </script> <![endif]--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.logosol.com/store/media/css_secure/f6a4f5a231d4d91548a130aabb010f20.css" media="all" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.logosol.com/store/media/css_secure/0f9acb65279281c9c58fa09f50f8c5a1.css" media="print" /> <script type="text/javascript" src="https://www.logosol.com/store/media/js/2e987275e144d43d16c7dc9b89e0ea1d.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.logosol.com/store/media/js/12f4aafd30e8366fdc6b04451b224c59.js" async></script> <!--[if IE]> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.logosol.com/store/media/css_secure/6b7531c8ebaa692ea7fe3e931392b325.css" media="all" /> <![endif]--> <!--[if lt IE 7]> <script type="text/javascript" src="https://www.logosol.com/store/media/js/1cd9ddcf021645741a9ebe94ff5a464b.js"></script> <![endif]--> <!--[if IE 7]> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.logosol.com/store/media/css_secure/6e3c62ec7d802447a99a5e4acc7938b3.css" media="all" /> <![endif]--> <!--[if lte IE 7]> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.logosol.com/store/media/css_secure/3da22faa059cc11b58c9bab33de799ad.css" media="all" /> <![endif]--> <!--[if lte IE 8]> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.logosol.com/store/media/css_secure/8daabbf8ec088cda836f52075809a87a.css" media="all" /> <![endif]--> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ Mage.Cookies.path = '/store'; Mage.Cookies.domain = '.www.logosol.com'; //]]> </script> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ optionalZipCountries = ["HK","IE","MO","PA"]; //]]> </script> <!-- BEGIN GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS CODE --> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-16235457-1', 'auto', {name: 'local'}); ga('create', 'UA-27190172-1', 'auto', {name: 'global'}); ga('local.require', 'displayfeatures'); ga('global.require', 'displayfeatures'); ga('local.send', 'pageview'); ga('global.send', 'pageview'); //]]> </script> <!-- END GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS CODE --> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ var AWACP_CONFIG = { mageVersion: '1.9.3.10', useProgress : 1, popupForAllProducts : 0, addProductConfirmationEnabled : 1, removeProductConfirmationEnabled : 0, dialogsVAlign: 'center', cartAnimation: 'opacity', addProductCounterBeginFrom : 0, removeProductCounterBeginFrom : 0, custom : { miniWishlist: { selectors: ['.block-wishlist'], parentSelector: null }, options: { selectors: ['#acp-configurable-block'], parentSelector: null }, sidebar: { selectors: ['#mini-cart'], parentSelector: null }, topLinks: { selectors: null, parentSelector: ['.header .quick-access>', '.toplinks-bar'] }, cart: { selectors: ['.col-main', '#main'], parentSelector: null }, wishlist: { selectors: ['.my-account'], parentSelector: null }, addProductConfirmation: { selectors: null, parentSelector: null }, removeProductConfirmation: { selectors: null, parentSelector: null } }, hasFileOption : false }; Event.observe(document, 'dom:loaded', function(){ AW_AjaxCartPro.init(AWACP_CONFIG); }); //]]> </script> <script type="text/javascript" src="https://chimpstatic.com/mcjs-connected/js/users/55f39b4878d96e9dc89a3cc83/6b7a17316bf201cf061b9788a.js" async></script><style type="text/css"> </style><script type="text/javascript">//<![CDATA[ var Translator = new Translate([]); //]]></script> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600" rel="stylesheet"> <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet"> <script type="text/javascript"> if(("standalone" in window.navigator) && window.navigator.standalone){ var noddy, remotes = false; document.addEventListener('click', function(event) { noddy = event.target; while(noddy.nodeName !== "A" && noddy.nodeName !== "HTML") { noddy = noddy.parentNode; } if('href' in noddy && noddy.href.indexOf('http') !== -1 && (noddy.href.indexOf(document.location.host) !== -1 || remotes)){ event.preventDefault(); document.location.href = noddy.href; } },false); } </script> <!-- Hotjar Tracking Code for http://www.logosol.com --> <script> (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:860230,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); </script> </head> <body class=" cms-index-index responsive cms-home store-global category-color-id-0"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display:none;" width="250" height="600" viewBox="0 0 250 600"> <!-- Joinery accessories --> <symbol id="cat-icon-557" viewBox="200 450 50 50"> <path id="System_Linus" d="M241 471.5v-1.33h-3.52v1.33h-13.61v1.32h-6.74v-1.32h-4.55v-1.33h-3.52v1.33h-2.17v7.36h2.17v1.32h3.52v-1.32h12.79l3.33 3.74a.93.93 0 0 0 1.82-.24 1 1 0 0 0-.51-.83l-1.74-2.68h9.14v1.32H241v-1.32h2.18v-7.35zm-2.3 5.09h-11.86l-.76-1.17a1.43 1.43 0 0 0-1.19-.65 1.41 1.41 0 0 0-1.42 1.41 1.35 1.35 0 0 0 .07.41h-12.18v-2.7h27.31z" data-name="System Linus"/> </symbol> <!-- Planer accessories --> <symbol id="cat-icon-556" viewBox="200 400 50 50"> <path d="M220.07 434.26c2.44 0 1.54-1.85 1.54-1.85a8.85 8.85 0 0 1-.54-2.6 9 9 0 0 1 1-4.68l-.62-.31a9.73 9.73 0 0 0-1 5 9.86 9.86 0 0 0 .62 2.9s.55.94-.92.85zM235.15 429.27a5 5 0 0 1-10 0 4.87 4.87 0 0 1 .27-1.53 22.06 22.06 0 0 0-2.47-2 7.93 7.93 0 0 0-.82 4 8 8 0 0 0 16-1 7.93 7.93 0 0 0-1.3-3.85l-2.06 2.6a5 5 0 0 1 .38 1.78z"/> <path d="M230.19 432.37a1.9 1.9 0 0 1-1.52-.9 20.53 20.53 0 0 0-2.71-3.24 4.42 4.42 0 0 0-.14 1 4.34 4.34 0 0 0 8.67 0 4.51 4.51 0 0 0-.16-1.11l-2.53 3.19a1.94 1.94 0 0 1-1.61 1.06z"/> <path d="M229.45 430.94a21.14 21.14 0 0 0-8.57-7.42s-1.74-.73-.47-2.71H239l-7.93 10c-.9 1.3-1.62.13-1.62.13zm.71-2.37a.7.7 0 0 0 0 1.4.7.7 0 0 0 0-1.4zm-8-6.79a.7.7 0 1 0 .7.7.7.7 0 0 0-.74-.7zM226.29 420.08h11.5l-1.32-1.54h-8.82l-1.36 1.54z"/> <path d="M220 424.8a.61.61 0 1 1-1.21 0 .61.61 0 1 1 1.21 0zm2.57-6.07h-11.49v1.4l9.12 6.73a3.25 3.25 0 0 1 .85-2.31s-.54-.39-1.62-1.37c-.82-.75.36-3.05.36-3.05h2.74z"/> </symbol> <!-- Electrical equipment --> <symbol id="cat-icon-89" viewBox="200 350 50 50"> <path d="M226.92 370.16h2.84v.98h-2.84z" transform="rotate(-36.89 228.36975978 370.68001363)"/> <path d="M228.14 371.77h2.84v.99h-2.84z" transform="rotate(-36.89 229.56884804 372.27938243)"/> <path d="M236.77 372.36a11.48 11.48 0 0 0-2.49-3.91 10.74 10.74 0 0 0-16.14-2.82 10.25 10.25 0 0 0-5.63 8.88c0 4.64 3.44 8.58 8.18 9.93a10.52 10.52 0 0 0 6.63 2.42 9.89 9.89 0 0 0 3.52-.64 10.68 10.68 0 0 0 5.93-13.86zM219 366.8a11.52 11.52 0 0 1 5.08-1.26c-.31.09-.61.18-.92.29a10.15 10.15 0 0 0-5.79 5.6 11 11 0 0 0-.77 5.67 8.74 8.74 0 0 1-.75-3.54 8.9 8.9 0 0 1 3.15-6.76zm-.42 12.38a9.61 9.61 0 0 1 .13-7.19 8.7 8.7 0 0 1 5-4.8 8.55 8.55 0 0 1 3-.54 7.21 7.21 0 0 1 7.11 4.44 8.73 8.73 0 0 1 .36 2.47 9.16 9.16 0 0 1-13.26 8l.25-.17a2.43 2.43 0 0 0 1.07-1.43 2 2 0 0 0-.65-1.63c-.18-.2-.4-.46-.38-.59.07-.4.77-.89 1.5-1.26l.92 1.23a.4.4 0 0 0 .55 0l2.88-2.17.13.18a.52.52 0 0 0 .73.1l.83-.62a.52.52 0 0 0 .1-.73l-2.85-3.76a.52.52 0 0 0-.73-.11l-.82.62a.52.52 0 0 0-.11.73l.13.18-2.88 2.16a.39.39 0 0 0-.11.54l.6.8c-.82.44-1.74 1.1-1.89 1.94a1.83 1.83 0 0 0 .61 1.46c.28.32.45.55.42.75s-.26.57-1.32 1.2c-.22-.15-.44-.31-.65-.48a10.67 10.67 0 0 1-.65-1.32zm-4.58-4.67a7.79 7.79 0 0 1 .72-3.25 10.2 10.2 0 0 0 3.44 10.2c.08.14.18.27.27.41a8.7 8.7 0 0 1-4.43-7.36zm16.38 10.36a8.68 8.68 0 0 1-5.86.06c6.06-.09 11-4.25 11.52-9.52a9.07 9.07 0 0 1-5.71 9.46z"/> </symbol> <!-- Protective equipment --> <symbol id="cat-icon-55" viewBox="200 300 50 50"> <path d="M241.77 312.88l-10.14 1.26a30.33 30.33 0 0 0 0 3.8l.48.06h4.15c2.16 0 2.38.95 2.42 1.83a3 3 0 0 0 0 .31c.14 1-1.55 6.57-1.91 7.61a19.82 19.82 0 0 0-.32 5v.51h-.51s-2.65.11-3.51.16c-.15.1-.2.8-.21 1a1.42 1.42 0 0 1-.22.85c-.19.21-.48.27-1.36.27-.6 0-1.38 0-2.07-.06h-1.09a18.89 18.89 0 0 1-4.83-1.67v1.12l.61.46.15-.25.1.42 1.1.54.21-.32.36.17.07.5 1.84.46.21-.35h.36l.25.53h1.7l.11-.39h.53l.28.39 1.06-.14v-.42s2.16-.64 2.55-.39a2.49 2.49 0 0 1 .68.79l1.22.06.18-.32h.38l.06.34 1.62-.16v-.2l.31-.14.19.11a6.18 6.18 0 0 0 .69-.6 9.6 9.6 0 0 0-.06-1.75l.11-.45-.06-.26s-.42-2.85-.4-3.31a9.7 9.7 0 0 1 .52-2.68 13.58 13.58 0 0 0 1.36-3.72c.26-1.79 1.21-6.15 1.21-6.15z"/> <path d="M231.67 325.92c-.48 2.34-.81 4.5-2.54 5.11l-.77.27-.22.08-.63.21h-.11c-.18.05-.35.1-.51.13a2 2 0 0 1-.42 0h-.38l-.63-.09h-.23a4.22 4.22 0 0 0-.49 0 1.9 1.9 0 0 0-.34 0h-.16a1 1 0 0 0-.41.16 5 5 0 0 0-.85 1.13 19.46 19.46 0 0 0 4.38 1.52H231.13c.08 0 .14 0 .16-.06.18-.2-.06-1.9.75-1.95s3.36-.15 3.36-.15a20.35 20.35 0 0 1 .33-5c.48-1.39 1.9-6.31 1.8-7s.25-1.62-1.85-1.62h-4a42.82 42.82 0 0 1-.01 7.26zM220.66 322.24c-1.5 0-1 .87-1 .87a5.67 5.67 0 0 1 .25.93c0 .31.18 2.15.65 2.63s2.32.7 3.48.76a12.26 12.26 0 0 0 1-4.85 30.66 30.66 0 0 0-4.38-.34z"/> <path d="M217.38 320.71l-2.5.07-1.45-.46v-.08c-.09-.35-.32-.85-.53-.89a1 1 0 0 0-.92.2 3.31 3.31 0 0 0 0 1.4c0 .06.06.14.15.12l1-.16h.13v.12a.89.89 0 0 0 .93.37l.85.06h.86l.34.1 1 .55a6.08 6.08 0 0 1 .88 1.76.88.88 0 0 0 0 .16c.2 0 .83 0 1-.05-.05-.32-.37-1.46-.37-1.46a.69.69 0 0 1 0-.67c.16-.28.56-.43 1.19-.43.12 0 3.67.18 5.12.37a6.93 6.93 0 0 0-.1-.7 61.74 61.74 0 0 0-7.58-.38z"/> <path d="M213.13 318.54c.57.11.9 1 1 1.4l.78.22 2.23-.12a49.78 49.78 0 0 1 7.63.13c-.16-.68-.33-1.16-.33-1.16a10.5 10.5 0 0 0-.4-1.05l-.15-.32-.32-.61c-.06-.11-.13-.21-.2-.32s-.21-.33-.32-.48-.16-.19-.23-.29-.23-.27-.35-.39l-.24-.25-.37-.34-.24-.2-.4-.29-.22-.15a5.39 5.39 0 0 0-.52-.3l-.11-.06c-.21-.1-.41-.2-.62-.28l-.18-.06a3.52 3.52 0 0 0-.42-.15l-.22-.06-.35-.1h-.21l-.31-.06h-1.51l-.1-.13-.08-.09h-.88a6.1 6.1 0 0 0-5.2 2.34 8 8 0 0 0-.91 1.45 10.69 10.69 0 0 0-.49 1.19 11.64 11.64 0 0 0-.45 2c0 .23-.06.45-.08.64v.77s-.48.36-.52.62.16 2.13.21 2.6v.11h1.2l.07-.08h.05a2.09 2.09 0 0 1 .15-.15l.1-.09.22-.19a.93.93 0 0 1 .15-.13l.27-.2.21-.13.31-.18c.08-.05.17-.08.25-.12a2.63 2.63 0 0 1 .35-.15l.29-.09.33-.24h.11v.17l-1.81 1 .21 1.39a3 3 0 0 0-.33 1.34 2.54 2.54 0 1 0 5.07 0 2.83 2.83 0 0 0-.13-.83l.29-1.9-1.8-1v-.07c.23.05.49.08.7.13l.52.16c.24.07.48.14.69.22l.77.26c.1 0 .18 0 .27.05a2 2 0 0 0 .45.08h.28v-.21a3.41 3.41 0 0 0-.91-1.4l-.61-.51c-.25 0-1.34.11-1.77.12a.76.76 0 0 1-.72-.44l-1.25.2a.57.57 0 0 1-.59-.38 4.27 4.27 0 0 1 0-2.32 1.72 1.72 0 0 1 1.69-.52zm1.75 5.83l-.13.81a2.47 2.47 0 0 0-2-1.1 2.4 2.4 0 0 0-1.78.79l-.08-.5 1.76-.94h.48z"/> </symbol> <!-- Axes --> <symbol id="cat-icon-521" viewBox="200 250 50 50"> <path d="M213.11 279.71a36 36 0 0 1-2.33-6c-.14-.4 1.56-1.78 1.56-2.55s-.29-1.05-.83-1.74a3.64 3.64 0 0 1-.35-2.2h-4.81v3.64a29.79 29.79 0 0 0 .32 3.92c.07.83-.11 3.71-.23 5.42a11.39 11.39 0 0 0 6.67-.49zM206.35 281.47a7.31 7.31 0 0 0 0 .85c3.52 1.42 7.56-.54 7.56-.54-.13-.17-.29-.66-.42-.86a11.28 11.28 0 0 1-7.14.55zM204.17 273.18a4.75 4.75 0 0 1 0-4.05h1a10.57 10.57 0 0 0 .18 4.05zM246.26 274.18l-1.11 1.87h-.88a1.11 1.11 0 0 1-.76-.59 2 2 0 0 0-1.57-1.3 68.86 68.86 0 0 0-8.83-.55c-2.7.07-6.55.5-9.94.41a73.2 73.2 0 0 1-9.5-.71l-.85-.18a6.42 6.42 0 0 0 1-2.16 3.08 3.08 0 0 0-.63-1.84h1.12a17.38 17.38 0 0 0 7.67 1.95c4.22 0 11.41-.35 13.85-.28s8.2.64 10.28 1.84zm-2-1.3c-.3 0-.53.33-.53.73s.23.72.53.72.53-.32.53-.72-.25-.73-.54-.73z"/> </symbol> <!-- Lubrication --> <symbol id="cat-icon-62" viewBox="200 200 50 50"> <path d="M219.53 213.94v-.9h-3.41v.9h-.37v.69h4.15v-.69h-.37z"/> <path d="M215.47 232.76a1.48 1.48 0 0 0 .16.87s.4 1.4.62 2.11 2 1.22 2 1.22h12.9s1.8-.5 2-1.22.62-2.11.62-2.11a1.48 1.48 0 0 0 .16-.87v-12.4c0-.69-.16-.87-.16-.87l-.62-2.12a4.79 4.79 0 0 0-.81-1.18s-.34-1.19-.53-1.8-1.72-1-1.72-1h-7.37s-1.54.43-1.73 1c0 0-.63 1.4-1.15 1.4h-4.41a4.48 4.48 0 0 0-.46 1.64c.03.72.5 15.33.5 15.33zm12.81-14.85h-5.2a.73.73 0 0 1-.72-.73v-1.36a.73.73 0 0 1 .72-.73h5.2a.73.73 0 0 1 .72.73v1.36a.73.73 0 0 1-.72.73zm1.59 10.68h-8.38v-7.67h8.38zM237.91 220.57h6.79v16.39h-6.79zM238.68 219.45s.33-.75.77-.86h3.71c.45.11.77.86.77.86zM242.82 216.54v-.85h-3.22v.35l-1.69.43.15.62 1.35-.34-.05.05v.88h3.7v-.88l-.24-.26zM211.1 237c.25 0 .54-1.31.54-1.31v-11.41a1 1 0 0 0-.31-.65 6.59 6.59 0 0 0-1.39-.54.35.35 0 0 1-.2-.35h-2.55a.34.34 0 0 1-.2.35 6.59 6.59 0 0 0-1.39.54 1 1 0 0 0-.3.65v11.37s.28 1.31.53 1.31zM210.19 220.08a1.79 1.79 0 0 0-1-.56h-.39v-.07h-.8v.07h-.1v.19h.1a2.64 2.64 0 0 1 .06.55h.07v.18h-.74c-.09 0-.06.3-.06.3h-.1v.94h2.36v-.09a1.68 1.68 0 0 0 .62-.36c.32-.29.19-.8-.02-1.15zm-.61 1.31v-.65h-.1s0-.3-.06-.3h-.74v-.18h.06a3.33 3.33 0 0 1 0-.55h.37a1.52 1.52 0 0 1 .86.47c.19.31.28.71 0 .91a1.7 1.7 0 0 1-.39.3z"/> </symbol> <!-- Log handling --> <symbol id="cat-icon-99" viewBox="200 150 50 50"> <path d="M234 165.08c-.47-.44-2.91.2-4.85.42a35.2 35.2 0 0 1-4.85 0c-1.19 0-1.45.38-1.45.38l-2.13.3a2.06 2.06 0 0 1 1.82-2.44c1.91-.24 3.7-.71 6.07-.86s5.31 0 6.19.42a4.33 4.33 0 0 1 1.83 1.86c.34.67.49 1.33.08 1.63s-1.1.07-1.55-.54zm1.69-.16a.48.48 0 0 0-.48.48.48.48 0 1 0 .48-.48zM221.28 175.19a.93.93 0 0 1-.52.15 2.21 2.21 0 0 1-1.36-.66 30.08 30.08 0 0 0-3.25 2.72 12.09 12.09 0 0 0-2.83 5.62c-.5 2.23-.53 3.16 1.15 4s4.05-1.7 4.05-1.7-2.45.8-3.28.25c-.33-.21-.34-.77-.22-1.65a9 9 0 0 1 1.24-3.54 16.15 16.15 0 0 1 4-4.36c.71-.52 2.23-1.43 3.29-2.1a13.74 13.74 0 0 1-1.28-.87 1.88 1.88 0 0 1-.24-.28l-.5.35a3.14 3.14 0 0 1 .22.79 1.26 1.26 0 0 1-.47 1.28zM222.68 167.51a8.18 8.18 0 0 0-.1-1l-1.57.22v.76a1.17 1.17 0 0 1 .79-.32 1.16 1.16 0 0 1 .88.34zM219.42 170.79a3.26 3.26 0 0 1 1.27 1l.6-.8c-.34-.64-.64-1.26-.8-1.62a9.26 9.26 0 0 1-1.07 1.42z"/> <path d="M221 173.26a.32.32 0 0 1 0-.09 3.8 3.8 0 0 0-.36-.69c-.08-.11-.16-.19-.24-.29l-.21-.26-.15-.14a3.75 3.75 0 0 0-.33-.26l-.16-.09a1.38 1.38 0 0 0-.3-.11h-.14a.6.6 0 0 0-.36.07.55.55 0 0 0-.23.34 1.25 1.25 0 0 0 0 .44 3.11 3.11 0 0 0 .53 1.38 3.58 3.58 0 0 0 .45.55l.15.14h.06a2.61 2.61 0 0 0 .27.22l.16.09a1.51 1.51 0 0 0 .31.12h.14a.6.6 0 0 0 .36-.07c.3-.15.31-.71.05-1.35zm-1.4-1.23a.42.42 0 0 1-.42.42.42.42 0 0 1 0-.84.42.42 0 0 1 .46.39zm.75 2.23a.41.41 0 0 1-.35-.26c0-.06-.07-.11-.07-.17a.41.41 0 0 1 .7-.3.41.41 0 0 1 .14.3.41.41 0 0 1-.38.43zM234.64 182.64a12.42 12.42 0 0 0-2.93-5.81A47.68 47.68 0 0 0 227 173c-.63-.48-.9-.67-1.18-.87s-.54-.37-1.11-.82a2.48 2.48 0 0 1-.41-.39 12 12 0 0 1-1.64-2.65v-.14a.86.86 0 0 0-.75-.44.89.89 0 0 0-.88.88.58.58 0 0 0 0 .19v.11c.08.17.41.87.79 1.61a14.5 14.5 0 0 0 1 1.68 1.57 1.57 0 0 0 .26.29 13.27 13.27 0 0 0 1.31.9c1.07.67 2.45 1.5 3.12 2a16.81 16.81 0 0 1 4.1 4.51 9.14 9.14 0 0 1 1.28 3.66c.13.91.12 1.49-.23 1.71a1.42 1.42 0 0 1-.38.14h-1.16l-.38-.06h-.15l-.44-.09-.39-.11h-.12l-.18-.05h-.14l.07.08a.46.46 0 0 1 .07.07l.19.18.13.13.27.23.19.16.33.24.22.16.41.24.21.11a3.74 3.74 0 0 0 .66.25 2.44 2.44 0 0 0 .65.07h.1a1.84 1.84 0 0 0 .64-.17c1.73-.9 1.69-1.87 1.18-4.17zm-13.28-14.12a.49.49 0 0 1 .5-.49.5.5 0 1 1-.5.49zm3 4.13a.5.5 0 0 1-.5-.5.5.5 0 1 1 .5.5z"/> </symbol> <!-- Nobex --> <symbol id="cat-icon-519" viewBox="200 100 50 50"> <path d="M222 135.2a.53.53 0 0 1-.53.53.53.53 0 0 1 0-1 .53.53 0 0 1 .53.47zm-1.85 1.71h13.09v-3.41h-13.07z"/> <path d="M222 113.36V113h.57v-.79h-3.79v.79h.57v.38h-.57v.51h.57v.37h-.57v.51h.57v.37h-.57v.51h.57v.35h-.57v.51h.57v.38h-.57v.51h.57v.37h-.57v.51h.57v.37h-.57v.51h.57v.38h-.57v.51h.57v.37h-.57v.51h.57v.37h-.57v.51h.57v.37h-.57v.51h.57v.38h-.57v.51h.57v.42h-.57v.51h.57v.37h-.57v.51h.57v.38h-.57v.51h.57v.37h-.57v.51h.57v.37h-.57v.47h.57v.37h-.57v.52h.57v.37h-.57v.51h.57v.37h-.57v.51h.57v.35h-.57v.51h.57v.38h-.57v.51h.57v.37h-.57v1.33l.32.17a1.59 1.59 0 0 0 .56 1.11v-2.3h2.91v-.31H222v-.37h.57v-.51H222v-.38h.57V131H222v-.37h.57v-.51H222v-.37h.57v-.51H222v-.37h.57v-.52H222V128h.57v-.51H222v-.37h.57v-.51H222v-.37h.57v-.51H222v-.38h.57v-.51H222v-.37h.57V124H222v-.37h.57v-.51H222v-.38h.57v-.51H222v-.37h.57v-.51H222v-.37h.57v-.51H222v-.37h.57v-.51H222v-.38h.57v-.51H222v-.37h.57v-.51H222v-.37h.57v-.51H222v-.38h.57V116H222v-.37h.57v-.51H222v-.37h.57v-.51H222v-.37h.57v-.51zm-1.32.57a.58.58 0 1 1 .57-.58.58.58 0 0 1-.61.58z"/> </symbol> <!-- Plano --> <symbol id="cat-icon-520" viewBox="200 50 50 50"> <path d="M215.18 66.67h.57v1.53h-.57zM215.18 68.54h.57v1.53h-.57zM215.18 70.5h.57v1.53h-.57zM215.18 72.65h.57v1.53h-.57zM218.24 66.67h5.42v1.53h-5.42zM218.24 68.54h5.42v1.53h-5.42zM218.24 70.5h5.42v1.53h-5.42zM218.24 72.65h5.42v1.53h-5.42z"/> <path d="M234.31 66.67h.57v1.53h-.57z" transform="rotate(-180 234.59 67.44)"/> <path d="M234.31 68.54h.57v1.53h-.57z" transform="rotate(-180 234.59 69.305)"/> <path d="M234.31 70.5h.57v1.53h-.57z" transform="rotate(-180 234.59 71.26)"/> <path d="M234.31 72.65h.57v1.53h-.57z" transform="rotate(-180 234.59 73.415)"/> <path d="M226.39 66.67h5.42v1.53h-5.42z" transform="rotate(-180 229.105 67.44)"/> <path d="M226.39 68.54h5.42v1.53h-5.42z" transform="rotate(-180 229.105 69.305)"/> <path d="M226.39 70.5h5.42v1.53h-5.42z" transform="rotate(-180 229.105 71.26)"/> <path d="M226.39 72.65h5.42v1.53h-5.42z" transform="rotate(-180 229.105 73.415)"/> <path d="M234.9 65.54v.76h.19v.19H234V87h-1.56V66.49h-6.63V87h-1.56V66.49h-6.54V87h-1.56V66.49h-1.21v-.19h.19v-.76h-.19v-.2h1.21v-.92h.61v-1h-.68V63h1.7v.36h-.68v1h.61v.92h6.54v-.92h.61v-1h-.68V63h1.7v.36h-.68v1h.61v.92h6.63v-.92h.56v-1h-.68V63H234v.36h-.68v1h.68v.92h1.12v.2zm-18.33.06h.67v-.8h-.67zm0 1.7h.67v-.81h-.67zm0 1.69h.67v-.81h-.67zm0 1.69h.67v-.8h-.67zm0 1.69h.67v-.8h-.67zm0 1.69h.67v-.8h-.67zm0 1.7h.67V75h-.67zm0 1.69h.67v-.81h-.67zm0 1.69h.67v-.8h-.67zm0 1.69h.67V80h-.67zm0 1.69h.67v-.8h-.67zm0 1.7h.67v-.81h-.67zm0 1.69h.67v-.81h-.67zm8.09-20.31h.68v-.8h-.68zm0 1.7h.68v-.81h-.68zm0 1.69h.68v-.81h-.68zm0 1.69h.68v-.8h-.68zm0 1.69h.68v-.8h-.68zm0 1.69h.68v-.8h-.68zm0 1.7h.68V75h-.68zm0 1.69h.68v-.81h-.68zm0 1.69h.68v-.8h-.68zm0 1.69h.68V80h-.68zm0 1.69h.68v-.8h-.68zm0 1.7h.68v-.81h-.68zm0 1.69h.68v-.81h-.68zm8.21-20.31h.68v-.8h-.68zm0 1.7h.68v-.81h-.68zm0 1.69h.68v-.81h-.68zm0 1.69h.68v-.8h-.68zm0 1.69h.68v-.8h-.68zm0 1.69h.68v-.8h-.68zm0 1.7h.68V75h-.68zm0 1.69h.68v-.81h-.68zm0 1.69h.68v-.8h-.68zm0 1.69h.68V80h-.68zm0 1.69h.68v-.8h-.68zm0 1.7h.68v-.81h-.68zm0 1.69h.68v-.81h-.68z"/> </symbol> <!-- Smart-Line --> <symbol id="cat-icon-480" viewBox="200 0 50 50"> <path d="M244.66 19.55a.36.36 0 0 1 0-.24v-3.29a1.19 1.19 0 0 0-1.66-1.16c-.56.14-1.11.32-1.67.47l-4.41 1.2a8.36 8.36 0 0 0-3.34 1.64q-.81.67-1.65 1.32c-1.11.87-2.25 1.7-3.34 2.59a28.36 28.36 0 0 1-4.79 3.2c-.66.34-1.34.65-2 1a1.44 1.44 0 0 0-.32.23c-.11.11-.2.28-.39.23s-.23 0-.29.16c-.14.36-.25.41-.63.32-.14 0-.19 0-.23.15a2.34 2.34 0 0 1-.25.56.31.31 0 0 1-.48.08c-.15-.11-.19 0-.25.1a2.84 2.84 0 0 1-.31.63.41.41 0 0 1-.32.1c-.12 0-.29-.15-.35-.1s-.1.24-.16.36a.53.53 0 0 1-.17.24.42.42 0 0 1-.3.07c-.2-.07-.27 0-.33.18s-.15.38-.42.38a.81.81 0 0 0-.34.08c-.51.25-1 .55-1.53.78a13.26 13.26 0 0 0-2.54 1.38.82.82 0 0 1-.35.17.59.59 0 0 1-.4-.08 1 1 0 0 1-.45-.88c0-.24-.07-.31-.29-.32a1 1 0 0 1-.87-.47.55.55 0 0 1-.09-.42c.1-.24 0-.26-.2-.27a.73.73 0 0 1-.72-.94 4 4 0 0 1-.66-.27.42.42 0 0 1-.13-.68.65.65 0 0 1-.66-.3 1.38 1.38 0 0 0-.3-.34 3.84 3.84 0 0 1-1.07-1.5 3.27 3.27 0 0 1 0-2l.14-.5a3.87 3.87 0 0 0-1 1.45 3.33 3.33 0 0 0 .05 2.52 6.81 6.81 0 0 0 .9 1.48c.37.45.69 1 1 1.44s.76 1.17 1.2 1.7a10.93 10.93 0 0 1 1.43 2.16 4.64 4.64 0 0 0 .44.65.66.66 0 0 0 .29.2c.2.07.42.1.62.17a1.08 1.08 0 0 0 .79-.07l.63-.27a.46.46 0 0 0 .17-.14 1.65 1.65 0 0 1 .81-.71c1.57-.79 3.13-1.58 4.68-2.39 1.27-.66 2.53-1.32 3.78-2s2.57-1.4 3.85-2.09c.68-.37 1.35-.73 2-1.08l.6-.31 6.3-3.15 1.93-1 .11-.06 1.43-.74a6.3 6.3 0 0 0 1.21-.69 7.52 7.52 0 0 0 1.38-.93c.24-.17.49-.34.75-.49a3 3 0 0 1 .85-.29.48.48 0 0 1 .58.51 3 3 0 0 1 0 .31 3.87 3.87 0 0 1 1.74-.04zm-26 10.74l-2.5 1.26a3 3 0 0 1-.51.16l-.05-.11a1.7 1.7 0 0 1 .19-.19l1.88-1.15c.19-.12.37-.27.56-.4a.37.37 0 0 1 .45 0c.21.14.2.3-.05.43zm4.49-2.49a.51.51 0 0 1-.26.3l-2.51 1.18a10.77 10.77 0 0 0-.91.58c-.12.07-.25.12-.38.18v-.09a1.74 1.74 0 0 0-.28-.32c-.16-.12-.17-.17 0-.29.65-.38 1.3-.75 1.93-1.15.34-.21.65-.46 1-.7a.93.93 0 0 1 1.18-.11.39.39 0 0 1 .2.42zm7.66-3.87c-.7.39-1.4.78-2.11 1.15-1.57.82-3.15 1.62-4.72 2.43a.3.3 0 0 1-.45-.09 1.71 1.71 0 0 0-.32-.39 3.07 3.07 0 0 0-.42-.27c.54-.27 1.06-.51 1.56-.79.73-.4 1.45-.83 2.15-1.27s1.09-.72 1.62-1.09a4.49 4.49 0 0 0 .46-.41 1.71 1.71 0 0 1 2.34.32c.08.18.08.28-.14.41zm5-2.4c-.74.39-1.49.76-2.23 1.14-.42.22-.83.45-1.26.65a.41.41 0 0 1-.36 0 3.77 3.77 0 0 1-.82-.66 1.34 1.34 0 0 0-1.12-.45h-.07l-.06-.06c0-.05.09-.12.14-.16l1.78-1.38c.23-.18.47-.34.68-.54a2.1 2.1 0 0 1 1.64-.51 2.91 2.91 0 0 1 1.76.77.6.6 0 0 1 .08.08c.5.49.46.78-.18 1.12zm5.61-4.1v.07a.75.75 0 0 0-.07.12c-.05.1-.11.19-.17.29a4.41 4.41 0 0 1-1.31 1.27c-.49.33-1 .68-1.44 1-.68.5-1 .48-1.47-.22a3.05 3.05 0 0 0-1.78-1.29.84.84 0 0 1-.27-.13.58.58 0 0 1-.13-.14c.05 0 .09-.1.15-.12l1.43-.52a18.73 18.73 0 0 1 1.95-.68 9.28 9.28 0 0 1 1.3-.22s2.05-.05 1.79.57zm1.62-.21a.9.9 0 1 1 .88-.91.89.89 0 0 1-.92.91z"/> <path d="M244.82 20.25a4.22 4.22 0 0 0-2.06.08.19.19 0 0 0-.12.09v.25a3.65 3.65 0 0 1 .18 1.88 13.5 13.5 0 0 0 0 3.3 5.72 5.72 0 0 1-.06 2.4.28.28 0 0 0 .23.38 3.38 3.38 0 0 0 1.84 0c.28-.08.33-.17.24-.44a5.06 5.06 0 0 1-.13-2.05 17 17 0 0 0 0-3.42 10.94 10.94 0 0 1-.07-1.4 4.08 4.08 0 0 1 .17-.83.16.16 0 0 0-.06-.19h-.12z"/> </symbol> <!-- F2+ --> <symbol id="cat-icon-568" viewBox="150 450 50 50"> <path d="M164.87 485.87h-.44v-.3h-1.8v.3h-.43V486.23h2.67V486s.02-.13 0-.13z"/> <rect width="1.04" height=".94" x="163.01" y="476.88" rx=".11"/> <rect width="1.04" height=".94" x="186.2" y="476.88" rx=".11"/> <rect width="2.38" height="1.06" x="173.9" y="477.03" rx=".13"/> <path d="M164.06 478.54v-.25h-1.49v6.69h1.93v-6.44h-.44zM187.94 485.87h-.43v-.3h-1.8v.3h-.43V486.23h2.66V486s.06-.13 0-.13zM187.14 478.54v-.25h-1.49v6.69h1.92v-6.44h-.43zM187.1 473v-.77h-.46v.77h-22.71v-.77h-.45v.77h-11.62v1h1l9.71 3.42v-.73a.15.15 0 0 1 .08-.12L155 474h8.17v2.49h.74V474H172l-7.57 2.58a.12.12 0 0 1 .08.11v1.29l8.7.05v-.87h-8.23l8.92-3v.26a.13.13 0 0 0 .12.13h2.14a.12.12 0 0 0 .12-.13v-.24l8.78 3-8.06.05v.77l8.67-.05v-1.27a.11.11 0 0 1 .08-.11L178.1 474h8.26v2.52h.74V474h8.09l-7.62 2.58a.11.11 0 0 1 .08.12v.72l9.69-3.42h1v-1z"/> <path d="M158.6 469.39a1.6 1.6 0 0 1-.37.05h-.34a1.33 1.33 0 0 1 1.19-.8h1.17s.46 0 .48.55c0 0-.63-.09-.71-.09s-.64.06-.66.17zm2.53 1.88V469.63a2.7 2.7 0 0 0-.17-1 .73.73 0 0 0-.63-.35H159a1.74 1.74 0 0 0-1.49 1.15l-.39.11a.37.37 0 0 0-.31.37v1.25c0 .25.07.28.16.34a3.41 3.41 0 0 0 .66.16.6.6 0 0 0 .44.23 1.58 1.58 0 0 0 .24 0l.87-.19.14.06h.49v.24h-2a.12.12 0 0 0-.12.12v.36a.13.13 0 0 0 .12.13h3.84a.12.12 0 0 0 .12-.13v-.36a.12.12 0 0 0-.12-.12h-1.28v-.25h.32v-.15h1.11c.2 0 .16 0 .2-.05s.13-.11.13-.11v-.13zM171.22 460.35l.07-.1a6.29 6.29 0 0 1 .89-.76 6.06 6.06 0 0 1 1.17-.46h.2a5.27 5.27 0 0 1 4.73 1.06l.58-.58-.77-.59a1.13 1.13 0 0 0-.42-.1 1.38 1.38 0 0 1-.42-.13 1.82 1.82 0 0 0-1.6-.38 1 1 0 0 1-.45-.07 1.49 1.49 0 0 0-.4-.08c-.19 0-.38.15-.55.11a1.54 1.54 0 0 0-1.46.47c-.12.11-.34.11-.48.21l-.07.06a1.79 1.79 0 0 0-.32.13c-.3.15-.59.32-.88.49-.11.06-.27.13-.29.22a2.14 2.14 0 0 1-.64 1 1.44 1.44 0 0 0-.15.38 1.25 1.25 0 0 1-.17.48 1.89 1.89 0 0 0-.47 1.57.71.71 0 0 1-.1.48.58.58 0 0 0-.05.62 1.59 1.59 0 0 1 .12.44c.06.65-.06 1.35.46 1.89a.15.15 0 0 1 0 .13c-.05.24.1.37.28.47a1.16 1.16 0 0 1 .48.5l.35-.35c-1.31-2.08-1.69-4.96.36-7.11zM181 463.14a.64.64 0 0 0-.14-.85 1.56 1.56 0 0 1-.59-1.21c0-.09-.05-.23-.11-.25-.23-.09-.26-.28-.32-.47a.18.18 0 0 0 0-.09l-.66.66a5.15 5.15 0 0 1 .88 1.75l.13.48a5 5 0 0 1-.19 2.87 5.08 5.08 0 0 1-6.6 3l-.43-.15c-.37-.21-.73-.43-1.09-.65l-.65.64a2.25 2.25 0 0 1 1.58.8.67.67 0 0 0 .5.17 1.8 1.8 0 0 1 .81.12.79.79 0 0 0 .64 0c.26 0 .52-.11.79-.16s.3 0 .45-.06a2.12 2.12 0 0 0 1.28-.45h.06l.4-.21c.07 0 .17-.15.22-.13.47.16.52-.36.81-.51s.33-.36.49-.56.46-.58.67-.88a5.57 5.57 0 0 1 .37-.57 1 1 0 0 0 .31-.7.6.6 0 0 1 .16-.48c.46-.33.25-.81.14-1.11a1.18 1.18 0 0 1 .09-1z"/> <path d="M178.48 462.9l.28-.06a3.5 3.5 0 0 0-.48-1.06l-.28.22a3.89 3.89 0 0 1 .48.9z"/> <path d="M179 462.74a.23.23 0 0 0 .06.14h.12v.18l-.1.09-.06.05v.11a4.08 4.08 0 0 1-.76 3.24 4.26 4.26 0 0 1-2.12 1.52 4.08 4.08 0 0 1-2.42 0H173.43l-.11-.05-.87-.57-.42.43.93.54.4.15a4.72 4.72 0 0 0 6.14-2.8 4.62 4.62 0 0 0 .17-2.68l-.12-.45a4.55 4.55 0 0 0-.75-1.53l-.48.47a4.14 4.14 0 0 1 .68 1.16z"/> <path d="M176.23 462.51c1 0 1.14.76 1.14 1.52s-.17 1.51-1.14 1.51-1.14-.75-1.14-1.51.17-1.52 1.14-1.52zm-.38 1.52c0-.47 0-1 .38-1s.38.52.38 1 0 1-.38 1-.38-.54-.38-1.03zm-2.2-4.75h-.18a6.27 6.27 0 0 0-1.1.42 7.64 7.64 0 0 0-.83.71l-.06.09a5.25 5.25 0 0 0-.29 6.64l1.46-1.46.74.73a2.89 2.89 0 0 0 4.13-.81l.13-.16-.08.19a2.62 2.62 0 0 1-2.17 1.44 2.4 2.4 0 0 1-1.93-.51l-.86.87.9.42.32-.68h.09l-.2.7a4 4 0 0 0 2.37 0 4.13 4.13 0 0 0 2.37-1.94 4 4 0 0 0 .42-2.66.3.3 0 0 0-.11-.24.3.3 0 0 0-.25 0 3.62 3.62 0 0 1-.73 3.28 3.6 3.6 0 0 0 .64-3 3.73 3.73 0 0 0-.45-1.15l-.42.41-.85-.85.45-.45a3.17 3.17 0 0 0-.61-.39 3.76 3.76 0 0 0-2.33-.28 3.84 3.84 0 0 0-2.5 1.95l-.12.21.07-.24a3.12 3.12 0 0 1 1-1.26c.29-.21.6-.4.92-.59l.41-.25-.07-.12a.27.27 0 0 1 0-.14c0-.08.05-.12.06-.12l.18.45a3.71 3.71 0 0 1 2.71.38 4 4 0 0 1 .47.33l.23-.22a3.34 3.34 0 0 0-.91-.62 4.31 4.31 0 0 0-2.06-.34h-.28l.27-.08h.07a.47.47 0 0 1 .17 0 4.05 4.05 0 0 1 2.75.83l.12.11.48-.48a4.9 4.9 0 0 0-4.54-1.12zm0 6.26c-.83 0-1.12-.65-1.12-1.39s.32-1.64 1.29-1.64a1.94 1.94 0 0 1 .76.14v.57a1.2 1.2 0 0 0-.62-.15c-.52 0-.68.34-.69.86a.71.71 0 0 1 .64-.3.86.86 0 0 1 .87.92 1 1 0 0 1-1.16.99zm-1.23-2.85a2.13 2.13 0 0 1 .49-.81 2.7 2.7 0 0 1 .66-.49 2.52 2.52 0 0 1 2-.13 3 3 0 0 0-1.79.15 2.9 2.9 0 0 0-1.27 1.26l-.12.2zm1.6 1.93a.38.38 0 0 1-.37.42.4.4 0 0 1-.38-.45.38.38 0 0 1 .38-.43c.24 0 .35.22.35.46z"/> </symbol> <!-- Saw Units --> <symbol id="cat-icon-20" viewBox="150 400 50 50"> <path id="Timmerfras_kedjesag" d="M168.82 416.29h3.93v-2.47h-.44v-.48a.54.54 0 0 0-.53-.5h-1.4a.53.53 0 0 0-.53.5v.48h-1a.52.52 0 0 0-.5.53v1.4a.53.53 0 0 0 .47.54zm12.28 20.43v-.36h-1.45v.36h-.35v.44h2.15v-.34-.1zm-.59-10.8h-1a.14.14 0 0 0-.14.14v.85a.14.14 0 0 0 .14.14h1a.13.13 0 0 0 .13-.14v-.85a.13.13 0 0 0-.13-.14zm-.92 1.69v8h1.56v-7.74h-.45v-.3zm11-6.3H180.5v-.92h-.5v.92h-8.79v-.72h3.7v-.51H174v-.17h.81l.82-.2v-.66h2l.5-.52-.18-.18-.32.32v-1.93h-2.69a.54.54 0 0 0 .05-.22c0-.56-.62-1.27-1-1.59v-1.23h-.82v3h-3.77l1.6 2.65c-.36 0-.43.06-.46.09l-.07.07v.53h-1.07v.51h1.28v.72h-9.59l.48-.76.23-.83.51-.46-.65-.27a1.89 1.89 0 0 1-.09.21v.43l-1 1.68h-1.18v2h.36a1.35 1.35 0 0 0 1.27.91l-.06.46.3.05c.14 2.1.65 5.76 2.57 7.73a4.21 4.21 0 0 0 2.09 1.19v3.52h1.61v-.4h-.76v-3h.23a3.32 3.32 0 0 0 2.53-1c1.74-1.81 1.82-5.73 1.72-8.89l7.58 2.67v-.87a.13.13 0 0 1 .1-.14l-7.72-2.61v-.49h8.41v3h.89v-3h9.7l-9.1 3.1a.13.13 0 0 1 .1.14v1.55l9.39.05v-1l-8.82-.05 8.82-3zM174 415.42a2 2 0 0 1 .62 1.08.28.28 0 0 1-.13.23H174zm-8 17.75a3.76 3.76 0 0 1-1.76-1c-1.77-1.81-2.28-5.29-2.43-7.35l.79.12.08-.55 2.13.3.24-1.68-2.13-.3.1-.67 3 .45zm4.81-13.43a2.38 2.38 0 0 1 .4 0l.21.35h-.61zm-.07 2.66v.33l-1-.33zm-1.53 10a2.88 2.88 0 0 1-2.2.9h-.16v-10.9h.32l3.63 1.28c.11 3.1.06 7.01-1.59 8.73z" data-name="Timmerfras kedjesag"/> </symbol> <!-- Other --> <symbol id="cat-icon-59" viewBox="150 350 50 50"> <path d="M172.56 370.5l.21-1.4h.1l.21 1.4h-.52zM176.92 370.5l.21-1.4h.1l.21 1.4h-.52zM179.6 372.59V382h-2a2.66 2.66 0 0 1-5.17 0h-2v-9.45h.57v-1.32h1.13V371H178v.27h1.12v1.32zm-1.9 3.7v-1.64a.66.66 0 0 0-.65-.65h-4a.65.65 0 0 0-.65.65v1.64a.65.65 0 0 0 .65.65h4a.66.66 0 0 0 .65-.65zm-1.24 3.43a.33.33 0 0 0-.31-.34h-2.21a.34.34 0 0 0-.32.35l.9 1.81v.06a.61.61 0 0 0 .51.3.6.6 0 0 0 .56-.41l.76-1.67z"/> <path d="M175 384.67a3.45 3.45 0 0 1-3.08-2.1h-1.5v4.18a.53.53 0 0 0 .53.53h8.1a.52.52 0 0 0 .52-.53v-4.18h-1.5a3.44 3.44 0 0 1-3.07 2.1zM179 364v-.7a.58.58 0 0 0-.57-.58h-7a.57.57 0 0 0-.57.58v.7a.59.59 0 0 0-.52.59v2.8h9.15v-2.8a.59.59 0 0 0-.49-.59z"/> </symbol> <!-- Merchandise --> <symbol id="cat-icon-56" viewBox="150 300 50 50"> <path d="M193.28 332.83l4.31.78s1.48 2-1.44 3-7.44-1.23-7.44-1.23 3.65-.73 4.57-2.55zM183.26 327.3c0-.16.21-.29.47-.29s.46.13.47.28a13.68 13.68 0 0 1 3.7.25 8.24 8.24 0 0 1 2.74 1.81c.27.39 1.68 3 1.68 3s-2 2.91-13.35 4.33c.03-.04-2.9-7.56 4.29-9.38zM176.06 321.06V321c0-.5-.59-.88-.59-.88l-3.31-.11-.68.37a2.47 2.47 0 0 0-1 1.07v.29a4.52 4.52 0 0 1 1.77-.8c.67-.03 2.82.06 3.81.12zM176.25 323.49A2.54 2.54 0 0 1 176 322v-.11c-1 0-3.15-.16-3.77-.13a4.74 4.74 0 0 0-1.78.81v.33l-.08 2.22c0 .45.18.54.18.54l.69 1.75s.36 3.46.54 5.26a24.49 24.49 0 0 0 .71 3.91c.15.56.86.54 1.57.57s.67-.82.67-.82l1.15-12a.91.91 0 0 0 .37-.84zM171.78 315.48c0-.59 0-.33-.48-.83s-.09-1.13.16-1.39a1.31 1.31 0 0 1 1.16-.36 2.84 2.84 0 0 1 2 1.29c.54.77.39 5 .39 5l-3.18-.11-.25.23s.18-3.23.2-3.83zm1.64-.68c-.46 0-.84.58-.87 1.34s.32 1.38.77 1.4.84-.59.86-1.34-.31-1.38-.76-1.4zM166 337.09h-13.7a.26.26 0 0 1-.26-.27V333a.26.26 0 0 1 .26-.26H166a.26.26 0 0 1 .26.26v3.82a.27.27 0 0 1-.26.27zm-12.32-3.39a1.13 1.13 0 1 0 0 2.26 1.13 1.13 0 0 0 0-2.26zM152.58 332.11l12.5-12.63 3 3-9.53 9.63zm13.29-10.95a.43.43 0 1 0 .42.42.42.42 0 0 0-.42-.42z"/> </symbol> <!-- Catalog --> <symbol id="cat-icon-57" viewBox="150 250 50 50"> <path d="M159 284.76V267h2.29v16h.22c1.21 0 2.41 0 3.61.05a22.57 22.57 0 0 1 5.24.64 12.84 12.84 0 0 1 2.67 1.07zM177 284.76a12.25 12.25 0 0 1 3.1-1.18 18.33 18.33 0 0 1 3.46-.46c1.69-.06 3.37-.08 5.06-.12h.1v-16H191v17.72z"/> <path d="M163.21 265.35h2.36c.78 0 1.35 0 2 .09a17.76 17.76 0 0 1 4.68.77 4.83 4.83 0 0 1 1.9 1.15.42.42 0 0 1 .12.28V283l-.22-.1a16.56 16.56 0 0 0-2.89-1.27 15.93 15.93 0 0 0-2.83-.56 49.66 49.66 0 0 0-5-.23h-.12zM186.78 280.87h-1.57a29.44 29.44 0 0 0-5.46.52 13 13 0 0 0-3.29 1.24l-.76.39v-15.34a.45.45 0 0 1 .15-.35 5.75 5.75 0 0 1 2.65-1.33 18.33 18.33 0 0 1 3-.46c1.71-.15 3.43-.19 5.14-.19h.11z"/> </symbol> <!-- Sharpening equipment --> <symbol id="cat-icon-455" viewBox="150 200 50 50"> <path d="M189.54 233.47l-.39-.45h-4.5l-.39.45h-1.37l.3 3.4h7v-3.4h-.54z"/> <path d="M190.53 232.24a.12.12 0 0 0-.05-.05.94.94 0 0 0-.46-.22 1.69 1.69 0 0 0-.35 0h-5.81a1 1 0 0 0-.9.37.41.41 0 0 0-.07.11 1.42 1.42 0 0 0-.08.67h1l.45-.54h5.11l.45.54h.94a1.22 1.22 0 0 0-.23-.88z"/> <path d="M190 231.23H183.82a1.48 1.48 0 0 0-1.63 1.81l.31 3.68.08.92h.25l-.08-.92-.31-3.49v-.09a1.63 1.63 0 0 1 .12-.94 1.39 1.39 0 0 1 1.42-.71h5.58a3 3 0 0 1 .45 0 1.35 1.35 0 0 1 .87.48 1.6 1.6 0 0 1 .22 1.13v.09l-.6 4.41h.21l.66-4.6a1.46 1.46 0 0 0-1.37-1.77z"/> <path d="M187.15 230.51V229h1.62v-4.7h-2.91v1.09h-3a3 3 0 0 0-.4-1.93 1.63 1.63 0 0 0-1.21-.65c-1.52-.17-2.58.14-3.15.92-1.05 1.43-.07 3.89.09 4.26v2.21h.44v-2.29s-1.12-2.56-.16-3.87c.47-.65 1.4-.9 2.76-.75a1.21 1.21 0 0 1 .9.48 2.68 2.68 0 0 1 .32 1.67V228h3.41v1h.71v1.48h-12.92v6.36h8.47l-.33-3.93a2 2 0 0 1 .33-1.5 1.9 1.9 0 0 1 1.54-.59h6.64v-.36z"/> <path d="M183.62 230.2a1.17 1.17 0 0 0-1.17-1.17 1.14 1.14 0 0 0-.87.4l-1-.79.13-.16-.39-.32-.48.58.39.32.13-.16 1 .81a1.17 1.17 0 0 0-.11.49zM164.42 213.54l.26-.6.16.06.15-.36-.15-.07-.3-.12-.15-.07-.16.36.15.07-.25.59-.73-.39h-2.22v2.34h3.98l.49-1.17-1.23-.64zM163 216.29a1.19 1.19 0 0 0 .33.18h.07v-.24h.39a1.11 1.11 0 0 0 .34.18h.06v-.24h.4a1.06 1.06 0 0 0 .33.18h.06v-.24h.4a1.27 1.27 0 0 0 .26.15V216h-2.61v.28zM182.82 220h-16.19a1.59 1.59 0 0 0-.06-.3 1.51 1.51 0 0 0-.59-.84l-.16-.08a1.17 1.17 0 0 0-.28-.16v-.08h-2.61v.73h1.46a1.49 1.49 0 0 0-.14.73H163l-4.36 16.9h.52l4.71-15.57h.78l4.71 15.57h.53l-4-15h.13a.58.58 0 0 0 .19 0c.36-.12.55-.54.55-1.08h16.68v-2.3h-.6zm-18.24-.67a2.14 2.14 0 0 0 0 .67h-.15a1.28 1.28 0 0 1 .17-.73.14.14 0 0 0-.02.03zm.73.67h-.55a2 2 0 0 1 0-.64.29.29 0 0 1 0-.09h.76v-.41h.15l.14.1a2.36 2.36 0 0 1 .59 1h-1.11zm.35.84h.58a.94.94 0 0 1-.47.34zm.48.91a.51.51 0 0 1-.3 0l-.08-.39h.06a1 1 0 0 0 .62-.5h.12c0 .41-.15.77-.42.86z"/> <path d="M184.52 217.11h-.15a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.22.22 0 0 1 0 .14.12.12 0 0 1 0 .05h-.25a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.32.32 0 0 1 0 .14.1.1 0 0 1-.06.05h-.33a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22c0 .18 0 .23-.14.24h-.17a1 1 0 0 1-.43-.22.24.24 0 0 1 0 .12h-.22a1 1 0 0 1-.42-.22.17.17 0 0 1 0 .12h-.22a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.57.57 0 0 1 0 .12h-.54a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.57.57 0 0 1 0 .12h-.22a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.32.32 0 0 1 0 .14l-.06.05h-.24a1 1 0 0 1-.43-.22c0 .2 0 .24-.17.24h-.14a1 1 0 0 1-.43-.22.24.24 0 0 1 0 .12h-.45a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.22.22 0 0 1 0 .14.12.12 0 0 1-.05.05h-.25a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22c0 .18 0 .23-.14.24h-.17a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.36.36 0 0 1 0 .15.09.09 0 0 1-.06.06h-.24a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.19.19 0 0 1 0 .15.17.17 0 0 1-.06.06h-.3a1 1 0 0 1-.43-.22.22.22 0 0 1 0 .17h-.25a1 1 0 0 1-.43-.22.57.57 0 0 1 0 .12h-.22a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22v.14h-.22a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22v.92h-.59a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22v.22h-.22a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.22.22 0 0 1 0 .14.12.12 0 0 1 0 .05h-.25a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22c0 .2 0 .24-.16.24h-.15a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.57.57 0 0 1 0 .12h-.5a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.32.32 0 0 1 0 .14l-.06.05h-.24a1 1 0 0 1-.43-.22c0 .18 0 .23-.14.24h-.18a1 1 0 0 1-.42-.22.17.17 0 0 1 0 .12h-.22a1.17 1.17 0 0 1-.4-.21.57.57 0 0 1 0 .12h-.49a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.57.57 0 0 1 0 .12h-.22a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.57.57 0 0 1 0 .12h-.22a1.18 1.18 0 0 1-.39-.18.32.32 0 0 1 0 .14l-.06.05h-.24a1 1 0 0 1-.43-.22.29.29 0 0 1 0 .14.12.12 0 0 1-.05.05h-.54a1.06 1.06 0 0 1-.43-.22.22.22 0 0 1 0 .14.12.12 0 0 1-.05.05h-.25V218h23.48v-.93z"/> </symbol> <!-- Band grinder --> <symbol id="cat-icon-61" viewBox="150 150 50 50"> <path d="M168.85 164.2l.26-.6.15.07.15-.36-.15-.06-.29-.12-.15-.07-.15.36.15.06-.25.57-.72-.37h-2.16v2.28h3.88l.48-1.14-1.2-.62zM167.49 166.87a1 1 0 0 0 .32.18h.07v-.22h.38a1.06 1.06 0 0 0 .33.18h.06v-.22h.39a.78.78 0 0 0 .32.18h.06v-.22h.39a1.18 1.18 0 0 0 .25.15v-.47h-2.66v.28zM186.8 170.47H171a1 1 0 0 0-.05-.3 1.45 1.45 0 0 0-.58-.82l-.15-.08a1.64 1.64 0 0 0-.28-.16V169h-2.54v.71h1.43a1.44 1.44 0 0 0-.15.72h-1.24l-4.26 16.47h.52l4.59-15.18h.76l4.59 15.18h.52l-3.89-14.61h.12a.58.58 0 0 0 .19 0c.34-.11.53-.52.53-1.05h16.27V169h-.58zm-17.8-.66a2.07 2.07 0 0 0 0 .66h-.15a1.22 1.22 0 0 1 .17-.72s-.02.04-.02.06zm.71.66h-.54a1.9 1.9 0 0 1 0-.63.29.29 0 0 0 0-.09h.74v-.4l.15.05a.41.41 0 0 1 .13.1 2.34 2.34 0 0 1 .59 1h-1.09zm.34.81h.57a.84.84 0 0 1-.46.33zm.47.89a.48.48 0 0 1-.29 0l-.08-.38h.06a1 1 0 0 0 .6-.49h.12c0 .43-.14.78-.4.87z"/> <path d="M188.45 167.67h-.14a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.33.33 0 0 1 0 .14.1.1 0 0 1-.06.05h-.24a1.23 1.23 0 0 1-.42-.22.22.22 0 0 1 0 .14.08.08 0 0 1 0 .05h-.24a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22c0 .18 0 .23-.13.23h-.17a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.24.24 0 0 1 0 .12h-.25a1.15 1.15 0 0 1-.41-.22.17.17 0 0 1 0 .12h-.25a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.57.57 0 0 1 0 .12h-.25a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.57.57 0 0 1 0 .12h-.26a1.15 1.15 0 0 1-.41-.22.31.31 0 0 1 0 .14.08.08 0 0 1 0 .05h-.24a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22c0 .19 0 .23-.16.23h-.14a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.57.57 0 0 1 0 .12H181a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.33.33 0 0 1 0 .14.1.1 0 0 1-.06.05h-.24a1.23 1.23 0 0 1-.42-.22c0 .18 0 .23-.13.23h-.17a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.37.37 0 0 1 0 .15l-.06.05h-.23a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.25.25 0 0 1 0 .15.13.13 0 0 1-.06.05H178a1.23 1.23 0 0 1-.42-.22.23.23 0 0 1 0 .17h-.24a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.24.24 0 0 1 0 .12h-.24a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.15.15 0 0 1 0 .06v.07h-.25a1.15 1.15 0 0 1-.41-.22v.06a.08.08 0 0 1 0 .07h-.25a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22v.13h-.25a1.23 1.23 0 0 1-.42-.22.22.22 0 0 1 0 .14.08.08 0 0 1-.05.05h-.24a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22c0 .19-.05.23-.16.23h-.14a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.57.57 0 0 1 0 .12h-.25a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.33.33 0 0 1 0 .14.13.13 0 0 1-.06.05h-.24a1.23 1.23 0 0 1-.42-.22c0 .18 0 .23-.13.23h-.17a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.57.57 0 0 1 0 .12h-.29a1.32 1.32 0 0 1-.38-.21.24.24 0 0 1 0 .12h-.25a1.23 1.23 0 0 1-.42-.22.26.26 0 0 1 0 .12h-.25a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.57.57 0 0 1 0 .12h-.25a1 1 0 0 1-.38-.19.33.33 0 0 1 0 .14.1.1 0 0 1-.06.05H167a1.23 1.23 0 0 1-.42-.22.22.22 0 0 1 0 .14.08.08 0 0 1 0 .05h-.24a1.13 1.13 0 0 1-.42-.22.33.33 0 0 1 0 .14.08.08 0 0 1-.05.05h-.24v.92h22.9v-.91z"/> </symbol> <!-- Chain grinder --> <symbol id="cat-icon-22" viewBox="150 100 50 50"> <path d="M187.46 131l-.05-.07-.65-.77h-7.62l-.65.77-.06.07h-2.31l.51 5.74h11.75V131h-.92z"/> <path d="M189.14 128.87l-.09-.1a1.64 1.64 0 0 0-.77-.38 3.25 3.25 0 0 0-.59-.06h-9.83a1.53 1.53 0 0 0-1.63.8 2.24 2.24 0 0 0-.14 1.15h1.61l.75-.91h8.64l.76.91h1.59a2.06 2.06 0 0 0-.3-1.41z"/> <path d="M188.27 127.15H177.8a2.51 2.51 0 0 0-2.76 3.07l.53 6.21.14 1.56h.42l-.13-1.59-.52-5.89v-.16a2.87 2.87 0 0 1 .2-1.59 2.37 2.37 0 0 1 2.4-1.2h9.44a4.28 4.28 0 0 1 .76.07 2.21 2.21 0 0 1 1.47.82 2.65 2.65 0 0 1 .38 1.9v.16l-1 7.45h.36l1.11-7.77a2.47 2.47 0 0 0-2.33-3.04z"/> <path d="M183.41 125.94v-2.5h2.75v-8h-4.92v1.83h-5a4.91 4.91 0 0 0-.69-3.25 2.75 2.75 0 0 0-2-1.11c-2.58-.29-4.37.24-5.34 1.56-1.77 2.41-.11 6.57.16 7.2v3.74h.73v-3.96s-1.89-4.32-.27-6.53c.8-1.1 2.37-1.53 4.67-1.27a2.06 2.06 0 0 1 1.52.81 4.36 4.36 0 0 1 .54 2.82V121.59h5.76v1.84h1.2v2.5h-21.91v10.75h14.31l-.57-6.64a3.37 3.37 0 0 1 .57-2.54 3.17 3.17 0 0 1 2.6-1h10.73a4.21 4.21 0 0 1 .5 0v-.61z"/> <path d="M177.46 125.42a2 2 0 0 0-3.46-1.31l-1.6-1.33.22-.27-.62-.51-.81 1 .66.54.22-.27 1.66 1.36a2 2 0 0 0-.19.84z"/> </symbol> <!-- Jointer Planer --> <symbol id="cat-icon-42" viewBox="150 50 50 50"> <path d="M169.26 85.69h1.03v1.27h-1.03zM181.86 85.69h1.03v1.27h-1.03zM174.27 67.88v-.74h1.43l.09.18.14.26h.52v.16h.09a.58.58 0 0 1 1.06.12h6.32v-2.68h-18.25v2.71zM162.27 68.75h9.87v.88h-9.87zM178.23 69.26l-.44-.14a3.58 3.58 0 0 0-.9-.14 1 1 0 0 0-.55.12l-.53.35v-.54l-.32.13h-1.5v.52h13.74v-.88h-9.5v.51z"/> <path d="M173.29 70.06v-1.28h2.07l.43-.18h.36v.27a.48.48 0 0 1 .16-.08h.25a1.24 1.24 0 0 1 .27 0h1.06v-.13a1.14 1.14 0 0 0-.66-.27.26.26 0 0 0 .05-.12.18.18 0 0 0 0-.1.2.2 0 0 0-.38 0 .18.18 0 0 0 0 .1v.08a1.76 1.76 0 0 0-.23 0h-.5v-.15h-.38l-.21-.67h-.9v.16h.83l.08.51v.07l-.64.25h-2.15v1.56h-3.65v14.66H183V70.06zM171.37 64.61h-2V63h2zm-1.13-1.36h-.46v1h.46zm.71 0h-.46v1h.51zM185.63 70.3v.17h-1.71v.32h1.71v.16h1.43v-.65h-1.43z"/> </symbol> <!-- Jointer Planer --> <symbol id="cat-icon-43" viewBox="150 50 50 50"> <path d="M169.26 85.69h1.03v1.27h-1.03zM181.86 85.69h1.03v1.27h-1.03zM174.27 67.88v-.74h1.43l.09.18.14.26h.52v.16h.09a.58.58 0 0 1 1.06.12h6.32v-2.68h-18.25v2.71zM162.27 68.75h9.87v.88h-9.87zM178.23 69.26l-.44-.14a3.58 3.58 0 0 0-.9-.14 1 1 0 0 0-.55.12l-.53.35v-.54l-.32.13h-1.5v.52h13.74v-.88h-9.5v.51z"/> <path d="M173.29 70.06v-1.28h2.07l.43-.18h.36v.27a.48.48 0 0 1 .16-.08h.25a1.24 1.24 0 0 1 .27 0h1.06v-.13a1.14 1.14 0 0 0-.66-.27.26.26 0 0 0 .05-.12.18.18 0 0 0 0-.1.2.2 0 0 0-.38 0 .18.18 0 0 0 0 .1v.08a1.76 1.76 0 0 0-.23 0h-.5v-.15h-.38l-.21-.67h-.9v.16h.83l.08.51v.07l-.64.25h-2.15v1.56h-3.65v14.66H183V70.06zM171.37 64.61h-2V63h2zm-1.13-1.36h-.46v1h.46zm.71 0h-.46v1h.51zM185.63 70.3v.17h-1.71v.32h1.71v.16h1.43v-.65h-1.43z"/> </symbol> <!-- Multi vertical cutter --> <symbol id="cat-icon-45" viewBox="150 0 50 50"> <path d="M167.16 35.45h1.05v1.29h-1.05zM179.92 35.45h1.05v1.29h-1.05zM180.6 34.65h-13.28V24.58h-.76v-1.12h15.01v1.12h-.97v10.07zM185.79 20.51h-1.02v-1.29h-.85v1.29h-15.95v1.28h-2.88v1.02h18.4v-.84h2.3v-1.46z"/> <path d="M163.71 17.66h19.9v2.3h-19.9zM166.56 20.51h.47v.9h-.47zM174.02 13.88h-.3v-1.35h.24v-.27h-.74v.27h.24v1.35h-.31v.62h.31v2.69h.26V14.5h.3v-.62zM174.36 14.69h1.21v2.5h-1.21zM178.79 17.19h-2.71v-4.08h2.71zm-1.17-3.63a.61.61 0 0 0-.61.61.61.61 0 0 0 1.22 0 .61.61 0 0 0-.61-.61z"/> <path d="M186.29 15.56h-.59v-.19h-.29v-.74h-.34v.74h-.21v.19h-1.65V15a.46.46 0 0 0-.13-.26l.23-.82h.14l.35-1.24-.49-.13-.31 1.27h.15l-.23.81a.33.33 0 0 0-.26.32v1.43h.22v.3l-.22.17v.24h.58v-.24l-.21-.16v-.31h.21v-.48h1.65v.31h.21v3.87h.34v-3.83h.29v-.31h.59z"/> </symbol> <!-- Timberjig --> <symbol id="cat-icon-14" viewBox="100 500 50 50"> <path d="M125.86 521.72h.63v5.87h-.63z" transform="rotate(-180 126.175 524.66)"/> <path d="M125.86 530h.63v4.59h-.63z" transform="rotate(-180 126.175 532.295)"/> <path d="M125.86 528.02h.63v1.34h-.63z" transform="rotate(-180 126.175 528.69)"/> <path d="M126.7 527.89h.11v1.71h-.11z" transform="rotate(180 126.76 528.74)"/> <path d="M125.51 527.89h.11v1.71h-.11z" transform="rotate(-180 125.56 528.74)"/> <path d="M127.64 527.46h.19v4.45h-.19z" transform="rotate(90 127.73 529.69)"/> <path d="M126.11 527.23h.11v1.31h-.11z" transform="rotate(90 126.16 527.89)"/> <path d="M127 528.17V528h.4a3.88 3.88 0 0 1 .09-.69h.15a4.51 4.51 0 0 1 .09 1 4.58 4.58 0 0 1-.09 1h-.15a3.88 3.88 0 0 1-.09-.69h-.4v-.22h-1.44v-.18zM126.69 533.98v.76h-1.2v-.15h-.41v.15h-2.24v-.15h-.41v.15h-1.33v.44h.85v.6h1.13v-.6h2.69v.6h1.13v-1.8h-.21zM124.63 532.72v-3.15c0-.2-.46-.25-.46-.25l-.08-.46h-.34a9.19 9.19 0 0 0-.11-1.39c-.09-.26-.33-.8-.76-.74a1.78 1.78 0 0 0-1.49 1.26 8.23 8.23 0 0 0-3 .66l-.22.41h-1v.34l-.44.09-1.09.53-.06.69-1.19.11-.1.14c0 .08-.45.18-.45.28s-.07.47.18.55l.42.13s.09.73.61.83l.76.06s0 .57.92.57h2.26l1.1 1.2a1 1 0 0 0 .24.07v-.47h.6a6.48 6.48 0 0 0 .19-.76h.25v.17c0 .15.31.24.31.24l.69.18a1.64 1.64 0 0 1 .65-.11l.22-.15.36-.27h1v-.46h.64v-.34zm-4.27.86s-.07.15-.21 0l-.14-.17h.37zm2.86-4.27h-.09v-.67a.56.56 0 0 0-.4-.49 5.41 5.41 0 0 0-.58-.12.82.82 0 0 1 .18-.32c.41-.2.72-.15.75 0s.21 1.14.21 1.14zM127.1 532.72h11.31v.34H127.1z" class="cls-2"/> </symbol> <!-- F2 --> <symbol id="cat-icon-501" viewBox="100 450 50 50"> <path d="M114.72 485.87h-.29v-.3h-1.2v.3h-.3V486.23h1.79V486s.02-.13 0-.13zM137.89 485.87h-.3v-.3h-1.2v.3h-.3V486.23h1.8V486s.01-.13 0-.13z"/> <rect width="1.04" height=".94" x="113.01" y="476.88" rx=".11"/> <rect width="1.04" height=".94" x="136.2" y="476.88" rx=".11"/> <rect width="2.38" height="1.06" x="123.9" y="477.03" rx=".13"/> <path d="M114.1 478.54v-.25h-.92v6.69h1.3v-6.44h-.38zM137.26 478.54v-.25h-.92v6.69h1.3v-6.44h-.38zM137.1 473v-.77h-.46v.77h-22.71v-.77h-.45v.77h-11.62v1h1l9.71 3.42v-.73a.15.15 0 0 1 .08-.12L105 474h8.17v2.49h.74V474H122l-7.57 2.58a.12.12 0 0 1 .08.11v1.29l8.7.05v-.87h-8.23l8.92-3v.26a.13.13 0 0 0 .12.13h2.14a.12.12 0 0 0 .12-.13v-.24l8.78 3-8.06.05v.77l8.67-.05v-1.27a.11.11 0 0 1 .08-.11L128.1 474h8.26v2.52h.74V474h8.09l-7.62 2.58a.11.11 0 0 1 .08.12v.72l9.69-3.42h1v-1z"/> <path d="M108.6 469.39a1.6 1.6 0 0 1-.37.05h-.34a1.33 1.33 0 0 1 1.19-.8h1.17s.46 0 .48.55c0 0-.63-.09-.71-.09s-.64.06-.66.17zm2.53 1.88V469.63a2.7 2.7 0 0 0-.17-1 .73.73 0 0 0-.63-.35H109a1.74 1.74 0 0 0-1.49 1.15l-.39.11a.37.37 0 0 0-.31.37v1.25c0 .25.07.28.16.34a3.41 3.41 0 0 0 .66.16.6.6 0 0 0 .44.23 1.58 1.58 0 0 0 .24 0l.87-.19.14.06h.49v.24h-2a.12.12 0 0 0-.12.12v.36a.13.13 0 0 0 .12.13h3.84a.12.12 0 0 0 .12-.13v-.36a.12.12 0 0 0-.12-.12h-1.28v-.25h.32v-.15h1.11c.2 0 .16 0 .2-.05s.13-.11.13-.11v-.13zM131 463.05a.44.44 0 0 1 .08.55.14.14 0 0 0 0 .12c.27.7-.11 1.3-.31 1.93a1.37 1.37 0 0 0-.07.45.55.55 0 0 1-.28.54.79.79 0 0 0-.29.4 1.86 1.86 0 0 1-1 1.28c-.14.06-.23.24-.35.37s-.16.23-.28.29a2.26 2.26 0 0 0-1 .68c0 .08-.23.08-.35.1l-1 .11a1.93 1.93 0 0 1-.34 0h-.09c-.17 0-.37-.05-.53 0a1.53 1.53 0 0 1-1.53-.14c-.13-.09-.37 0-.54-.1a1.61 1.61 0 0 1-.34-.24c-.13-.08-.25-.22-.39-.24a1.53 1.53 0 0 1-.92-.46l.53-.54a5.08 5.08 0 0 0 2.61 1.15l.19.07a6.67 6.67 0 0 0 1.26 0 5.93 5.93 0 0 0 1.11-.35l.1-.06c2.82-1.22 3.55-4.16 3-6.64-.05-.08-.1-.16-.16-.24s-.05-.15-.11-.23-.08-.17-.13-.24c-.19-.28-.38-.54-.59-.81l.47-.46a1.58 1.58 0 0 0 .85.77c.1 0 .18.23.2.37a2.13 2.13 0 0 1 0 .56 1.27 1.27 0 0 0 .2 1.01z"/> <path d="M124.31 468.19l-.26-.09a4.24 4.24 0 0 1-1.32-.71l.25-.25a4.37 4.37 0 0 0 1.65.71v.48a.22.22 0 0 0 .1-.08.31.31 0 0 0 0-.15v-.13l.47-.07c.38-.05.73-.1 1.08-.18a3.22 3.22 0 0 0 1.38-.79l.16-.19-.2.14a3.79 3.79 0 0 1-3.06.82 3.62 3.62 0 0 1-1.51-.68l.34-.34.17-.18a2.52 2.52 0 0 0 1.87.65 2.4 2.4 0 0 0 .81-.19 2.22 2.22 0 0 0 .76-.55l.15-.18-.18.14-.21.15-.53-.64c.66 0 1.29-.26 1.29-1.08 0-.65-.52-.91-1.12-.91h-.23v-.49h1.24v-.75l.12-.12.06.07-.05-.1.83-.83.35.4h.05l-.31-.45.41-.4c.18.24.36.48.54.74 0 .07.08.05.11.23s.07.14.11.2l.15.23c.48 2.31-.21 5.05-2.83 6.18l-.09.07a6.18 6.18 0 0 1-1 .32 5.13 5.13 0 0 1-1.17 0h-.19a4.78 4.78 0 0 1-2.4-1.07l.48-.48a5.08 5.08 0 0 0 1.16.64.47.47 0 0 0 .17 0h.09zM129 459.43l-.55.56a5.08 5.08 0 0 0-8.32 2.95l-.07.5a5.22 5.22 0 0 0 1.07 3.86l-.54.55a.72.72 0 0 1-.25-.19c-.34-.58-.65-1.18-1-1.78a.4.4 0 0 1 0-.24c0-.2.07-.39-.11-.55a.31.31 0 0 1 0-.28 1.53 1.53 0 0 0-.07-1.35.63.63 0 0 1 .21-.83 1.19 1.19 0 0 0 .46-.9c0-.31 0-.84.56-1 .14 0 .28-.23.34-.38a1 1 0 0 1 .56-.52 5.12 5.12 0 0 0 .56-.39c.32-.19.64-.37 1-.54a2 2 0 0 1 .67-.33c.32 0 .56-.48.94-.15h.76a2.15 2.15 0 0 1 1.35.09c.15 0 .3.09.44.12l.79.16a.8.8 0 0 1 .59.26 1.66 1.66 0 0 0 .61.38z"/> <path d="M128.11 460.3l-.42.42a4 4 0 0 0-2.07-.79 4.21 4.21 0 0 0-2.55.57 4.15 4.15 0 0 0-2 2.69v.1H121l-.12.05v.18h.12v.15a4.2 4.2 0 0 0 .57 2.5 3.24 3.24 0 0 0 .21.35l-.47.46a4.79 4.79 0 0 1-.95-3.54l.06-.45a4.72 4.72 0 0 1 7.68-2.8z"/> <path d="M127.58 460.83l-.73.73a2.33 2.33 0 0 0-.86-.39 2.6 2.6 0 0 0-2.55.48l-.15.14.18-.1a2.89 2.89 0 0 1 3.26 0l-.12.12.85.85v.22h-1.91v1.58a2.7 2.7 0 0 1 .63-.07c.31 0 .65.1.65.43s-.3.47-.59.47a1.57 1.57 0 0 1-.71-.16v.14h-.38v-.53h-.41v-1.85h-.87l-1.18 1.76v.62H124v.56l-.33.63-.17.18-.85-.85-.32.32a3.37 3.37 0 0 1-.51-2.62 3.58 3.58 0 0 1 1.76-2.54v-.05a3.6 3.6 0 0 0-2 2.74.25.25 0 0 1-.23-.38 4.1 4.1 0 0 1 6.26-2.46z"/> <path d="M126.28 465.87l.53.64a2.77 2.77 0 0 1-1.46.51 3 3 0 0 1-1.7-.57l.33-.63h.74v-.56h.79v.49a3.12 3.12 0 0 0 .77.12zM124.04 463.49v1.24h-.81l.8-1.24h.01zM122.16 466.25l-.25.25c-.12-.22-.23-.44-.33-.67a3.43 3.43 0 0 1-.31-2l.28.06a3.89 3.89 0 0 0 .61 2.36z"/> </symbol> <!-- LM410 --> <symbol id="cat-icon-41" viewBox="100 400 50 50"> <path d="M131.91 413a.1.1 0 0 0-.1-.09h-.53a.1.1 0 0 0-.1.09v1.81h.73zM141.4 415.6v.4h-4.19v-.4h-.94v2.27h-1.21V416h-2.71v-.86h-1.61v.86H112v5.28h17.4v.56h-7.83a.46.46 0 0 0-.45.46v2.48a.47.47 0 0 0 .45.46h7.83v.7h-13.52V429h-1.4v-7.22H112v15.28h2.44v-7.22h18.14v7.22h2.44v-15.25h-2.44V429h-1.27v-7.78h3.71v-1.91h1.21v1.09h.94v-.4h4.19v.39h.94v-4.79zm-18.89 13.18a1.22 1.22 0 1 1 1.23-1.22 1.22 1.22 0 0 1-1.23 1.22zm15.34-11.61a.42.42 0 0 1-.43-.42.43.43 0 1 1 .43.42zm1-.7a.28.28 0 1 1 0 .55.28.28 0 0 1 0-.55zm1.11 3h-1.37v-.84h1.37zm-.16-2.47a.28.28 0 1 1 .27-.27.27.27 0 0 1-.27.27zm1 .15a.42.42 0 0 1-.42-.42.42.42 0 0 1 .84 0 .42.42 0 0 1-.45.44z"/> </symbol> <!-- Sale --> <symbol id="cat-icon-298" viewBox="100 350 50 50"> <path d="M125.61 377.88l1.51.52.09-2.6-.02-.01-1.58 2.09z"/> <path d="M117.32 368.68l-2.2 1.35a2.63 2.63 0 0 1 1.07 1.7 2.57 2.57 0 0 1-.24 1.42 1.46 1.46 0 1 1-1.81-.86.55.55 0 0 0 .07-.28c0-.2-.32-.5-1-.81l-1.87 1.15.31.82.26.68h-.06a8.24 8.24 0 0 1-.89-.07h-.15a6.26 6.26 0 0 1-.8-.18h-.12c-.25-.09-.5-.19-.73-.3a4.56 4.56 0 0 1-.65-.37h-.06c-.2-.13-.38-.27-.56-.41l-.08-.07c-.17-.14-.32-.28-.47-.43l-.07-.07c-.14-.14-.27-.29-.39-.42v-.06l-.32-.41c-1.62-2.24-2.22-5.48-1.35-7.23.47-1 1-1.47 1.49-1.52h.1a1.17 1.17 0 0 1 .37.08 2.14 2.14 0 0 1 .3.17l.21.18.09.09a7.06 7.06 0 0 1 .82 3.05 5.79 5.79 0 0 0 .74 2.74 2.7 2.7 0 0 0 2.17 1.58 10.55 10.55 0 0 1 1.41.39 8.43 8.43 0 0 1 .83.37c.59.32.94.68 1 1.05a1.14 1.14 0 0 1-.15.66 3.14 3.14 0 0 1-.79.9.59.59 0 0 0 0 .14l.43.59a.47.47 0 0 0 .14.08 3.92 3.92 0 0 0 1.07-1.24 2 2 0 0 0 .27-1.27 2.21 2.21 0 0 0-1-1.49 6.43 6.43 0 0 0-1.44-.73 12.34 12.34 0 0 0-1.53-.43 1.73 1.73 0 0 1-1.52-1.09 4.88 4.88 0 0 1-.61-2.32 8.2 8.2 0 0 0-1-3.52v-.05l-.08-.09-.06-.06-.12-.11a.73.73 0 0 0-.09-.08l-.14-.11-.12-.08-.17-.11-.14-.07-.19-.09-.17-.05h-.39a1.58 1.58 0 0 0-.31 0c-.88.08-1.65.78-2.29 2.07-1 2.08-.42 5.71 1.43 8.26a9.48 9.48 0 0 0 .62.77 8.47 8.47 0 0 0 1.39 1.24l.19.11c.19.13.38.25.58.36l.19.09c.2.1.41.2.62.28l.22.07.63.2c.12 0 .25 0 .38.06a4 4 0 0 0 .5.1H112.37l.19.49 1.35 3.59 29 9.89 3.5-10.22zm1.85 9.82a6.89 6.89 0 0 1-1.71-.87l.59-1.28a3.83 3.83 0 0 0 1.53 1c.5.17 1 .24 1.19-.25.38-1.12-2.71-1.38-2-3.58.5-1.44 2-1.36 3.25-.94a5.11 5.11 0 0 1 1.48.75l-.5 1.17a3.47 3.47 0 0 0-1.24-.74c-.41-.13-1.09-.33-1.27.2-.33 1 2.74 1.29 2 3.46-.49 1.58-1.99 1.58-3.32 1.08zm8 2.6v-1.43l-2.26-.78-.91 1.13-1.63-.56 4.34-5.24 2 .67.26 6.82zm6.66 2.28l-4.09-1.4 2.06-6 1.6.55-1.65 4.83 2.48.85zm5.56.63l-.39 1.14-4.33-1.49 2-6 4.25 1.45-.39 1.13-2.64-.9-.43 1.24 2.5.86-.39 1.13-2.5-.85-.46 1.36zm2 1.95l-1.45-.5.48-1.4 1.45.5zm.55-2.1l-1.16-.39 1.14-4.06 1.6.55z"/> </symbol> <!-- Black Friday --> <symbol id="cat-icon-567" viewBox="100 350 50 50"> <path d="M125.61 377.88l1.51.52.09-2.6-.02-.01-1.58 2.09z"/> <path d="M117.32 368.68l-2.2 1.35a2.63 2.63 0 0 1 1.07 1.7 2.57 2.57 0 0 1-.24 1.42 1.46 1.46 0 1 1-1.81-.86.55.55 0 0 0 .07-.28c0-.2-.32-.5-1-.81l-1.87 1.15.31.82.26.68h-.06a8.24 8.24 0 0 1-.89-.07h-.15a6.26 6.26 0 0 1-.8-.18h-.12c-.25-.09-.5-.19-.73-.3a4.56 4.56 0 0 1-.65-.37h-.06c-.2-.13-.38-.27-.56-.41l-.08-.07c-.17-.14-.32-.28-.47-.43l-.07-.07c-.14-.14-.27-.29-.39-.42v-.06l-.32-.41c-1.62-2.24-2.22-5.48-1.35-7.23.47-1 1-1.47 1.49-1.52h.1a1.17 1.17 0 0 1 .37.08 2.14 2.14 0 0 1 .3.17l.21.18.09.09a7.06 7.06 0 0 1 .82 3.05 5.79 5.79 0 0 0 .74 2.74 2.7 2.7 0 0 0 2.17 1.58 10.55 10.55 0 0 1 1.41.39 8.43 8.43 0 0 1 .83.37c.59.32.94.68 1 1.05a1.14 1.14 0 0 1-.15.66 3.14 3.14 0 0 1-.79.9.59.59 0 0 0 0 .14l.43.59a.47.47 0 0 0 .14.08 3.92 3.92 0 0 0 1.07-1.24 2 2 0 0 0 .27-1.27 2.21 2.21 0 0 0-1-1.49 6.43 6.43 0 0 0-1.44-.73 12.34 12.34 0 0 0-1.53-.43 1.73 1.73 0 0 1-1.52-1.09 4.88 4.88 0 0 1-.61-2.32 8.2 8.2 0 0 0-1-3.52v-.05l-.08-.09-.06-.06-.12-.11a.73.73 0 0 0-.09-.08l-.14-.11-.12-.08-.17-.11-.14-.07-.19-.09-.17-.05h-.39a1.58 1.58 0 0 0-.31 0c-.88.08-1.65.78-2.29 2.07-1 2.08-.42 5.71 1.43 8.26a9.48 9.48 0 0 0 .62.77 8.47 8.47 0 0 0 1.39 1.24l.19.11c.19.13.38.25.58.36l.19.09c.2.1.41.2.62.28l.22.07.63.2c.12 0 .25 0 .38.06a4 4 0 0 0 .5.1H112.37l.19.49 1.35 3.59 29 9.89 3.5-10.22zm1.85 9.82a6.89 6.89 0 0 1-1.71-.87l.59-1.28a3.83 3.83 0 0 0 1.53 1c.5.17 1 .24 1.19-.25.38-1.12-2.71-1.38-2-3.58.5-1.44 2-1.36 3.25-.94a5.11 5.11 0 0 1 1.48.75l-.5 1.17a3.47 3.47 0 0 0-1.24-.74c-.41-.13-1.09-.33-1.27.2-.33 1 2.74 1.29 2 3.46-.49 1.58-1.99 1.58-3.32 1.08zm8 2.6v-1.43l-2.26-.78-.91 1.13-1.63-.56 4.34-5.24 2 .67.26 6.82zm6.66 2.28l-4.09-1.4 2.06-6 1.6.55-1.65 4.83 2.48.85zm5.56.63l-.39 1.14-4.33-1.49 2-6 4.25 1.45-.39 1.13-2.64-.9-.43 1.24 2.5.86-.39 1.13-2.5-.85-.46 1.36zm2 1.95l-1.45-.5.48-1.4 1.45.5zm.55-2.1l-1.16-.39 1.14-4.06 1.6.55z"/> </symbol> <!-- Knife grinder --> <symbol id="cat-icon-102" viewBox="100 300 50 50"> <path d="M116.51 336.12h1.18v.98h-1.18zM127.34 336.12h1.18v.98h-1.18zM129.87 321.83h-.41v-6.15h-2.29v9.24h2.29v-1.38h.41v-1.71zM115.16 315.56h1.36v9.36h-1.36z"/> <path d="M138.75 314v-.53h-13.63a2.51 2.51 0 0 0-1.91.63 1.34 1.34 0 0 0-.38.91v2.78h-.23s-.89-.06-.89.57l-.56 2.07h1.33v-1.59s-.21-.57 1.26-.57h2.39V314zm-15.39 3.79V315a.81.81 0 0 1 .24-.55 2.14 2.14 0 0 1 1.52-.45h.47v3.79z"/> <path d="M124.58 320.23a.36.36 0 1 0-.36.36.36.36 0 0 0 .36-.36zM119.71 319.88a.36.36 0 0 0 0 .71.36.36 0 1 0 0-.71z"/> <path d="M125.11 325.87h-.3l.3.49.82 1.35v4.67h3.89l.57-.93v-3.49l2.91-2.09h-8.19z"/> <path d="M125.65 333a1.06 1.06 0 0 1-.54-.94V327l-.58-.94-.29-.48h.87v-4.3h-.37v-1.58h-.41v-.35h.67v-.59h-1.49v.59h.64v.35h-.41v1.55h-3.48v-1.55h-.41v-.35h.64v-.59H119v.59h.64v.35h-.41v1.55h-2v12.6a.58.58 0 0 1-.34.5.69.69 0 0 0-.39.47v.59h1.2l.91-.68h5s.32.27.52.48a.63.63 0 0 0 .39.2h4v-.65s-2.26-1.34-2.87-1.76zm-5.94-13.1a.36.36 0 1 1-.35.35.36.36 0 0 1 .35-.37zm4.16.35a.36.36 0 0 1 .71 0 .36.36 0 1 1-.71 0z"/> </symbol> <!-- Moulding knives --> <symbol id="cat-icon-65" viewBox="100 250 50 50"> <path d="M123.85 276v-3h-.9a.71.71 0 0 1-.76-.5 2.68 2.68 0 0 0-.12-.3 4.21 4.21 0 0 0-7.75-.15 1.17 1.17 0 0 1-.62.11h-.13a.56.56 0 0 1-.37-.27 2 2 0 0 1-.24-.92v-.57h-.66v7.11a17 17 0 0 0 4.77 1v-.1a1.38 1.38 0 1 1 2 0v.09a17.35 17.35 0 0 0 4.76-.86zm-8.36 1.66a.85.85 0 0 1-.85-.85.83.83 0 0 1 .69-.81h.31a.83.83 0 0 1 .69.81.85.85 0 0 1-.84.84zm5.4 0a.85.85 0 0 1-.85-.85.83.83 0 0 1 .69-.81h.32a.83.83 0 0 1 .69.81.85.85 0 0 1-.85.84zM136.93 269.79a.73.73 0 0 1-.73.72.7.7 0 0 1-.69-.59v-.27a.7.7 0 0 1 .69-.58.73.73 0 0 1 .73.72zm0-4.61a.73.73 0 0 1-.73.72.7.7 0 0 1-.69-.58v-.27a.71.71 0 0 1 .69-.59.73.73 0 0 1 .73.72zm-6.88 4.34v.42l-1.64 1.63v1h8.45a14.66 14.66 0 0 0 .85-4.07h-.09a1.14 1.14 0 0 1-.81.33 1.18 1.18 0 0 1 0-2.35 1.14 1.14 0 0 1 .83.35.1.1 0 0 0 .08 0 14.65 14.65 0 0 0-.73-4.06h-7.55v.64a1.07 1.07 0 0 1 1.08 1.07 2.6 2.6 0 1 1 0 5.15zM135 280.41v-.14a3.67 3.67 0 0 0-1.31-1.68v-.7l1.74-.66a5.81 5.81 0 0 0-9.32 6.32l2-.77v.14a3.68 3.68 0 0 0 1.31 1.69v.69l-1.74.66a5.82 5.82 0 0 0 9.33-6.32zm-4-.18a1.46 1.46 0 1 1-.84 1.89 1.46 1.46 0 0 1 .84-1.89z"/> </symbol> <!-- Chip handling --> <symbol id="cat-icon-95" viewBox="100 200 50 50"> <path d="M131.23 235.21h-12.46v1.03h1.45v.63h.58v-.63h8.4v.63h.58v-.63h1.45v-1.03zM122.33 222.77h.24v.23a4.54 4.54 0 0 1 2.57.9 5.38 5.38 0 0 1 2.42-.92v-.24h.26v2h-.26v-.25s-1.55 0-1.59.67a2.06 2.06 0 0 1-.19 1c-.14.27-.62 1.58-.74 1.85a2.63 2.63 0 0 0-.24.63v.08h.2v.2h-2v-.21h.22a5 5 0 0 1 .42-1.36c.28-.47.9-1.86.74-2.25a.79.79 0 0 0-.68-.55h-1v.18h-.27zM116.24 222.58h5.05v2.01h-5.05zM116.11 233.86l-.15-.35s.17-1.33.15-1.52.13-.46.1-.5 0-1.05 0-1.28v-.69c0-.07.11-1 .11-1.1v-2.88h4.86v2.88c0 .14.11 1 .11 1.1a5.12 5.12 0 0 1 0 .69v1.28c0 .04.1.31.09.5s.16 1.52.16 1.52l-.16.35zM117.56 221.83h-1.44s-.19-.65-.21-.74-.26-.26-.28-.44 0-.39 0-.39l.14-1.49.5-.79.58-1.77.46-1.18 1.45-1.9 1.46 1.9.45 1.18.59 1.77.49.79.14 1.49a2.24 2.24 0 0 1 0 .39c0 .18-.26.36-.28.44s-.2.74-.2.74h-3.85zM128.71 222.58h5.05v2.01h-5.05zM128.59 233.86l-.16-.35s.17-1.33.16-1.52.12-.46.09-.5 0-1.05 0-1.28a5.12 5.12 0 0 1 0-.69c0-.06.11-1 .11-1.1v-2.88h4.86v2.88c0 .13.11 1 .11 1.1v1.97c0 .04.11.31.1.5s.15 1.52.15 1.52l-.15.35zM130 221.83h-1.44s-.19-.65-.2-.74-.27-.26-.28-.44a2.24 2.24 0 0 1 0-.39l.14-1.49.49-.79.59-1.77.45-1.18 1.46-1.9 1.45 1.9.46 1.18.58 1.77.5.79.14 1.49v.39c0 .18-.27.36-.28.44s-.21.74-.21.74H130zM127.18 233.94v.14h-.84v-.07l-.13-.22a2 2 0 0 1-1 .29 2.21 2.21 0 0 1-1-.23l-.11.16v.07h-.84v-.55h.38l.05-.09a2.18 2.18 0 0 1-.7-1.21v-.31a8.59 8.59 0 0 1 0-2.13v-.1h1.88a2.91 2.91 0 0 0 .47.11 2.17 2.17 0 0 1 2.08 2.12 2 2 0 0 1-.67 1.47l.09.12h.36v.41zm-.36-2.09c.09 0 .25-.19 0-.72 0-.09-.2-.45-.4-.5h-.18l-.53.33a.81.81 0 0 0-.43-.11 1.09 1.09 0 0 0-.42.11l-.6-.26h-.09c-.26 0-.45.37-.51.48a1 1 0 0 0-.11.42.31.31 0 0 0 .14.35l.64.2a1.12 1.12 0 0 0 .3.47v.63c0 .28.34.37.66.39s.69-.09.69-.34v-.07l-.07-.58a1 1 0 0 0 .33-.5l.55-.26z"/> </symbol> <!-- Wood drying --> <symbol id="cat-icon-72" viewBox="100 150 50 50"> <path d="M106.57 165.41v19.18h36.86v-19.18zm35.9 16.85h-34.94v-15.89h34.94z"/> <path d="M141.05 167.33H109v13.85h32.1zm-10.21 2.5a.88.88 0 0 1-.44-.68.86.86 0 0 1 .44-.68c.12-.08.16-.13.18-.19h.85a.91.91 0 0 1-.42.62c-.16.11-.2.15-.2.25s0 .14.2.24a.88.88 0 0 1 .44.68.86.86 0 0 1-.44.68c-.16.11-.2.15-.2.25h-.85a.86.86 0 0 1 .44-.68c.15-.11.2-.15.2-.25s-.04-.14-.2-.24zm-4.29 0a.85.85 0 0 1-.44-.68.84.84 0 0 1 .44-.68c.12-.08.16-.13.18-.19h.85a.89.89 0 0 1-.43.62c-.15.11-.19.15-.19.25s0 .14.19.24a.86.86 0 0 1 .45.68.85.85 0 0 1-.45.68c-.15.11-.19.15-.19.25h-.85a.84.84 0 0 1 .44-.68c.15-.11.2-.15.2-.25s-.05-.14-.2-.24zm-4.29 0a.86.86 0 0 1-.45-.68.85.85 0 0 1 .45-.68c.12-.08.16-.13.18-.19h.85a.89.89 0 0 1-.43.62c-.15.11-.2.15-.2.25s0 .14.2.24a.86.86 0 0 1 .45.68.85.85 0 0 1-.45.68c-.15.11-.2.15-.2.25h-.85a.85.85 0 0 1 .45-.68c.15-.11.2-.15.2-.25s-.05-.14-.2-.24zm-4.29 0a.86.86 0 0 1-.45-.68.85.85 0 0 1 .45-.68c.11-.08.16-.13.18-.19h.85a.92.92 0 0 1-.43.62c-.15.11-.2.15-.2.25s0 .14.2.24a.86.86 0 0 1 .45.68.85.85 0 0 1-.45.68c-.15.11-.2.15-.2.25h-.85a.85.85 0 0 1 .45-.68c.15-.11.2-.15.2-.25s-.05-.14-.17-.24zm-4.29 0a.86.86 0 0 1-.45-.68.85.85 0 0 1 .45-.68.39.39 0 0 0 .17-.19h.85a.91.91 0 0 1-.42.62c-.15.11-.2.15-.2.25s0 .14.2.24a.85.85 0 0 1 .44.68.84.84 0 0 1-.44.68c-.15.11-.2.15-.2.25h-.85a.85.85 0 0 1 .45-.68c.15-.11.19-.15.19-.25s-.04-.14-.19-.24zm20.7 10h-23.63v-1.46h23.63zm-21.48-2v-.59h1.1v.59zm18.2 0v-.59h1.13v.59zm3.28-1.27h-23.63v-1.15h23.63zm-21.48-1.86v-.6h1.1v.6zm18.2 0v-.6h1.13v.6zm3.28-1.12h-23.63v-1.46h23.63zm5.18 6.35h-2.85v-2.85h2.85zm.41-4.19h-.41v.44h-2.85v-.44h-.35v-7.36H140z"/> </symbol> <!-- SH410 --> <symbol id="cat-icon-167" viewBox="100 100 50 50"> <path d="M116.55 135.49h1.16v1.42h-1.16zM131.96 135.49h1.16v1.42h-1.16zM133.62 119.81h6.43v.84l-1.88.33h-1.54v.54h-2.34v-.85h-.67v-.86zM130.6 117.62V119.63H129.46V117.62h-12.38v16.66h15.51v-16.66h-1.99zM136.19 113.09h-3.51v3.17h-.74v.49h1.88c.09 0 0 .87 0 .87l1.88-.79v-.57h.49z"/> <path d="M128.53 115.52v-1.6h-.4v1.6h-1.1v-1.27l-2.2.64v.63h-1.82v-.21h.53v-.47h-1.26v.47h.54v.21h-1.83v-1.23l-2.19.64v.59h-2.66v2.85h.42v-1.87h13.3v2.24h.34v-3.22h-1.67z"/> </symbol> <!-- DH410 --> <symbol id="cat-icon-48" viewBox="100 50 50 50"> <path d="M114.88 85.14H116v1.38h-1.12zM131.73 85.14h1.12v1.38h-1.12zM133.25 70.02h6.26v.81l-1.82.33h-1.51v.53h-2.28v-.83h-.65v-.84zM130.4 67.89v1.96H129.29v-1.96H115.4V84.1h16.93V67.89h-1.93z"/> <path d="M126.46 65.83v-1.56h-.39v1.56h-2.64V64.6l-2.14.62v.61h-2.02v-.2h.52v-.46h-1.22v.46h.52v.2h-4.61v2.78h.41v-1.83h14.79v2.19h.33v-3.14h-3.55zM135.54 63.48h-3.41v3.09h-.72V67h1.82c.1 0 0 .85 0 .85l1.83-.77v-.55h.48z"/> </symbol> <!-- PH260 --> <symbol id="cat-icon-4" viewBox="0 50 50 50"> <path d="M17.85 85.27H19v1.42h-1.15zM31.94 85.27h1.15v1.42h-1.15zM33.5 67.63H17.37v-.88a4.84 4.84 0 0 1 3.07-.75h10a4.84 4.84 0 0 1 3.07.78zM34.61 65.31v4.1l.65.6h1.52v.95h1.32v-.95H40.73l.65-.6v-4.1h-6.77zM34.79 79.15v-7.56H47.5v.92s-2.38.35-3.11.35h-4.84l-3.94 6.29zm.74-3.05c0 .34 0 .3.18.38s.35-.17.35-.17 1.52-2.31 1.75-2.74-.28-.44-.28-.44h-1.41c-.72 0-.58.61-.58.61s-.01 2.01-.01 2.36zM14.39 79.08l-3.94-6.3H5.61c-.73 0-3.11-.34-3.11-.34v-.92h12.71v7.56zm.07-5.41s.14-.62-.58-.62h-1.41s-.51 0-.28.45 1.75 2.74 1.75 2.74.2.24.35.17.18 0 .18-.39-.01-2.35-.01-2.35zM33.86 71.61v10.62h-.11v2.15h-2.37v-2.06H19.61v2.06h-2.36v-2.06H17v-4.77h-.7v-6.2h.7V69.6h.35v-1h16.2v3.09z"/> </symbol> <!-- PH360 --> <symbol id="cat-icon-87" viewBox="0 50 50 50"> <path d="M17.85 85.27H19v1.42h-1.15zM31.94 85.27h1.15v1.42h-1.15zM33.5 67.63H17.37v-.88a4.84 4.84 0 0 1 3.07-.75h10a4.84 4.84 0 0 1 3.07.78zM34.61 65.31v4.1l.65.6h1.52v.95h1.32v-.95H40.73l.65-.6v-4.1h-6.77zM34.79 79.15v-7.56H47.5v.92s-2.38.35-3.11.35h-4.84l-3.94 6.29zm.74-3.05c0 .34 0 .3.18.38s.35-.17.35-.17 1.52-2.31 1.75-2.74-.28-.44-.28-.44h-1.41c-.72 0-.58.61-.58.61s-.01 2.01-.01 2.36zM14.39 79.08l-3.94-6.3H5.61c-.73 0-3.11-.34-3.11-.34v-.92h12.71v7.56zm.07-5.41s.14-.62-.58-.62h-1.41s-.51 0-.28.45 1.75 2.74 1.75 2.74.2.24.35.17.18 0 .18-.39-.01-2.35-.01-2.35zM33.86 71.61v10.62h-.11v2.15h-2.37v-2.06H19.61v2.06h-2.36v-2.06H17v-4.77h-.7v-6.2h.7V69.6h.35v-1h16.2v3.09z"/> </symbol> <!-- PH365 --> <symbol id="cat-icon-279" viewBox="100 0 50 50"> <path d="M124.57 35.64h.92v1.13h-.92z" transform="rotate(180 125.025 36.2)"/> <path d="M113.39 35.64h.92v1.13h-.92z" transform="rotate(180 113.85 36.2)"/> <path d="M135.74 35.64h.92v1.13h-.92zM137 21.64h-12.8v-.7a3.85 3.85 0 0 1 2.44-.62h7.92a3.82 3.82 0 0 1 2.44.62zM137.86 19.8v3.25l.52.48h1.21v.76h1.04v-.76h2.09l.51-.48V19.8h-5.37zM138 30.79v-6h10.09v.73s-1.89.27-2.47.27h-3.84l-3.12 5zm.59-2.43c0 .27 0 .24.15.31s.27-.14.27-.14 1.21-1.83 1.39-2.17-.22-.36-.22-.36h-1.12c-.57 0-.46.49-.46.49s-.01 1.6-.01 1.87zM111.34 30.79l-3.12-5h-3.84c-.58 0-2.47-.27-2.47-.27v-.73H112v6zm.06-4.3s.11-.49-.46-.49h-1.12s-.4 0-.22.36 1.4 2.17 1.4 2.17.15.2.27.14.14 0 .15-.31-.02-1.87-.02-1.87zM137.27 24.81v8.41h-.1v1.72h-1.87V33.3H126v1.64h-1.88V33.3h-.21v-3.79h-.55v-4.95h.55v-1.35h.27v-.83H137v2.46z"/> <path d="M123.3 24.51v-9.87h-10.42V25h11.2v-.46zM114.54 16h7.1v4.22h-7.1zm1.17 6.24v-.85h4.76v.85zM126.04 29.72v-3.5h-13.16v8.71h1.82V33.3h8.6v-3.58h2.74z"/> </symbol> <!-- Timberjig LSG --> <symbol id="cat-icon-15" viewBox="50 500 50 50"> <path d="M63.07 521.72h.63v5.87h-.63z" transform="rotate(-180 63.38 524.66)"/> <path d="M63.07 530h.63v4.59h-.63z" transform="rotate(-180 63.38 532.295)"/> <path d="M63.07 528.02h.63v1.34h-.63z" transform="rotate(-180 63.38 528.69)"/> <path d="M63.91 527.89h.11v1.71h-.11z" transform="rotate(180 63.965 528.74)"/> <path d="M62.71 527.89h.11v1.71h-.11z" transform="rotate(-180 62.77 528.74)"/> <path d="M64.84 527.46h.19v4.45h-.19z" transform="rotate(90 64.94 529.69)"/> <path d="M63.31 527.23h.11v1.31h-.11z" transform="rotate(90 63.37 527.89)"/> <path d="M64.2 528.17V528h.41a3.25 3.25 0 0 1 .08-.69h.16a4.66 4.66 0 0 1 .08 1 4.73 4.73 0 0 1-.08 1h-.16a3.25 3.25 0 0 1-.08-.69h-.41v-.22h-1.43v-.18zM63.9 533.98v.76h-1.2v-.15h-.42v.15h-2.23v-.15h-.41v.15h-1.33v.44h.85v.6h1.13v-.6h2.68v.6h1.13v-1.8h-.2zM61.84 532.72v-3.15c0-.2-.47-.25-.47-.25l-.07-.46H61a8.24 8.24 0 0 0-.12-1.39c-.09-.26-.33-.8-.75-.74a1.79 1.79 0 0 0-1.5 1.26 8.23 8.23 0 0 0-3 .66l-.21.41h-1v.34l-.44.09-1.09.53-.07.69-1.18.11a.61.61 0 0 0-.1.14c-.05.08-.46.18-.46.28s-.07.47.19.55l.42.13s.09.73.61.83l.76.06s0 .57.91.57h2.27l1.1 1.2a.86.86 0 0 0 .24.07v-.47h.6c.07-.22.13-.49.19-.76h.25v.17c0 .15.31.24.31.24l.69.18a1.64 1.64 0 0 1 .65-.11l.22-.15.36-.27h1v-.46h.63v-.34zm-4.27.86a.12.12 0 0 1-.21 0 1.29 1.29 0 0 1-.15-.17h.38zm2.85-4.27h-.08v-.67a.56.56 0 0 0-.4-.49c-.19 0-.39-.09-.58-.12a.63.63 0 0 1 .18-.32c.41-.2.71-.15.75 0s.21 1.14.21 1.14zM64.3 532.72h28.67v.34H64.3zM94.89 532.72h3v.34h-3z" /> <path d="M64.3 528.32h28.67v.96H64.3zM93.61 521.72h.63v5.87h-.63zM93.61 530h.63v4.59h-.63zM93.61 528.02h.63v1.34h-.63zM93.28 527.89h.11v1.71h-.11zM94.48 527.89h.11v1.71h-.11z" /> <path d="M92.27 527.46h.19v4.45h-.19z" transform="rotate(90 92.37 529.69)"/> <path d="M93.88 527.23h.11v1.31h-.11z" transform="rotate(90 93.94 527.89)"/> <path d="M93.1 528.17V528h-.4a3.88 3.88 0 0 0-.09-.69h-.15a4.51 4.51 0 0 0-.09 1 4.58 4.58 0 0 0 .09 1h.15a3.88 3.88 0 0 0 .09-.69h.4v-.22h1.44v-.18zM93.41 533.98v.76h1.2v-.15h.41v.15h2.24v-.15h.41v.15H99v.44h-.85v.6h-1.13v-.6h-2.69v.6H93.2v-1.8h.21z" /> </symbol> <!-- B1001 --> <symbol id="cat-icon-504" viewBox="50 450 50 50"> <path d="M60.48 479.05h-.68l-.18-.19v3.85h1v-3.27l-.1-.07zM52.27 485.46h.39l-.39-.79zM98.81 483.35v.19H63.42c-.21.52-.59 1.3-.89 1.9h36.52c0-.43.08-1.71.08-1.9s-.13-.3-.32-.19zM59.81 484.51h-4.36c-.19 0-.23.06-.23.06-.12.28-.24.57-.38.85h5.57c-.13-.27-.26-.56-.37-.84a.4.4 0 0 0-.23-.07z"/> <path d="M63.12 483a.5.5 0 0 0-.34-.07H52.49a.52.52 0 0 0-.35.07.08.08 0 0 0 0 .08 26.08 26.08 0 0 0 1.39 3 .35.35 0 0 0 .3.21 7.14 7.14 0 0 0 1-1.85s.11-.22.48-.22H60c.37 0 .46.19.47.21a6.63 6.63 0 0 0 1 1.86.35.35 0 0 0 .29-.2 26.11 26.11 0 0 0 1.38-3c.01-.09 0-.09-.02-.09z"/> <path d="M58.85 486.01v-.32h-.3v.32h-.37v.31h1.04v-.31h-.37zM70.45 486.01v-.32h-.3v.32h-.37v.31h1.04v-.31h-.37zM81.76 486.01v-.32h-.3v.32h-.37v.31h1.04v-.31h-.37zM93.11 486.01v-.32h-.31v.32h-.37v.31h1.04v-.31h-.36zM63.27 474.9a1.69 1.69 0 0 1-.07-.37c-.05-.4-.14-1.13-.49-1.13a3.18 3.18 0 0 0-.4 0v-.55a.18.18 0 0 0 0-.1h-.05a.15.15 0 0 0-.07 0 .16.16 0 0 0-.16.16v.34a1.45 1.45 0 0 0 0 .77 1.6 1.6 0 0 1 .19.72.45.45 0 0 1-.35.17.59.59 0 0 1-.35-.13l-2-2.43v-3.9c0-.06-.11-.13-.16-.13s-1.11-.05-1.13.11V476h-1.18v.33h1V478.19l1.29.21.55.41h1.55v.32l.36.1.1-.3h1.11a.64.64 0 0 0 .2-.5V477h.08c.15-.05.28-.14.28-.18v-1.42a6 6 0 0 1-.3-.5z"/> <path d="M61.72 464.38c-.14-.25-.34-.46-.24-.81l-5 1.05c-.07 0-.18.1-.18.15 0 .38-.35 2.08-.43 2.55l-.57 3.21c-.06.39-.14.77-.21 1.17-.07-.1-.15-.17-.28-.11a.21.21 0 0 0-.09.3 2 2 0 0 1 .1.35c.06.31.23.62 0 .91a.19.19 0 0 0 0 .08c0 .11-.07.15-.16.18l-2.19.58-.93.25-.38.1c-.13 0-.21.11-.16.25s.14.18.28.13l.16-.05.91-.25h.14l.85-.23c.15.06.08.16 0 .23s-.22.25-.33.38a1.13 1.13 0 0 0-.12.18.5.5 0 0 0 .13 0 5.56 5.56 0 0 0 .65-.53.35.35 0 0 1 .37-.14s.1-.05.14-.08a1.48 1.48 0 0 0-.08-.13v-.13l.56-.13h.16c-.42 2.34-.9 6.7-1.22 8.92h1.07v-.32c.31-2.15.74-6.24 1.14-8.35 0-.18.09-.36.13-.54a1.58 1.58 0 0 0 0-.38l1-1.44h.2a1 1 0 0 1 .24 0c0 .54-.06 1.91 0 2.1s.11.84.11.84l.17.4.23.36V474.82l-.08-.19a.64.64 0 0 1 0-.07v-.3V473.35v-1.66a.76.76 0 0 1 0-.14H58v-3.28c.05-.3 1.22-.26 1.36-.26.23 0 .37.25.39.27v4l1.81 2.14v-8.1a8.36 8.36 0 0 1 .22-1.15.86.86 0 0 0-.06-.79zM56.35 472l-.26.34.14-.76.34.1zM92.74 482.23v.82h.43v-.82h-.43zM81.39 482.23v.82h.43v-.82h-.43zM70.09 482.23v.82h.43v-.82h-.43zM85.59 471.92a2.48 2.48 0 0 1-.1-2 .75.75 0 0 0-.11-.57 1.91 1.91 0 0 1-.33-.85.86.86 0 0 0-.35-.61c-.19-.23-.4-.44-.59-.67s-.19-.25-.3-.37l-.35.35a6.06 6.06 0 0 1 1.12 2.56l.09.49v1.61a.36.36 0 0 1-.05.3 1.78 1.78 0 0 1 0 .28v.32c-1.21 2.53-3.82 4.63-7.12 3.82h-.14a8.63 8.63 0 0 1-1.21-.44 6.83 6.83 0 0 1-.87-.68l-.43.43.15.11c.17.06.29.27.46.35h.09l.3.23c.31.2.64.39 1 .57.12.07.28.19.37.15a2.5 2.5 0 0 1 1.33.06 1.21 1.21 0 0 0 .45-.07 1.58 1.58 0 0 1 .55-.09 2.09 2.09 0 0 0 1.77-.43.91.91 0 0 1 .52-.16.63.63 0 0 0 .62-.29 1.5 1.5 0 0 1 .36-.35c.59-.42 1.32-.7 1.56-1.49a.19.19 0 0 1 .1-.1.46.46 0 0 0 .3-.53 1.46 1.46 0 0 1 .43-1 2.55 2.55 0 0 0 .4-.47c-.01-.13.05-.38-.02-.46zM74.78 466.88l.39-.39a5.67 5.67 0 0 1 7.35-.25l.32-.32-.19-.07-.05-.05-.42-.27c-.08 0-.23-.08-.25-.14-.11-.54-.63-.3-.93-.49a2.05 2.05 0 0 0-.81-.16c-.4-.07-.81-.13-1.21-.17s-.52 0-.76 0a1.07 1.07 0 0 0-.84.08.71.71 0 0 1-.55.12c-.57-.26-.91.2-1.14.47a1.38 1.38 0 0 1-1 .48.71.71 0 0 0-.75.59 1.7 1.7 0 0 1-.84 1.24c-.08 0-.19.17-.17.25 0 .26-.12.4-.28.55a.52.52 0 0 0-.12.26c-.12.73-.24 1.47-.32 2.21 0 .15.09.31.13.47a1.6 1.6 0 0 1 .11.47 2 2 0 0 0 .51 1.75c.11.1.13.31.19.47a1.16 1.16 0 0 0 .14.42c.11.17.35.29.41.47a.94.94 0 0 0 .06.15l.52-.52a5.92 5.92 0 0 1 .5-7.62z"/> <path d="M78 465.53a5.19 5.19 0 0 0-2.66 1.31l-.36.36a5.49 5.49 0 0 0-.49 7l.55-.54a.53.53 0 0 1-.13-.13 4.53 4.53 0 0 1-.72-3.11 4.72 4.72 0 0 1 1.18-2.59s.1-.09.09-.13 0-.06-.1-.09l.14-.15H75.72l.09-.07a4.55 4.55 0 0 1 3.54-1.05 4.65 4.65 0 0 1 2.23.87l.6-.59a5.11 5.11 0 0 0-4.18-1.09z"/> <path d="M75.75 468.22l-.2-.24a3.78 3.78 0 0 0-1.08 2 4.52 4.52 0 0 0-.16 1.49 4.89 4.89 0 0 0 .8 2.14l.32-.32a3.82 3.82 0 0 1-.74-2.3 4.3 4.3 0 0 1 1.06-2.77z"/> <path d="M83.33 469.82l.06.16.11.11v.13l-.08 1.3h-.06l-.11-1.27-.69.05a3.57 3.57 0 0 1 .07.74c0 .84-.19 1.68-1.26 1.68s-1.26-.84-1.26-1.68.19-1.68 1.26-1.68a1.09 1.09 0 0 1 1.16.82l.67-.16a4.25 4.25 0 0 0-.85-1.73l-.88.88-1-.94v-.05a3.14 3.14 0 0 0-3.83.37l-.18.14.14-.18a2.89 2.89 0 0 1 2.73-.93 2.56 2.56 0 0 1 1.28.47l.67-.67a4.56 4.56 0 0 0-2.69-.83 4.49 4.49 0 0 0-2.78 1.06.36.36 0 0 0-.17.24.4.4 0 0 0 .13.25 4 4 0 0 1 3.66-1.1v.07a4 4 0 0 0-3.25 1.05 3.73 3.73 0 0 0-1.29 3.14v.06a4.24 4.24 0 0 0 .66 1.92l.36-.37 1 .95-.4.39a4.53 4.53 0 0 0 2.69.83h.28l-.27.06a3.43 3.43 0 0 1-1.74-.22 9.94 9.94 0 0 1-1.07-.56l-.94.94a5.34 5.34 0 0 0 .76.59 7.53 7.53 0 0 0 1.13.41h.12c3.07.75 5.51-1.2 6.63-3.55v-.31a1.37 1.37 0 0 0 0-.25c.09-.18 0-.19.05-.28v-1.5l-.08-.46a5.81 5.81 0 0 0-1-2.33l-.57.57a4.35 4.35 0 0 1 .83 1.67zm-6.43 2.84H76v-2.38l-.61.44-.39-.58 1.11-.72h.76zm1.64-3.3c1.07 0 1.25.84 1.25 1.68s-.18 1.68-1.25 1.68-1.26-.84-1.26-1.68.18-1.68 1.26-1.68zm2.74 4a2.36 2.36 0 0 1-.77.7 3 3 0 0 1-.86.31 2.88 2.88 0 0 1-2.14-.48v-.05a3.38 3.38 0 0 0 1.95.41 3.24 3.24 0 0 0 1.75-.93l.19-.18zM78.11 471c0-.51 0-1.09.43-1.09s.42.58.42 1.09 0 1.09-.42 1.09-.43-.53-.43-1.09zm3.69 0c0 .52 0 1.09-.42 1.09S81 471.56 81 471s0-1.09.42-1.09.38.62.38 1.09z"/> </symbol> <!-- Grinding Accessories --> <symbol id="cat-icon-456" viewBox="50 400 50 50"> <path d="M66.18 435.22a10.22 10.22 0 1 1 7.11-17.55c.22-.27.44-.52.68-.77a11.24 11.24 0 1 0 0 16.2c-.24-.25-.46-.5-.68-.77a10.17 10.17 0 0 1-7.11 2.89z"/> <path d="M72.68 419a8.85 8.85 0 0 0-6.32-2.62 8.63 8.63 0 1 0 0 17.26 8.85 8.85 0 0 0 6.32-2.64 11.47 11.47 0 0 1 0-12zm-6.32 8a2 2 0 1 1 2-2 2 2 0 0 1-2 2z"/> <path d="M83.82 413.76A11.24 11.24 0 1 0 95.07 425a11.24 11.24 0 0 0-11.25-11.24zm0 21.46A10.22 10.22 0 1 1 94 425a10.23 10.23 0 0 1-10.18 10.22z"/> <path d="M83.82 416.37a8.63 8.63 0 1 0 8.63 8.63 8.63 8.63 0 0 0-8.63-8.63zm0 10.61a2 2 0 1 1 2-2 2 2 0 0 1-2 2.02z"/> </symbol> <!-- Chain sawmills --> <symbol id="cat-icon-5" viewBox="50 350 50 50"> <path d="M64.56 386.22h-.3v-.3h-1.2v.3h-.3v.37h1.8v-.28c.02-.05.01-.09 0-.09zM87.72 386.22h-.29v-.3h-1.21v.3h-.29v.37h1.79v-.28c.03-.05.01-.09 0-.09z"/> <rect width="1.04" height=".94" x="62.84" y="377.23" rx=".11"/> <rect width="1.04" height=".94" x="86.03" y="377.23" rx=".11"/> <rect width="2.38" height="1.06" x="73.74" y="377.39" rx=".13"/> <path d="M63.94 378.89v-.25h-.93v6.69h1.3v-6.44h-.37zM87.1 378.89v-.25h-.93v6.69h1.3v-6.44h-.37zM86.93 373.4v-.77h-.46v.77H63.76v-.77h-.45v.77H51.69v.9h1l9.71 3.43V377a.12.12 0 0 1 .08-.12l-7.61-2.58H63v2.5h.74v-2.5h8.08l-7.57 2.58a.12.12 0 0 1 .08.12v1.29h8.7v-.86l-8.23-.05 8.92-3v.26a.13.13 0 0 0 .12.14H76a.13.13 0 0 0 .12-.14v-.23l8.78 3h-8.06v.87h8.67V377a.12.12 0 0 1 .08-.12l-7.65-2.6h8.26v2.53h.74v-2.51H95l-7.63 2.58a.13.13 0 0 1 .09.12v.73l9.68-3.43h1v-.9z"/> <path d="M58.43 369.75a1.71 1.71 0 0 1-.37 0h-.34a1.31 1.31 0 0 1 1.19-.8h1.17s.46 0 .48.56c0 0-.63-.1-.71-.1s-.64.06-.66.18zm2.57 1.88V369.98a2.69 2.69 0 0 0-.18-1 .72.72 0 0 0-.63-.36h-1.37a1.74 1.74 0 0 0-1.49 1.16l-.39.1a.4.4 0 0 0-.31.38v1.24c0 .24.07.28.16.35a4.36 4.36 0 0 0 .66.16.66.66 0 0 0 .45.23 1.49 1.49 0 0 0 .23 0L59 372l.14.06h.49v.24h-2a.13.13 0 0 0-.12.12v.37a.12.12 0 0 0 .12.12h3.84a.12.12 0 0 0 .13-.12v-.37a.13.13 0 0 0-.13-.12h-1.31v-.24h.32v-.15h.42a2 2 0 0 1 .35 0h.34c.2 0 .16-.05.2-.06s.13-.11.13-.11v-.12z"/> </symbol> <!-- Bandsaw blades --> <symbol id="cat-icon-39" viewBox="50 300 50 50"> <path id="Bandsagblad" d="M97.17 322.82a6.87 6.87 0 0 1-2.59-1.35h-.07c.37 1.7-.92 1.49-1.88 1.35a6.87 6.87 0 0 1-2.63-1.35c.36 1.7-.93 1.49-1.89 1.35a6.87 6.87 0 0 1-2.59-1.35h-.06c.23 1.1-.23 1.4-.84 1.43a4 4 0 0 1-.49 0H84l-.45-.06a6.87 6.87 0 0 1-2.55-1.37h-.1c.27 1.27-.39 1.47-1.14 1.44l-.74-.09a6.94 6.94 0 0 1-2.6-1.35h-.06c.27 1.27-.38 1.47-1.13 1.44l-.75-.09a6.94 6.94 0 0 1-2.6-1.35h-.06c.27 1.27-.38 1.47-1.13 1.44l-.75-.09a6.87 6.87 0 0 1-2.59-1.35h-.07c.27 1.27-.38 1.47-1.13 1.44l-.75-.09a6.94 6.94 0 0 1-2.6-1.35h-.06c.37 1.7-.92 1.49-1.88 1.35a6.87 6.87 0 0 1-2.59-1.35h-.07c.37 1.7-.92 1.49-1.88 1.35a6.87 6.87 0 0 1-2.59-1.35h-.07c.37 1.7-.92 1.49-1.88 1.35v5.71h46.44v-5.63a5.37 5.37 0 0 1-1.05-.08z"/> </symbol> <!-- Chains and bars --> <symbol id="cat-icon-21" viewBox="50 250 50 50"> <path d="M97.08 269.37a1.56 1.56 0 0 0-1-.35 1.21 1.21 0 0 0-.85.35h-.07l-.09.12a1.26 1.26 0 0 1-.31.13h-.05l.54-1.8L91 267l.06.1a3.14 3.14 0 0 1 .23 1.22.6.6 0 0 1-.2.52 2.2 2.2 0 0 1-1.65.14c-.53-.13-.51-1.22-.46-1.64v-.05H89a2.33 2.33 0 0 0-1.86 1c-.23.37 0 .83.22 1.13l.08.13a1.05 1.05 0 0 1-1.13 0l-.12-.16H86a1.54 1.54 0 0 0-1-.35 1.56 1.56 0 0 0-1 .35h-1.71a1.32 1.32 0 0 0-.9-.35 1.35 1.35 0 0 0-.91.35h-.1l-.16.2a1.07 1.07 0 0 1-.49.14h-.19l.55-1.87-4.22-.86v.1a3 3 0 0 1 .24 1.22.61.61 0 0 1-.21.52 2.2 2.2 0 0 1-1.65.14c-.52-.13-.5-1.22-.45-1.64v-.05h-.06a2.29 2.29 0 0 0-1.85 1c-.23.37 0 .83.22 1.13 0 .08.09.15.11.2v.05a1.1 1.1 0 0 1-.31 0 1.24 1.24 0 0 1-.64-.18l-.12-.16h-.09a1.55 1.55 0 0 0-1-.35 1.56 1.56 0 0 0-1 .35h-1.52a1.54 1.54 0 0 0-1-.35h-.2a1 1 0 0 0-.8.35h-.12l-.13.16a2.06 2.06 0 0 1-.67.17l.55-1.87-4.25-.79v.1a2.77 2.77 0 0 1 .24 1.22.61.61 0 0 1-.21.52 2.2 2.2 0 0 1-1.65.14c-.52-.13-.5-1.22-.45-1.64v-.05a2.29 2.29 0 0 0-1.86 1c-.23.37 0 .83.22 1.13a1.44 1.44 0 0 1 .11.2 1.49 1.49 0 0 1-.36 0 1.17 1.17 0 0 1-.55-.13l-.16-.2h-.09a1.59 1.59 0 0 0-2 0h-1v2.33h.73l.48.5H60c.25-.37.47-.36.5-.36h.59a.64.64 0 0 1 .52.36h5.63l.49-.5h1.06l.49.5H75c.25-.38.49-.36.5-.36h.59a.64.64 0 0 1 .52.36h5.63l.48-.5h1.08l.49.5h5.4l.48-.5h1.08l.49.5H97l.48-.5h.63v-2.33zm-41.69 2.23a1 1 0 1 1 1-1 1 1 0 0 1-1 1zm3.47.1a1 1 0 1 1 1-1 1 1 0 0 1-1 1zm4 0a1 1 0 1 1 1-1 1 1 0 0 1-1.01 1zm3.38-.1a1 1 0 1 1 1-1 1 1 0 0 1-1.01 1zm4.1 0a1 1 0 1 1 1-1 1 1 0 0 1-1.01 1zm3.48.1a1 1 0 1 1 1-1 1 1 0 0 1-1.01 1zm4 0a1 1 0 1 1 1-1 1 1 0 0 1-1.02 1zm3.37-.1a1 1 0 1 1 1-1 1 1 0 0 1-1.02 1zm4.1 0a1 1 0 1 1 1-1 1 1 0 0 1-1.02 1zm3.3 0a1 1 0 1 1 1-1 1 1 0 0 1-1.02 1zm4.1 0a1 1 0 1 1 1-1 1 1 0 0 1-1.02 1zm3.28 0a1 1 0 1 1 1-1 1 1 0 0 1-.97 1z"/> <circle cx="55.39" cy="270.6" r=".41"/> <circle cx="58.86" cy="270.7" r=".41"/> <circle cx="62.86" cy="270.7" r=".41"/> <circle cx="66.23" cy="270.6" r=".41"/> <circle cx="70.33" cy="270.6" r=".41"/> <circle cx="73.81" cy="270.7" r=".41"/> <circle cx="77.8" cy="270.7" r=".41"/> <circle cx="81.17" cy="270.6" r=".41"/> <circle cx="85.27" cy="270.6" r=".41"/> <circle cx="88.57" cy="270.6" r=".41"/> <circle cx="92.67" cy="270.6" r=".41"/> <circle cx="95.95" cy="270.6" r=".41"/> <path d="M97.92 277s-1-.12-2.76-.26l-1.16-.07-.15-.37v.31h-.4v-.3h-.25l-.14.33H91.88l-.15-.36v.3h-.4v-.31h-.26l-.15.34-1-.06-.18-.38v.31h-.41V276H89l-.12.33h-.84l-.19-.38v.3h-.4V276h-.25l-.13.34h-.91l-.17-.35v.31h-.41v-.3h-.26l-.11.31h-.94l-.18-.36v.3h-.41v-.3h-.26l-.13.34h-.82l-.18-.38v.3h-.41v-.31h-.26l-.13.36h-.74l-.17-.36v.3h-.41v-.3h-.26l-.13.36h-1l-.17-.35v.3h-.41v-.3H78l-.13.34H77l-.19-.34v.3h-.41v-.31h-.26l-.11.33H75l-.19-.35v.3h-.4v-.31h-.26l-.12.34h-1l-.2-.38v.3h-.4v-.31h-.26l-.12.37h-.87l-.2-.37v.31h-.41v-.31h-.26l-.12.37h-.75l-.2-.38v.31h-.4v-.3h-.26l-.13.37h-.73l-.18-.34v.3h-.4v-.3h-.26l-.11.34h-1l-.19-.35v.3h-.4v-.3H65l-.11.36h-1.07l-.19-.36v.31h-.41v-.31h-.26l-.12.37h-1l-.19-.35v.3h-.4v-.3H61l-.11.37-1 .05-.18-.33v.3h-.41v-.3H59l-.12.36h-1.12l-.22-.37v.31h-.4v-.31h-.26l-.1.38-1.12.07h-.13l-.21-.36v.3h-.4v-.3h-.26l-.1.38h-.45a1.38 1.38 0 0 0-.3.06 1.7 1.7 0 0 0-.55.25l-.41-.13.22.21-.28.3-.22-.21-.18.19.19.37a2.73 2.73 0 0 0-.36 1.16v-.07l-.37.22h.3v.41h-.3v.83l.39.12a2.82 2.82 0 0 0 .35.85l-.11.41.2-.23.31.27-.2.23.2.17.35-.19a1.68 1.68 0 0 0 .3.15l.53.18.16.38v-.3h.4v.3h.26l.15-.35.05-.06c.36 0 .73.07 1.12.09l.14.35v-.31h.4v.31h.26l.13-.31.93.06.16.37v-.3h.41v.3H59l.15-.34.95.05.16.37v-.3h.41v.3H61l.15-.35 1.1.05.09.18.1.24v-.29h.38v.3h.26l.15-.34.06-.06h.93v.09l.14.33v-.31h.41v.31h.26l.16-.37h.92l.16.37v-.31h.41v.31h.26l.15-.36h1l.15.35v-.31h.41v.31H69l.15-.35h.94l.17.36v-.31h.41v.59H71l.12-.34h.73l.18.39v-.31h.41v.31h.26l.14-.38h.92l.18.4v-.31h.41v.31h.26l.14-.39h.78l.18.38v-.31h.41v.31h.26l.14-.38h.86l.18.38v-.31h.4v.31h.27l.13-.38H79l.18.38v-.31h.41v.31h.26l.14-.39h1.16l.17.35v-.3h.4v.3H82l.14-.36h1l.16.34v-.3h.41v.3h.26l.14-.37h.74l.2.38v-.3h.4v.3h.26l.12-.37h.6l.19.35v-.3h.4v.3h.26l.11-.35h.85l.2.37v-.31h.41v.31h.26l.13-.39h.66l.19.36v-.31h.41v.31h.26l.12-.38 1.08-.07h-.24l.22.37v-.3h.4v.3h.26l.1-.38.69-.05.2.35v-.3h.4v.3h.26l.12-.38c2.28-.17 3.55-.31 3.59-.31h.18V277zm-.22 4.44c-1.88.2-18.62 1.87-43.55 0a2.42 2.42 0 0 1-.42-.11 2 2 0 0 1-1.12-1.94 2 2 0 0 1 1.21-2 2.87 2.87 0 0 1 .35-.09c25-1.88 41.65-.18 43.53 0z"/> <path d="M56.47 278.35c-.36 0-.89.08-.89.08a.92.92 0 0 0-.68 1 1.4 1.4 0 0 0 .36.86 1.15 1.15 0 0 0 .58.22l1.29.09c16.28 1.21 38.82-.12 38.82-.12v-2.07s-22.54-1.41-39.48-.06zm36.8.06a.21.21 0 1 1-.21.21.21.21 0 0 1 .21-.21zm0 2.1a.21.21 0 0 1-.21-.21.21.21 0 1 1 .42 0 .21.21 0 0 1-.21.21zm2.19-1a.29.29 0 0 1-.28.28H90.5a.29.29 0 0 1-.28-.28v-.16a.28.28 0 0 1 .28-.28h4.68a.28.28 0 0 1 .28.28z"/> </symbol> <!-- Frame sawmills --> <symbol id="cat-icon-50" viewBox="50 200 50 50"> <path d="M52.87 224.65h1.06v.37h-1.06zM53.98 223.39v-.44h-1.06v.44h-2.61v.79h12.33v-.79h-8.66zM52.87 225.49h1.06v5.49h-1.06zM52.48 231.82h1.85v.84h-1.85zM83.37 224.65h1.06v.37h-1.06zM83.37 225.49h1.06v5.49h-1.06zM82.97 231.82h1.85v.84h-1.85zM96.38 224.65h1.06v.37h-1.06zM96.38 225.49h1.06v5.49h-1.06zM95.98 231.82h1.85v.84h-1.85zM61.32 231.82h1.85v.84h-1.85zM75.16 231.82h1.85v.84h-1.85zM77.75 221.89v-.46l.35-.25-.22-.89-.47.4v2.26h1.25v-1.06h-.91zM62.23 221.89v-.46l-.34-.25.21-.89.48.4v2.26h-1.26v-1.06h.91z"/> <path d="M78 226.41h-.9a.78.78 0 0 0 0-.21.82.82 0 0 0-.12-.41h.53v-1.24H77v-5.8l-2.73-1.41h-8.4l-2.73 1.41v5.81h-.87V231h7.89v.81h3.2V231h2.72v-3.65h.4V227a.79.79 0 0 0 .55-.34h1z"/> <path d="M97.4 223.37v-.42h-1.02v.42H84.41v-.42h-1.02v.42h-5.96v.8h22.26v-.8H97.4z"/> </symbol> <!-- Stack cutters --> <symbol id="cat-icon-51" viewBox="50 150 50 50"> <path d="M87.18 185.34h.64v1.34h-.64zM61.75 185.37h.64v1.34h-.64zM70.69 174.14v-.12l.16.01-.01.12h.1l.06-.14-.38-.02.07.15zM69.93 174.11v-.12l.16.01-.01.11.1.01.06-.15-.38-.02.07.16zM66.87 173.93v-.12l.16.01-.01.11.1.01.06-.15-.38-.02.07.16z"/> <circle cx="61.51" cy="167.84" r=".88"/> <path d="M93.38 175.31v-.5h-5.46v-10.92h-.32v1H65.06v-.4h-3.31v-.22h-.47v.22h-.59v.4h.59v.49h-.38v.4h.38v.25h-.51l-.43.43a1.79 1.79 0 0 0-1.34.15.84.84 0 0 0-.31.71c0 1 0 3.61-.08 4.85l-.29-.1.08-.23-1.55-.51-.23.68 1.55.51.08-.23.34.12a1.15 1.15 0 0 1 0 .19c0 .57 0 2 .76 2.43a1.15 1.15 0 0 0 .59.15 2.84 2.84 0 0 0 1.35-.46v9.73h1.88v1.75h2.26v-17.84H87.6v6.45h-.5v-5.46h-1.71v2.36h-3.1v.11h-.16v-.12l-.07.12h-.28v-.11h-.1v.11h-.15v-.11l-.07.1h-.36v-.12H81v.11h-.16v-.12l-.06.11h-.25v-.12h-.1v.11h-.15v-.11l-.06.11h-.52v-.12h-.1v.11h-.2v-.11l-.06.11h-.2v-.11H79v.11h-.15v-.11l-.07.11h-.33v-.12h-.1v.12h-.16v-.11.11h-.38v-.11h-.1v.11h-.15v-.11l-.05.11h-.47v-.12h-.1v.11h-.15v-.11l-.06.12h-.28v-.11h-.1v.11H76v-.11l-.06.11h-.35v-.11h-.1v.11h-.16v-.11.11h-.32v-.11h-.1v.11h-.15v-.11l-.06.12h-.37l-.05-.11H74v.11h-.15v-.11.11h-.31v-.11h-.1v.11h-.16v-.11l-.06.12h-.42v-.12h-.1v.12h-.15v-.11.11h-.4v-.11h-.1v.12h-.16v-.11.11h-.39v-.11h-.1v.11H71v-.11l-.05.11h-.41v-.11h-.1v.12h-.16v-.11.12h-.45v-.12h-.1v.11h-.16v-.11.11h-.38v-.11h-.1v.11h-.16v-.12l-.06.12h-.36v-.11h-.1v.12H68v-.12.12h-.47v-.1h-.1v.11h-.16v-.11.11h-.77v1.82h.07l1.05.07.06.13v-.12h.16v.27h.1v-.12h.36v.14-.12h.15v.1h.1v-.13h.37l.06.14v-.12h.16v.12h.1l.06-.13 1.93.08.06.14v-.1h.16v.12h.1l.06-.13h.38l.06.13V174h.15v.12h.1l.06-.13h.36l.06.13v-.11h.16v.11h.1V174h.28l.07.15v-.12h.15v.12h.1l.06-.14h.35l.07.15v-.12h.15v.12h.1l.06-.15h.29l.07.14v-.12h.16v.12h.1v-.14h.33l.06.14v-.12h.16v.12h.1v-.14h.26l.06.14v-.12h.16v.12h.1V174H77l.07.13v-.12h.15v.12h.1v-.14h.37l.06.14v-.12H78v.12h.1l.05-.15h.28l.08.14V174h.15v.11h.09v-.14H79l.07.13v-.1h.15v.11h.1v-.14h.32l.08.14V174H80v.12h.1v-.15h.25l.08.14V174h.15v.11h.1v-.15h.42-.1l.09.14v-.1h.15v.12h.1v-.15h.26l.08.14v-.12h.16v.01H82v-.14h.2v.14h3.12v.79h-5.68v.5h5.75v8.79h1.48v.25h1.29v-.25H89a1.38 1.38 0 0 0 .47.49v2.12h.83v-4.35h-.82v-3.25h.08v-1.56h-.47v1.56h.09v3.25h-.34a4 4 0 0 0 0 1h-.88v-8.05zm-32.49-9h1.25l.88.89v1.25l-.88.88h-1.25l-.88-.88v-1.25zm-1.41 8.48c-.68-.4-.64-1.77-.62-2.17a.49.49 0 0 0 0-.12l1.52.5v.15H60v.51h.4v.85h.69c-.69.41-1.24.49-1.61.3zm1.8-2.45h-.89v.42l-1.51-.5c0-1.21.09-3.94.09-4.94a.58.58 0 0 1 .2-.49 1.33 1.33 0 0 1 .93-.13l-.37.38v1.48l.9.9h-1.22v.41h1.87zM63.16 183a1.43 1.43 0 0 1-1.09.44v-8.6a1.43 1.43 0 0 1 1.09.44zm0-9.17h-.6v-1.49h-.49v-2.47h1.09zm0-4.37h-.76l.76-.76zm0-2.52l-.9-.91h-.51v-.25h.4v-.4h-.4v-.49h1.41zm3.49 6.64v-1.54a104.8 104.8 0 0 1 15.62-.1v.5a122.68 122.68 0 0 0-14.79 0v.73a129.54 129.54 0 0 0 14.79 0v.48a104.8 104.8 0 0 1-15.62-.05zm18.74 0h-.64v-1.55h.64zm2.21 9.72h-.5v-8.05h.5z"/> </symbol> <!-- Board edgers --> <symbol id="cat-icon-171" viewBox="50 100 50 50"> <path d="M80.1 126.57H69.9v10.69h1.94v-2.16h6.32v2.16h1.94v-10.69zM70.33 112.74h9.34v.57h-9.34zM80.2 120.86H69.14v2.53h.35a1.21 1.21 0 0 0 .26-.39 4 4 0 0 1 .15-.41v3.29h10.2v-3.29a4 4 0 0 1 .15.41 1.21 1.21 0 0 0 .26.39h.35v-2.53zM70.34 118.72h4.28v-.39H75.52v.39h4.15v-1.73H78.6l-.6.35-.06.04H72.06l-.06-.04-.6-.35h-1.07l.01 1.73zM76.53 114h-6.2v2.31h1.14l.66.39h5.74l.66-.39h1.14V114h-3.14zM80.67 119.26v-.41h-.27v.41H75.21v-.41h-.27v.41H69.63v-.41h-.27v.41h-2.64v.21h2.02l1.18.7h10.16l1.18-.7h2.02v-.21h-2.61z"/> </symbol> <!-- Wide slabber sawmills --> <symbol id="cat-icon-512" viewBox="50 50 50 50"> <path d="M60.91 79.96h-4.25v.24h.14v1.03h.17v.78h.24v-.78h3.15v.78h.24v-.78h.17V80.2h.14v-.24zM60.12 83.35c0-.17-.5-.22-.76-.25s-.3-.09-.3-.19-.16-.1-.16-.1h-.23s-.16 0-.16.1 0 .16-.29.19-.77.08-.77.25 0 .36.2.36h.52s.19 0 .23-.06.15 0 .15 0v.16H59v-.16s.11-.06.15 0 .23.06.23.06h.53c.24 0 .21-.19.21-.36z"/> <path d="M58.63 81.44h.3v1.12h-.3zM89.32 83.35c0-.17-.5-.22-.77-.25s-.29-.09-.29-.19-.16-.1-.16-.1h-.23s-.16 0-.16.1 0 .16-.3.19-.76.08-.76.25 0 .36.19.36h.53s.19 0 .23-.06.15 0 .15 0v.16h.47v-.16s.11-.06.15 0 .23.06.23.06h.52c.23 0 .2-.19.2-.36zM85.62 79.89v-.16H61.29v.16h.26v1.39h-.26v.16h24.33v-.16h-.26v-1.39h.26zM56.55 70.33h-.75a.49.49 0 0 0-.44-.27.51.51 0 0 0-.44.27H54v.47h.9a.51.51 0 0 0 .44.27.49.49 0 0 0 .44-.27h.75zM58.39 68.41h28.49v.47H58.39zM58.39 70.33h28.49v.47H58.39z"/> <path d="M87.58 77.29h.51v.84h-.51z"/> <path d="M87 72.43c-.51.08-1 .94-1 .94a20 20 0 0 0 0 3.72c.21.35 1.1.22 1.17.2v-4.86zM55.16 66.69h.5l.28.08a.69.69 0 0 1 .21.1h.06V66h-1.05z"/> <path d="M55.37 67.71a.47.47 0 0 1 .38.21h.5v-.7a.24.24 0 0 1-.18-.09 3.66 3.66 0 0 0-.93-.28H55v-1h1.3v-.3a.39.39 0 0 0-.18-.31l-.29-.15V65h.16l-.06-.36h-.8L55 65h.16v.07l-.29.15a.39.39 0 0 0-.18.31v2.35H55a.47.47 0 0 1 .37-.17zM55.8 68.41a.49.49 0 0 0-.86 0H54v.47h.9a.51.51 0 0 0 .44.27.49.49 0 0 0 .44-.27h.75v-.47zM89.8 81.44v-.2h.2v-1h.14V80h-4.28v.24H86v1h.17V82h.24v-.77h1.42v1.33h.31v-.86a1.56 1.56 0 0 0 .36 0 1.07 1.07 0 0 1 1 .55l1 3 .64-.23zM95.69 75.2v-.34h.2v-.21h-2.57v-.89c0-.21-.35-.49-.61-.49a2.83 2.83 0 0 1-1.09-.65 5 5 0 0 0-1.51-.19h-1v-.87h-.61v7h.59V79h-1v-7.8h.38v-1.27h-.38v-.65h.38V68h-.38v-.35h-.51V68h-.38v1.28h.38v.65h-.38v1.27h.38V79h-.53v-.35h.29v-.48H62.82l-4-1h-1.1V71.2h.38v-1.27h-.38v-.65h.38V68h-.38v-.35h-.51V68h-.38v1.28h.38v.65h-.38v1.27h.22a14.18 14.18 0 0 1-.87 2.24 10.11 10.11 0 0 0-.59 1.43 2.29 2.29 0 0 0 .78 2.27v2h.84v.39h.51v-.39h1.86v.39h.51v-.39h3.22a1.31 1.31 0 0 0-.11-.53h23.35v.92h.5v-.23h2v.23h.5v-.23h.55V79h-.5v-.35h2.14v.29h.93v-1.56c.1 0 .79-.14.78-.29s.36-.26.36-.26 1.14-.18 1.6-.21a.64.64 0 0 0 .56-.51v-.91zm-38.48 1.92h-.52a2.2 2.2 0 0 1-.88-2.18 10.21 10.21 0 0 1 .58-1.4 15.77 15.77 0 0 0 .82-2.06z"/> </symbol> <!-- Ultra portable sawmills --> <symbol id="cat-icon-12" viewBox="50 0 50 50"> <path d="M75.22 18.52h.82v7.67h-.82z" transform="rotate(-180 75.635 22.36)"/> <path d="M75.22 29.34h.82v5.99h-.82z" transform="rotate(-180 75.635 32.33)"/> <path d="M75.22 26.74h.82v1.75h-.82z" transform="rotate(-180 75.635 27.62)"/> <path d="M76.33 26.58h.15v2.23h-.15z" transform="rotate(180 76.4 27.69)"/> <path d="M74.76 26.58h.15v2.23h-.15z" transform="rotate(-180 74.835 27.69)"/> <path d="M77.55 26.02h.25v5.82h-.25z" transform="rotate(90 77.67 28.93)"/> <path d="M75.54 25.72h.15v1.71h-.15z" transform="rotate(90 75.615 26.575)"/> <path d="M76.71 26.94v-.29h.53a5 5 0 0 1 .11-.9h.2a5.67 5.67 0 0 1 .12 1.31 5.67 5.67 0 0 1-.12 1.31h-.2a5 5 0 0 1-.11-.91h-.53v-.28h-1.87v-.24zM76.31 34.53v1h-1.57v-.2h-.54v.2h-2.92v-.2h-.53v.2h-1.74V36.1h1.11v.78h1.48v-.78h3.5v.78h1.48v-2.35h-.27zM73.62 32.89v-4.14c0-.25-.61-.32-.61-.32l-.09-.6h-.45a11.78 11.78 0 0 0-.15-1.83c-.12-.34-.43-1.05-1-1a2.35 2.35 0 0 0-2 1.65 10.68 10.68 0 0 0-3.94.86l-.28.54h-1.3v.44l-.57.12-1.42.68-.09.91-1.54.14a1.06 1.06 0 0 0-.14.18c-.06.11-.59.25-.59.37s-.09.61.24.72l.55.17s.12 1 .8 1.09l1 .07s-.06.75 1.19.75h3l1.44 1.57a1.27 1.27 0 0 0 .31.1v-.62h.78a9.39 9.39 0 0 0 .26-1h.32v.22c0 .19.41.32.41.32l.9.23a2 2 0 0 1 .84-.14l.29-.19.48-.36h1.35v-.6h.83v-.44zM68 34s-.09.19-.27 0a1.51 1.51 0 0 1-.19-.22h.49zm3.73-5.58h-.11v-.87a.73.73 0 0 0-.52-.64 4.87 4.87 0 0 0-.76-.15.92.92 0 0 1 .24-.43c.53-.26.93-.19 1 0s.27 1.49.27 1.49zM76.84 32.89H90.5v.44H76.84z"/> </symbol> <!-- Sawmill accessories --> <symbol id="cat-icon-555" viewBox="0 500 50 50"> <path d="M27.48 537.4a2.43 2.43 0 0 0 .61 1.57 3.69 3.69 0 0 1-1.77 1.82 2.37 2.37 0 0 0-1.58-.54 2.43 2.43 0 0 0-1.56.63 3.75 3.75 0 0 1-1.85-1.75 2.36 2.36 0 0 0 .53-1.58 2.46 2.46 0 0 0-.66-1.55 3.75 3.75 0 0 1 1.9-2 2.35 2.35 0 0 0 1.57.59 2.38 2.38 0 0 0 1.57-.59 3.79 3.79 0 0 1 1.81 1.79 2.39 2.39 0 0 0-.57 1.61zm-2.83-1.07a1.13 1.13 0 0 0 0 2.26 1.13 1.13 0 1 0 0-2.26zm0-.76a1.89 1.89 0 1 0 1.89 1.89 1.89 1.89 0 0 0-1.89-1.89zM18.41 532.8h.78v2.48h-.78z"/> <path d="M27.94 528.41z"/> <path d="M20.7 526.48l.24-.08.08-.24v-.22h.24l.01.22.07.23.25.08h.22v.25h-.22l-.24.07-.08.25.01.22h-.25v-.22l-.08-.24-.24-.07h-.22v-.25h.21zM27.16 525.31l.24-.08.08-.24-.01-.22h.25v.22l.08.23.25.08h.22v.24l-.22.01-.24.07-.08.25v.22h-.24l-.01-.22-.07-.24-.25-.07h-.22v-.25h.22z"/> <path d="M21.07 518.32a38.71 38.71 0 0 1 2.84-5 19.14 19.14 0 0 1 3.59-3.52c1.7-1.19 2.84-1.85 3.26-1.85s2.46.19 2.46.19 1.35.44 1 .56-1.11.28-1 .37.89.47.73.54-1 .3-.8.45.84.46.7.53-.8.26-.78.41-3.6 14.34-3.66 14.79-.14 1.94-.14 1.94a.73.73 0 0 1-.77.68h-.6a.55.55 0 0 0 .42.19h.62s.47 0 .47.52v6.15s.05.46-.31.46h-.56a4.7 4.7 0 0 0-1-1.58v-3a.67.67 0 0 0-.66-.66h-4.45a.66.66 0 0 0-.65.66v2.91a4.85 4.85 0 0 0-1.05 1.64h-.68s-.24.06-.24-.24v-4.27a3.23 3.23 0 0 1 .47-1.68 2.13 2.13 0 0 1 1.21-.84c.33-.07.93-.06.93-.42h-1.75a3.06 3.06 0 0 1-1.2-1.07 5.2 5.2 0 0 1-1.29-3.74 14.09 14.09 0 0 1 1.25-5.34c.82-1.71 2.47-3.53 2.5-4.3a4.76 4.76 0 0 0-.21-1.63c-.08-.34-.17-.52.16-.7a.49.49 0 0 1 .65.24 3.69 3.69 0 0 1 .33 1 4.22 4.22 0 0 1-.5 2.51 12.19 12.19 0 0 0-1.29 3.1zm.08 7.21a1.07 1.07 0 1 0 1.07 1.07 1.07 1.07 0 0 0-1.07-1.07zm6.45-1.17a1.07 1.07 0 1 0 1.07 1.07 1.07 1.07 0 0 0-1.07-1.07zm-4.16 3c-.13.22-.37 0-.37 0 0 .16.06.61.06.61.1.65 1 .61 1 .61h2.37c.78 0 .76-.65.76-.65v-1.11l-.36-.16-.36.52c-.29.41-.74-.07-.93-.2l-2.85-2a2.34 2.34 0 0 1 .68 2.4zm2.3-4.8c.28.2.38-.18.43-.32a1.18 1.18 0 0 1 .68-.64 1.08 1.08 0 0 1 .75 0 .27.27 0 0 0 .3-.16l1.73-6.8a10 10 0 0 0 .32-1.62c0-.3-.47-.28-.9-.33s-.46.11-1.17.59a11.06 11.06 0 0 0-4.42 7.1c-.08.57.24.73.24.73l1 .73z"/> </symbol> <!-- B751 --> <symbol id="cat-icon-499" viewBox="0 450 50 50"> <path d="M10.34 480.85h-.45l-.39-.29v1.95h1.07v-1.27l-.22-.07zM2.36 485.26h.39l-.39-.79zM48.9 483.15v.19H13.51c-.21.52-.59 1.3-.88 1.9h36.51c0-.43.08-1.71.08-1.9s-.1-.34-.32-.19zM9.9 484.31H5.54c-.18 0-.23.06-.23.06-.11.28-.24.57-.37.85h5.56c-.13-.27-.26-.56-.37-.84a.35.35 0 0 0-.23-.07z"/> <path d="M13.21 482.77a.5.5 0 0 0-.34-.07H2.59a.54.54 0 0 0-.36.07v.08a25.45 25.45 0 0 0 1.38 3 .35.35 0 0 0 .3.21 6.83 6.83 0 0 0 1-1.85s.09-.21.42-.21h4.78c.37 0 .47.19.48.21a6.71 6.71 0 0 0 1 1.86.35.35 0 0 0 .29-.2 28.78 28.78 0 0 0 1.39-3 .08.08 0 0 0-.06-.1z"/> <path d="M8.95 485.81v-.32h-.31v.32h-.36v.32h1.03v-.32h-.36zM20.54 485.81v-.32h-.3v.32h-.37v.32h1.04v-.32h-.37zM31.85 485.81v-.32h-.3v.32h-.37v.32h1.04v-.32h-.37zM43.2 485.81v-.32h-.31v.32h-.36v.32h1.03v-.32h-.36zM12.36 476.7a1.69 1.69 0 0 1-.07-.37c0-.4-.14-1.13-.49-1.13a3.18 3.18 0 0 0-.4 0v-.55a.18.18 0 0 0 0-.1h-.13a.16.16 0 0 0-.16.16v.29a1.45 1.45 0 0 0 0 .77 1.6 1.6 0 0 1 .19.72.45.45 0 0 1-.35.17.52.52 0 0 1-.34-.13l-1-2.43v-3.9c0-.06-.11-.13-.16-.13s-.08 0-.13.11v7.57h-1v.33h1V480l.29.21.55.41h.56v.32l.35.1.1-.3h1.11a.61.61 0 0 0 .2-.5v-1.45h.08c.15-.05.28-.14.28-.18v-1.41c-.2-.1-.39-.35-.48-.5z"/> <path d="M10.81 466.18c-.14-.25-.34-.46-.23-.81l-4 1.05c-.07 0-.18.1-.18.15 0 .38-.35 2.08-.43 2.55-.19 1.07-.37 2.14-.56 3.21-.07.39-.15.77-.22 1.17-.07-.1-.15-.17-.28-.11a.21.21 0 0 0-.09.3 1.4 1.4 0 0 1 .1.35c.06.31.23.62 0 .91a.19.19 0 0 0 0 .08c0 .11-.07.15-.16.18l-2.19.58-.93.25-.38.1c-.13 0-.21.11-.16.25s.14.18.28.13l.16-.05.91-.25h.14l.85-.23c.15.06.08.16 0 .23l-.34.38a1.13 1.13 0 0 0-.12.18.4.4 0 0 0 .13 0 5.56 5.56 0 0 0 .65-.53.35.35 0 0 1 .37-.14s.1 0 .14-.08a1.48 1.48 0 0 0-.08-.13v-.13l.56-.13h.16q-.61 3.51-1.22 6.92H4.7v-.32c.38-2.12.74-4.24 1.14-6.35 0-.18.09-.36.13-.54H6a1.58 1.58 0 0 0 .05-.38l.95-1.55h1.23a1 1 0 0 1 .23 0c0 .54-.05 1.91-.05 2.1s.11.84.11.84l.17.4.23.36v-.5l-.08-.19a.15.15 0 0 1 0-.07l-.05-.3V475.15v-1.66a.76.76 0 0 1 0-.14h.19v-3.28a.43.43 0 0 1 .36-.26.55.55 0 0 1 .39.27v4l.81 1.9v-7.86a7.09 7.09 0 0 1 .22-1.15.86.86 0 0 0 .05-.79zm-4.37 7.59l-.26.34.14-.76.34.1zM42.83 482.03v.82h.43v-.82h-.43zM31.48 482.03v.82h.43v-.82h-.43zM20.18 482.03v.82h.43v-.82h-.43zM34.46 470.46a.45.45 0 0 0 0-.28c-.21-.71-.41-1.41-.65-2.11 0-.14-.21-.24-.31-.36a1.29 1.29 0 0 1-.3-.37 3 3 0 0 0-.33-.67l-.59.59a5.81 5.81 0 0 1 .89 5.39l-.18.51a5.55 5.55 0 0 1-8.74 2.14l-.54.54.18.07.81.35c.15.06.29.16.45.22a2.28 2.28 0 0 0 1.41.4h.07a3.86 3.86 0 0 0 .49.06h.27c.33.44.7 0 1 .05a2.22 2.22 0 0 0 .79-.19l1.15-.37a6.61 6.61 0 0 1 .68-.29 1 1 0 0 0 .72-.43c.1-.15.29-.34.44-.34.62 0 .73-.56.82-.9a1.31 1.31 0 0 1 .69-.85.69.69 0 0 0 .41-.85 1.67 1.67 0 0 1 .23-1.45.33.33 0 0 0 .05-.3c-.07-.17.01-.35.09-.56zM23.24 474.21l-.24-.41c-.23-.47-.46-.95-.66-1.44 0-.1-.09-.08-.08-.29s0-.18-.08-.27-.08-.2-.11-.3c0-2.77 1.45-5.74 4.73-6.41h.12a8.17 8.17 0 0 1 1.27-.13 6.56 6.56 0 0 1 1.34.33l.19.1a5.3 5.3 0 0 1 1.7 1l.45-.45-.18-.2a1.6 1.6 0 0 0-.3-.33c-.18-.1-.44-.1-.57-.24a1.68 1.68 0 0 0-1.6-.49c-.18 0-.38-.1-.56-.1h-.1a2.21 2.21 0 0 0-.37-.08c-.36-.05-.73-.08-1.09-.11-.14 0-.33-.05-.4 0a2.29 2.29 0 0 1-1.21.51 1.51 1.51 0 0 0-.37.25c-.15.11-.29.29-.45.32a2 2 0 0 0-1.4 1.13.87.87 0 0 1-.39.37.6.6 0 0 0-.43.51 1.56 1.56 0 0 1-.17.47c-.36.63-.89 1.18-.76 2a.22.22 0 0 1-.06.13.47.47 0 0 0 0 .6 1.42 1.42 0 0 1 .05 1.09 2.44 2.44 0 0 0-.15.59c0 .14 0 .37.13.43a2.44 2.44 0 0 1 .92 1.71.72.72 0 0 0 .35.46l.07.05.6-.6z"/> <path d="M32.33 469.72a4.73 4.73 0 0 1-.25 2.8c0 .06-.06.12 0 .16s0 0 .12 0l-.09.19h-.22l-.07.1a4.47 4.47 0 0 1-3 2.13A4.62 4.62 0 0 1 26 475a4.29 4.29 0 0 1-.91-.52l-.5.5a5.15 5.15 0 0 0 8.09-2l.17-.47a5.37 5.37 0 0 0-.79-5l-.51.5a4 4 0 0 1 .78 1.71z"/> <path d="M31.64 469.32a4.22 4.22 0 0 1-.09 3l.27.15a3.71 3.71 0 0 0 .36-2.2v-.05a4.28 4.28 0 0 0-.34-1.44 5.32 5.32 0 0 0-.39-.65l-.28.28a3.34 3.34 0 0 1 .47.91z"/> <path d="M29.42 465.55a5.82 5.82 0 0 0-1.25-.3 6.91 6.91 0 0 0-1.18.11l-.12.05c-3.05.63-4.39 3.4-4.4 6a2.33 2.33 0 0 0 .11.28 1.61 1.61 0 0 0 .07.25c0 .19 0 .18.07.27.19.45.4.9.62 1.34l.27.38.08.1.46-.47-.18-.26-.1-.13-.14-.06-.05-.13-.35-1.23h.06l.51 1.15.74-.33.05.09-.67.44c.08.12.17.24.26.35l.61-.61.93.93-.57.58a5 5 0 0 0 .76.41 4.43 4.43 0 0 0 3.34.1 4.49 4.49 0 0 0 2.25-1.9.37.37 0 0 0 .08-.28c0-.07-.09-.13-.2-.19a4 4 0 0 1-2.94 2.2v-.07a3.91 3.91 0 0 0 2.68-2 3.7 3.7 0 0 0 .18-3.35v-.05a3.65 3.65 0 0 0-.34-.61l-.31.3-.93-.93.34-.33a5.25 5.25 0 0 0-.49-.33 4.22 4.22 0 0 0-3.45-.17l-.26.09.23-.15a3.4 3.4 0 0 1 1.7-.36c.39 0 .78.1 1.19.17l.51.09v-.15a.47.47 0 0 1 .09-.13.2.2 0 0 1 .13-.06l-.17.51a4.71 4.71 0 0 1 .57.38l.3-.31-.17-.14-.25-.18.28.12h.08a.6.6 0 0 1 .16.08l.51-.52a5.06 5.06 0 0 0-1.55-.88zm-.28 8.25a2.87 2.87 0 0 1-2.84-.06 2.73 2.73 0 0 1-1.49-1.89h.06a3.18 3.18 0 0 0 4.25 1.91l.21-.06zm.07-3.64c.65 0 1.22.29 1.22 1 0 .9-.69 1.18-1.4 1.18a3.25 3.25 0 0 1-.86-.12v-.69a1.78 1.78 0 0 0 .78.18c.31 0 .65-.11.65-.52s-.37-.47-.71-.47a2.74 2.74 0 0 0-.7.08v-1.72h2.09v.58H29v.53zm-2.87-2.25a2.35 2.35 0 0 1 .94-.41 2.71 2.71 0 0 1 .9 0 2.76 2.76 0 0 1 1.82 1.08h-.05a3.24 3.24 0 0 0-1.7-1 3.16 3.16 0 0 0-1.92.33l-.23.11zm1.24 1.16v.69l-1.15 2.51h-.91l1.19-2.59h-1.43v-.61z"/> </symbol> <!-- Manual sharpening --> <symbol id="cat-icon-462" viewBox="0 400 50 50"> <path id="Manuell_slipning" d="M34.56 411.93h-.3a.49.49 0 0 0-.39.12l-.59.59a.43.43 0 0 0-.13.42l.12.54-11.85 11.81-.67-.11a.42.42 0 0 0-.24.11l-.68.68a.53.53 0 0 0-.1.44c0 .09 0 .16.05.23l-.23.22 2.28 2.29-.32.32a.88.88 0 0 0-.8.27 12.6 12.6 0 0 1-2.4 2.25c-1.16.74-2.3 1.23-2.62 1.55a13.71 13.71 0 0 0-2.18 2.71c-.11.54-.12.84 0 1l.83.83c.16.16.46.15 1 0a13.43 13.43 0 0 0 2.71-2.18c.33-.32.82-1.46 1.56-2.63a13.26 13.26 0 0 1 2.25-2.4.89.89 0 0 0 .27-.79l.32-.32-.07-.07.08-.08.35.35.76.16a.46.46 0 0 0 .27-.07l.64-.64a.4.4 0 0 0 .08-.26l-.16-1 11.7-11.7a8.67 8.67 0 0 0 .94.19.43.43 0 0 0 .3-.12l.63-.63a.33.33 0 0 0 .08-.32l-.13-.61.15-.15-.58-.59.05-.05-.31-.31c-.09-.08-.15-.13-.07-.2s.33.18.33.18l.15-.16-2.5-2.5zM23.9 428.4l.21-.21-.09-.09 12.3-12.3.12.12zm-.13-.55l-.05-.05L36 415.5v.05zm-.26-.26l-.43-.43L35.21 415l.43.43zm10.16-11.83v.34l-9.8 9.8h-.25a.22.22 0 0 0-.12 0l-.48.49h-.08l-.46-.46c-.05-.05 0-.08 0-.08l.07-.07 11.1-11.1.55.56s-.49.46-.53.52zM21.91 426l-.32-.32 12.15-12.15.32.32z"/> </symbol> <!-- Band sawmills --> <symbol id="cat-icon-6" viewBox="0 350 50 50"> <path d="M10.17 381.11h-.3a.32.32 0 0 1-.11 0l-.39-.29v1.94h1.07v-1.27l-.22-.06zM2.19 385.51h.39l-.39-.79zM48.73 383.41v.19H13.34c-.21.51-.59 1.3-.88 1.9H49c0-.42.08-1.7.08-1.89s-.08-.32-.35-.2zM9.73 384.56H5.37c-.18 0-.23.07-.23.07-.11.27-.24.57-.37.84h5.56c-.13-.27-.26-.57-.37-.84.04-.01-.03-.07-.23-.07z"/> <path d="M13 383a.57.57 0 0 0-.34-.07H2.42a.54.54 0 0 0-.36.07v.08a25.35 25.35 0 0 0 1.38 3 .35.35 0 0 0 .31.2 7 7 0 0 0 1-1.85.5.5 0 0 1 .48-.21h4.71c.37 0 .47.19.48.21a6.59 6.59 0 0 0 1 1.85.35.35 0 0 0 .29-.2 26 26 0 0 0 1.39-3 .09.09 0 0 0-.1-.08z"/> <path d="M8.78 386.07v-.33h-.31v.33h-.36v.31h1.03v-.31h-.36zM20.37 386.07v-.33h-.3v.33h-.37v.31h1.04v-.31h-.37zM31.68 386.07v-.33h-.3v.33h-.37v.31h1.04v-.31h-.37zM43.03 386.07v-.33h-.31v.33h-.36v.31h1.03v-.31h-.36zM12.2 377a1.07 1.07 0 0 1-.08-.37c0-.39-.13-1.12-.49-1.12a3.18 3.18 0 0 0-.4 0v-.56a.18.18 0 0 0 0-.09H11a.16.16 0 0 0-.16.16v.34a1.49 1.49 0 0 0 0 .78 1.57 1.57 0 0 1 .19.72.46.46 0 0 1-.69 0l-1-2.42v-3.91a.25.25 0 0 0-.16-.12s-.08 0-.13.11V378H8v.33h1V380.19l.29.21.55.42h.56v.32l.35.1.1-.3H12a.63.63 0 0 0 .2-.5V379h.08a.56.56 0 0 0 .29-.19v-1.36a3.09 3.09 0 0 1-.37-.45z"/> <path d="M10.64 366.43c-.14-.24-.34-.46-.23-.81l-4 1.06c-.08 0-.18.09-.19.15 0 .38-.35 2.08-.43 2.55-.19 1.07-.37 2.14-.56 3.2-.07.39-.14.78-.22 1.17-.07-.1-.15-.17-.28-.11a.21.21 0 0 0-.08.3 2.11 2.11 0 0 1 .09.36c.06.3.24.61 0 .91a.19.19 0 0 0 0 .07.17.17 0 0 1-.16.18L2.3 376l-.93.24-.38.09c-.13 0-.21.11-.16.26a.2.2 0 0 0 .28.13l.16-.06.91-.25h.14l.85-.24c.16.06.08.16 0 .23s-.23.25-.34.38l-.12.18h.13a4.7 4.7 0 0 0 .65-.53.38.38 0 0 1 .38-.14s.09 0 .14-.08a.35.35 0 0 1-.08-.13.5.5 0 0 1 0-.13l.56-.12h.16q-.62 3.53-1.22 6.92h1.11v-.32c.37-2.11.73-4.23 1.13-6.35 0-.18.09-.35.13-.53a2.21 2.21 0 0 0 0-.37l.95-1.45h1.31a1 1 0 0 1 .23 0v2.11c0 .19.1.84.1.84l.17.4.23.35v-.48l-.08-.2v-.06l-.05-.3V375.48v-1.66-.14h.19v-3.29a.42.42 0 0 1 .36-.25.5.5 0 0 1 .39.27v3.95l.82 1.9v-7.86a7.3 7.3 0 0 1 .22-1.15.86.86 0 0 0 0-.82zM6.27 374l-.25.33H6l.14-.77.34.11zM42.66 382.29v.82h.43v-.82h-.43zM31.32 382.29v.82h.43v-.82h-.43zM20.01 382.29v.82h.43v-.82h-.43z"/> </symbol> <!-- More products --> <symbol id="cat-icon-54" viewBox="0 300 50 50"> <path d="M17.68 331.61a5.09 5.09 0 1 1-5.09-5.09 5.09 5.09 0 0 1 5.09 5.09zm-5.09-2.07a2.08 2.08 0 1 0 2.08 2.07 2.07 2.07 0 0 0-2.08-2.07zM12.3 326.05V318c0-.29-.17-.46-.38-.46s-.38.17-.38.46v6.52H8.91v.64h2.62v1a3.77 3.77 0 0 1 .77-.11z"/> <path d="M11.12 319.08l-.62-.23.8-2.16 20 7.45-.81 2.15-17.76-6.61v-2c0-.31-.37-.56-.8-.56s-.79.25-.8.56v1.41zM25.78 325.27l.33 1.84h-.18v.46h.17a.39.39 0 0 0-.09.26.42.42 0 0 0 .42.42.42.42 0 0 0 .42-.42h-.29a.13.13 0 0 1-.13.13.13.13 0 0 1-.14-.13.14.14 0 0 1 .07-.12v-.22l.18-.3.51.05.13.16h.46l1.36-.9z"/> <path d="M36.46 330.78v-.28h-.16l-5-5.08-.33.91 4.12 4.17H18.12a5.8 5.8 0 0 1 .11 1.11v.34h18.23v-.22h1.39v-1zM42.5 331.25c0-.17-.24-.33-.6-.4h-.22c-.22-.05-.54-.16-.54-.38v-.67h-2.08v.5h1.61v.17s0 .36-.65.36H38.8v.93h2.68c.57-.07 1.02-.27 1.02-.51z"/> </symbol> <!-- Clivus --> <symbol id="cat-icon-176" viewBox="0 300 50 50"> <path d="M17.68 331.61a5.09 5.09 0 1 1-5.09-5.09 5.09 5.09 0 0 1 5.09 5.09zm-5.09-2.07a2.08 2.08 0 1 0 2.08 2.07 2.07 2.07 0 0 0-2.08-2.07zM12.3 326.05V318c0-.29-.17-.46-.38-.46s-.38.17-.38.46v6.52H8.91v.64h2.62v1a3.77 3.77 0 0 1 .77-.11z"/> <path d="M11.12 319.08l-.62-.23.8-2.16 20 7.45-.81 2.15-17.76-6.61v-2c0-.31-.37-.56-.8-.56s-.79.25-.8.56v1.41zM25.78 325.27l.33 1.84h-.18v.46h.17a.39.39 0 0 0-.09.26.42.42 0 0 0 .42.42.42.42 0 0 0 .42-.42h-.29a.13.13 0 0 1-.13.13.13.13 0 0 1-.14-.13.14.14 0 0 1 .07-.12v-.22l.18-.3.51.05.13.16h.46l1.36-.9z"/> <path d="M36.46 330.78v-.28h-.16l-5-5.08-.33.91 4.12 4.17H18.12a5.8 5.8 0 0 1 .11 1.11v.34h18.23v-.22h1.39v-1zM42.5 331.25c0-.17-.24-.33-.6-.4h-.22c-.22-.05-.54-.16-.54-.38v-.67h-2.08v.5h1.61v.17s0 .36-.65.36H38.8v.93h2.68c.57-.07 1.02-.27 1.02-.51z"/> </symbol> <!-- Cutting equipment --> <symbol id="cat-icon-158" viewBox="0 250 50 50"> <path d="M47.48 269.42a1.7 1.7 0 0 0-1-.37 1.26 1.26 0 0 0-.89.37h-.07l-.1.12a1.34 1.34 0 0 1-.32.14l.56-1.88-4.43-.9.06.1a3.28 3.28 0 0 1 .24 1.28.62.62 0 0 1-.22.55 2.28 2.28 0 0 1-1.72.14c-.55-.13-.53-1.28-.48-1.71v-.06H39a2.37 2.37 0 0 0-2 1.09c-.25.38 0 .86.23 1.18l.07.13a1.38 1.38 0 0 1-.57.15 1.25 1.25 0 0 1-.62-.19l-.13-.16h-.1a1.65 1.65 0 0 0-2.08 0H32a1.4 1.4 0 0 0-1-.4 1.44 1.44 0 0 0-.95.37H30l-.18.21a1 1 0 0 1-.51.14h-.2l.58-2-4.43-.9.06.1a2.92 2.92 0 0 1 .25 1.28.62.62 0 0 1-.22.55 2.29 2.29 0 0 1-1.72.14c-.56-.13-.54-1.28-.48-1.71v-.06h-.06a2.37 2.37 0 0 0-1.94 1.08c-.25.38 0 .86.22 1.18a1.72 1.72 0 0 1 .12.21 1.15 1.15 0 0 1-.33 0 1.21 1.21 0 0 1-.66-.19l-.13-.16h-.1a1.65 1.65 0 0 0-1-.37 1.69 1.69 0 0 0-1 .37H16.5a1.65 1.65 0 0 0-1-.37h-.21a1.14 1.14 0 0 0-.84.37h-.12l-.13.16a2.32 2.32 0 0 1-.71.18l.58-2-4.43-.9.06.1a3.28 3.28 0 0 1 .24 1.28.62.62 0 0 1-.21.55 2.31 2.31 0 0 1-1.73.14c-.55-.13-.53-1.28-.48-1.71v-.06h-.13a2.39 2.39 0 0 0-1.95 1.08c-.24.38 0 .86.23 1.18a1.46 1.46 0 0 1 .11.21 1.57 1.57 0 0 1-.37 0 1.44 1.44 0 0 1-.58-.13l-.17-.21h-.12a1.66 1.66 0 0 0-2.09 0h-1v2.43h.75l.51.54h5.92c.26-.39.49-.38.52-.37h.62a.71.71 0 0 1 .55.37h5.85l.51-.54h1.12l.51.54h5.91c.26-.39.5-.37.51-.37h.63a.71.71 0 0 1 .55.37h5.79l.51-.54h1.14l.5.54h5.52l.51-.54h1.42l.5.54h5.5l.5-.54h.66v-2.43zm-43.72 2.34a1.06 1.06 0 1 1 1.06-1.06 1.06 1.06 0 0 1-1.06 1.06zm3.65.1a1.06 1.06 0 1 1 1.05-1.05 1.05 1.05 0 0 1-1.05 1.05zm4.18 0a1.06 1.06 0 1 1 1.06-1.05 1.06 1.06 0 0 1-1.06 1.05zm3.54-.1a1.06 1.06 0 0 1-1.05-1.06 1 1 0 1 1 2.09 0 1.06 1.06 0 0 1-1.04 1.06zm4.3 0a1.06 1.06 0 0 1-1.05-1.06 1 1 0 1 1 2.1 0 1.06 1.06 0 0 1-1.05 1.06zm3.65.1a1.06 1.06 0 0 1 0-2.11 1.06 1.06 0 1 1 0 2.11zm4.19 0a1.06 1.06 0 1 1 1.05-1.05 1.05 1.05 0 0 1-1.05 1.05zm3.52-.1a1.06 1.06 0 1 1 1.06-1.06 1.06 1.06 0 0 1-1.06 1.06zm4.31 0a1.06 1.06 0 1 1 0-2.11 1.06 1.06 0 0 1 0 2.11zm3.45 0a1.06 1.06 0 1 1 1.06-1.06 1.06 1.06 0 0 1-1.06 1.06zm4.31 0a1.06 1.06 0 1 1 0-2.11 1.06 1.06 0 0 1 0 2.11zm3.44 0a1.06 1.06 0 1 1 0-2.11 1.06 1.06 0 0 1 0 2.11z"/> <circle cx="3.76" cy="270.7" r=".43"/> <circle cx="7.41" cy="270.81" r=".43"/> <circle cx="11.59" cy="270.81" r=".43"/> <circle cx="15.13" cy="270.7" r=".43"/> <circle cx="19.43" cy="270.7" r=".43"/> <circle cx="23.08" cy="270.81" r=".43"/> <circle cx="27.27" cy="270.81" r=".43"/> <circle cx="30.79" cy="270.7" r=".43"/> <circle cx="35.1" cy="270.7" r=".43"/> <circle cx="38.55" cy="270.7" r=".43"/> <circle cx="42.86" cy="270.7" r=".43"/> <circle cx="46.3" cy="270.7" r=".43"/> <path d="M48.56 278a3.27 3.27 0 0 1-.93 0 5.19 5.19 0 0 1-1.93-1h-.05c.27 1.27-.69 1.11-1.4 1a5.19 5.19 0 0 1-1.93-1c.27 1.27-.69 1.11-1.4 1l-.35-.09.06.16c0 .05.1.4.64.4h1.35v3.78h6zM25.09 277.92a5.19 5.19 0 0 1-1.93-1c.27 1.27-.69 1.11-1.4 1a5.18 5.18 0 0 1-1.94-1c.27 1.27-.69 1.11-1.4 1a5.1 5.1 0 0 1-1.93-1h-.05c.27 1.27-.69 1.11-1.4 1a5.1 5.1 0 0 1-1.93-1c.27 1.27-.69 1.11-1.4 1a5.1 5.1 0 0 1-1.93-1H9.6c.27 1.27-.69 1.11-1.4 1a5.1 5.1 0 0 1-1.93-1c.27 1.27-.69 1.11-1.4 1a5.1 5.1 0 0 1-1.93-1h-.1c.27 1.27-.69 1.11-1.4 1v4.25h24.44V278a3.55 3.55 0 0 1-.79-.08zM40.1 282.46v-2.91h-.9a.68.68 0 0 1-.74-.5 2.52 2.52 0 0 0-.12-.29 4.15 4.15 0 0 0-3.86-2.61 4.19 4.19 0 0 0-3.81 2.46 1.17 1.17 0 0 1-.62.11h-.12a.55.55 0 0 1-.37-.26 1.92 1.92 0 0 1-.24-.91V277h-.65v7a16.74 16.74 0 0 0 4.72 1c.05-.06.05-.09 0-.11A1.32 1.32 0 0 1 33 284a1.36 1.36 0 0 1 2.72 0 1.35 1.35 0 0 1-.4 1v.09a17.29 17.29 0 0 0 4.7-.85zm-8.27 1.65a.84.84 0 0 1-.83-.84.83.83 0 0 1 .68-.81H32a.83.83 0 0 1-.16 1.65zm5.35 0a.85.85 0 0 1-.84-.84.84.84 0 0 1 .68-.81h.31a.83.83 0 0 1 .69.81.85.85 0 0 1-.84.84z"/> </symbol> <!-- Joinery spare parts --> <symbol id="cat-icon-554" viewBox="0 200 50 50"> <path d="M25.56 222.33l1.2-.58a5.09 5.09 0 0 1-.5-2.49l-1.33-.07.34-1.73 1.26.43a4.93 4.93 0 0 1 .57-1.15 5.18 5.18 0 0 1 .83-1l-.9-1 1.46-1 .59 1.19a5.07 5.07 0 0 1 2.48-.53l.06-1.33 1.73.32-.42 1.26a5.08 5.08 0 0 1 1.22.59 5.34 5.34 0 0 1 .92.78l1-.91 1 1.44-1.18.61a5.21 5.21 0 0 1 .56 2.48h1.33l-.29 1.73-1.27-.4a5.17 5.17 0 0 1-.61 1.28 5.25 5.25 0 0 1-.73.88l.92 1-1.43 1-.64-1.13a5.06 5.06 0 0 1-2.47.59v1.33l-2.06-.37.45-1.25a5.31 5.31 0 0 1-1.09-.55 4.77 4.77 0 0 1-1-.88l-1 .88zm4 0a3.34 3.34 0 1 0-.95-4.63 3.35 3.35 0 0 0 .91 4.64zM29.59 233.24a2.17 2.17 0 0 0-.63-.42l-.18-.07a2.27 2.27 0 0 0-.63-.12h-.09a2.24 2.24 0 0 0-.57.08l-.82-.82-2.75-2.75-1.67-1.67a2.12 2.12 0 0 0-.54-2.1 2.17 2.17 0 0 0-.63-.42l-.19-.07a2.29 2.29 0 0 0-.58-.11h-.15a2.32 2.32 0 0 0-.63.11l1.19 1.12-.31 1-1 .31-1.19-1.18a2.07 2.07 0 0 0 .52 2.17 1.88 1.88 0 0 0 .63.42l.19.07a1.94 1.94 0 0 0 .58.12h.15a1.87 1.87 0 0 0 .62-.1l1.68 1.68 1.56 1.57 1.94 1.94a2.13 2.13 0 0 0 .52 2.17 1.88 1.88 0 0 0 .63.42l.19.07a1.87 1.87 0 0 0 .58.12h.15a2.3 2.3 0 0 0 .63-.1l-1.19-1.19.31-1 1-.31 1.19 1.19a2.15 2.15 0 0 0-.51-2.13z"/> <path d="M27.65 230.29l-1.53-.67a6.22 6.22 0 0 0 .51-3.15l1.67-.15-.5-2.14-1.56.59a6.35 6.35 0 0 0-1.84-2.59l1.08-1.28-1.87-1.18-.69 1.52a6.21 6.21 0 0 0-1.44-.46 6 6 0 0 0-1.69-.09l-.13-1.69-2.16.47.58 1.57a6.35 6.35 0 0 0-2.62 1.81l-1.26-1.1-1.2 1.87 1.51.71a6.29 6.29 0 0 0-.49 1.52 5.85 5.85 0 0 0-.1 1.61l-1.67.1.44 2.16 1.58-.55a6.42 6.42 0 0 0 1.73 2.64l-1.11 1.25 1.83 1.23.73-1.5a6.54 6.54 0 0 0 1.6.53 6 6 0 0 0 1.52.1l.09 1.67 2.56-.56-.59-1.53a6.58 6.58 0 0 0 1-.53L22 230.83a4.07 4.07 0 0 1-2.52.34 4.19 4.19 0 1 1 4.91-3.33 4 4 0 0 1-.21.67l2.81 2.8z"/> </symbol> <!-- Planer spare parts --> <symbol id="cat-icon-553" viewBox="0 200 50 50"> <path d="M25.56 222.33l1.2-.58a5.09 5.09 0 0 1-.5-2.49l-1.33-.07.34-1.73 1.26.43a4.93 4.93 0 0 1 .57-1.15 5.18 5.18 0 0 1 .83-1l-.9-1 1.46-1 .59 1.19a5.07 5.07 0 0 1 2.48-.53l.06-1.33 1.73.32-.42 1.26a5.08 5.08 0 0 1 1.22.59 5.34 5.34 0 0 1 .92.78l1-.91 1 1.44-1.18.61a5.21 5.21 0 0 1 .56 2.48h1.33l-.29 1.73-1.27-.4a5.17 5.17 0 0 1-.61 1.28 5.25 5.25 0 0 1-.73.88l.92 1-1.43 1-.64-1.13a5.06 5.06 0 0 1-2.47.59v1.33l-2.06-.37.45-1.25a5.31 5.31 0 0 1-1.09-.55 4.77 4.77 0 0 1-1-.88l-1 .88zm4 0a3.34 3.34 0 1 0-.95-4.63 3.35 3.35 0 0 0 .91 4.64zM29.59 233.24a2.17 2.17 0 0 0-.63-.42l-.18-.07a2.27 2.27 0 0 0-.63-.12h-.09a2.24 2.24 0 0 0-.57.08l-.82-.82-2.75-2.75-1.67-1.67a2.12 2.12 0 0 0-.54-2.1 2.17 2.17 0 0 0-.63-.42l-.19-.07a2.29 2.29 0 0 0-.58-.11h-.15a2.32 2.32 0 0 0-.63.11l1.19 1.12-.31 1-1 .31-1.19-1.18a2.07 2.07 0 0 0 .52 2.17 1.88 1.88 0 0 0 .63.42l.19.07a1.94 1.94 0 0 0 .58.12h.15a1.87 1.87 0 0 0 .62-.1l1.68 1.68 1.56 1.57 1.94 1.94a2.13 2.13 0 0 0 .52 2.17 1.88 1.88 0 0 0 .63.42l.19.07a1.87 1.87 0 0 0 .58.12h.15a2.3 2.3 0 0 0 .63-.1l-1.19-1.19.31-1 1-.31 1.19 1.19a2.15 2.15 0 0 0-.51-2.13z"/> <path d="M27.65 230.29l-1.53-.67a6.22 6.22 0 0 0 .51-3.15l1.67-.15-.5-2.14-1.56.59a6.35 6.35 0 0 0-1.84-2.59l1.08-1.28-1.87-1.18-.69 1.52a6.21 6.21 0 0 0-1.44-.46 6 6 0 0 0-1.69-.09l-.13-1.69-2.16.47.58 1.57a6.35 6.35 0 0 0-2.62 1.81l-1.26-1.1-1.2 1.87 1.51.71a6.29 6.29 0 0 0-.49 1.52 5.85 5.85 0 0 0-.1 1.61l-1.67.1.44 2.16 1.58-.55a6.42 6.42 0 0 0 1.73 2.64l-1.11 1.25 1.83 1.23.73-1.5a6.54 6.54 0 0 0 1.6.53 6 6 0 0 0 1.52.1l.09 1.67 2.56-.56-.59-1.53a6.58 6.58 0 0 0 1-.53L22 230.83a4.07 4.07 0 0 1-2.52.34 4.19 4.19 0 1 1 4.91-3.33 4 4 0 0 1-.21.67l2.81 2.8z"/> </symbol> <!-- Sawmill spare parts --> <symbol id="cat-icon-552" viewBox="0 200 50 50"> <path d="M25.56 222.33l1.2-.58a5.09 5.09 0 0 1-.5-2.49l-1.33-.07.34-1.73 1.26.43a4.93 4.93 0 0 1 .57-1.15 5.18 5.18 0 0 1 .83-1l-.9-1 1.46-1 .59 1.19a5.07 5.07 0 0 1 2.48-.53l.06-1.33 1.73.32-.42 1.26a5.08 5.08 0 0 1 1.22.59 5.34 5.34 0 0 1 .92.78l1-.91 1 1.44-1.18.61a5.21 5.21 0 0 1 .56 2.48h1.33l-.29 1.73-1.27-.4a5.17 5.17 0 0 1-.61 1.28 5.25 5.25 0 0 1-.73.88l.92 1-1.43 1-.64-1.13a5.06 5.06 0 0 1-2.47.59v1.33l-2.06-.37.45-1.25a5.31 5.31 0 0 1-1.09-.55 4.77 4.77 0 0 1-1-.88l-1 .88zm4 0a3.34 3.34 0 1 0-.95-4.63 3.35 3.35 0 0 0 .91 4.64zM29.59 233.24a2.17 2.17 0 0 0-.63-.42l-.18-.07a2.27 2.27 0 0 0-.63-.12h-.09a2.24 2.24 0 0 0-.57.08l-.82-.82-2.75-2.75-1.67-1.67a2.12 2.12 0 0 0-.54-2.1 2.17 2.17 0 0 0-.63-.42l-.19-.07a2.29 2.29 0 0 0-.58-.11h-.15a2.32 2.32 0 0 0-.63.11l1.19 1.12-.31 1-1 .31-1.19-1.18a2.07 2.07 0 0 0 .52 2.17 1.88 1.88 0 0 0 .63.42l.19.07a1.94 1.94 0 0 0 .58.12h.15a1.87 1.87 0 0 0 .62-.1l1.68 1.68 1.56 1.57 1.94 1.94a2.13 2.13 0 0 0 .52 2.17 1.88 1.88 0 0 0 .63.42l.19.07a1.87 1.87 0 0 0 .58.12h.15a2.3 2.3 0 0 0 .63-.1l-1.19-1.19.31-1 1-.31 1.19 1.19a2.15 2.15 0 0 0-.51-2.13z"/> <path d="M27.65 230.29l-1.53-.67a6.22 6.22 0 0 0 .51-3.15l1.67-.15-.5-2.14-1.56.59a6.35 6.35 0 0 0-1.84-2.59l1.08-1.28-1.87-1.18-.69 1.52a6.21 6.21 0 0 0-1.44-.46 6 6 0 0 0-1.69-.09l-.13-1.69-2.16.47.58 1.57a6.35 6.35 0 0 0-2.62 1.81l-1.26-1.1-1.2 1.87 1.51.71a6.29 6.29 0 0 0-.49 1.52 5.85 5.85 0 0 0-.1 1.61l-1.67.1.44 2.16 1.58-.55a6.42 6.42 0 0 0 1.73 2.64l-1.11 1.25 1.83 1.23.73-1.5a6.54 6.54 0 0 0 1.6.53 6 6 0 0 0 1.52.1l.09 1.67 2.56-.56-.59-1.53a6.58 6.58 0 0 0 1-.53L22 230.83a4.07 4.07 0 0 1-2.52.34 4.19 4.19 0 1 1 4.91-3.33 4 4 0 0 1-.21.67l2.81 2.8z"/> </symbol> <!-- Spare parts --> <symbol id="cat-icon-288" viewBox="0 200 50 50"> <path d="M25.56 222.33l1.2-.58a5.09 5.09 0 0 1-.5-2.49l-1.33-.07.34-1.73 1.26.43a4.93 4.93 0 0 1 .57-1.15 5.18 5.18 0 0 1 .83-1l-.9-1 1.46-1 .59 1.19a5.07 5.07 0 0 1 2.48-.53l.06-1.33 1.73.32-.42 1.26a5.08 5.08 0 0 1 1.22.59 5.34 5.34 0 0 1 .92.78l1-.91 1 1.44-1.18.61a5.21 5.21 0 0 1 .56 2.48h1.33l-.29 1.73-1.27-.4a5.17 5.17 0 0 1-.61 1.28 5.25 5.25 0 0 1-.73.88l.92 1-1.43 1-.64-1.13a5.06 5.06 0 0 1-2.47.59v1.33l-2.06-.37.45-1.25a5.31 5.31 0 0 1-1.09-.55 4.77 4.77 0 0 1-1-.88l-1 .88zm4 0a3.34 3.34 0 1 0-.95-4.63 3.35 3.35 0 0 0 .91 4.64zM29.59 233.24a2.17 2.17 0 0 0-.63-.42l-.18-.07a2.27 2.27 0 0 0-.63-.12h-.09a2.24 2.24 0 0 0-.57.08l-.82-.82-2.75-2.75-1.67-1.67a2.12 2.12 0 0 0-.54-2.1 2.17 2.17 0 0 0-.63-.42l-.19-.07a2.29 2.29 0 0 0-.58-.11h-.15a2.32 2.32 0 0 0-.63.11l1.19 1.12-.31 1-1 .31-1.19-1.18a2.07 2.07 0 0 0 .52 2.17 1.88 1.88 0 0 0 .63.42l.19.07a1.94 1.94 0 0 0 .58.12h.15a1.87 1.87 0 0 0 .62-.1l1.68 1.68 1.56 1.57 1.94 1.94a2.13 2.13 0 0 0 .52 2.17 1.88 1.88 0 0 0 .63.42l.19.07a1.87 1.87 0 0 0 .58.12h.15a2.3 2.3 0 0 0 .63-.1l-1.19-1.19.31-1 1-.31 1.19 1.19a2.15 2.15 0 0 0-.51-2.13z"/> <path d="M27.65 230.29l-1.53-.67a6.22 6.22 0 0 0 .51-3.15l1.67-.15-.5-2.14-1.56.59a6.35 6.35 0 0 0-1.84-2.59l1.08-1.28-1.87-1.18-.69 1.52a6.21 6.21 0 0 0-1.44-.46 6 6 0 0 0-1.69-.09l-.13-1.69-2.16.47.58 1.57a6.35 6.35 0 0 0-2.62 1.81l-1.26-1.1-1.2 1.87 1.51.71a6.29 6.29 0 0 0-.49 1.52 5.85 5.85 0 0 0-.1 1.61l-1.67.1.44 2.16 1.58-.55a6.42 6.42 0 0 0 1.73 2.64l-1.11 1.25 1.83 1.23.73-1.5a6.54 6.54 0 0 0 1.6.53 6 6 0 0 0 1.52.1l.09 1.67 2.56-.56-.59-1.53a6.58 6.58 0 0 0 1-.53L22 230.83a4.07 4.07 0 0 1-2.52.34 4.19 4.19 0 1 1 4.91-3.33 4 4 0 0 1-.21.67l2.81 2.8z"/> </symbol> <!-- Accessories --> <symbol id="cat-icon-291" viewBox="0 150 50 50"> <path d="M27.07 170.74v-.39a.46.46 0 0 0-.47-.46.46.46 0 0 0-.46.46v.16l-1.21.44v-7.87a.23.23 0 0 1 .24-.26H26a.79.79 0 0 1 .62.36l2.48 2.54a.86.86 0 0 1 .24.59v.49l-.15 20.38h-4.26v-7.64l1.81-1.8a2.38 2.38 0 0 0 .33-.45v-.39a.46.46 0 0 0-.47-.46.46.46 0 0 0-.46.46v.23l-1.18.39v-1.2l2-2a.59.59 0 0 0 .08-.22v-.4a.47.47 0 0 0-.47-.46.47.47 0 0 0-.46.46v.16l-1.21.52v-1a.7.7 0 0 1 .14-.41l1.96-1.91a.7.7 0 0 0 .07-.32zm.09-4.55a.82.82 0 0 0-.68.37H26a.49.49 0 0 0-.48.48.48.48 0 0 0 .48.47h.45a.82.82 0 0 0 .68.37.85.85 0 1 0 0-1.69zm0 18a.82.82 0 0 0-.68.37H26a.48.48 0 0 0-.48.47.49.49 0 0 0 .48.48h.45a.82.82 0 0 0 .68.37.85.85 0 1 0 0-1.69zM38.18 185.34a1.23 1.23 0 0 0 .32.83 2 2 0 0 1-.93 1 1.29 1.29 0 0 0-.84-.28 1.24 1.24 0 0 0-.83.33 2 2 0 0 1-1-.92 1.29 1.29 0 0 0 .28-.84 1.33 1.33 0 0 0-.35-.82 2 2 0 0 1 1-1 1.24 1.24 0 0 0 1.66 0 2 2 0 0 1 1 .95 1.23 1.23 0 0 0-.31.75zm-1.5-.56a.59.59 0 0 0-.6.59.6.6 0 0 0 1.2 0 .59.59 0 0 0-.6-.59zm0-.41a1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0-1-1zM33.38 182.91h.41v1.31h-.41zM34.6 179.57l.12-.04.04-.13v-.11h.13v.11l.04.13.13.04h.12v.13h-.12l-.12.04-.04.13v.12h-.13v-.12l-.04-.13-.13-.04-.12.01v-.14h.12zM38.01 178.96l.12-.05.04-.13v-.11h.13l.01.11.03.13.14.04h.11v.13h-.11l-.13.04-.04.13v.12h-.13v-.12l-.04-.12-.13-.04h-.12v-.13h.12z"/> <path d="M34.79 175.26a20.68 20.68 0 0 1 1.5-2.64 10.09 10.09 0 0 1 1.9-1.86 5.52 5.52 0 0 1 1.72-1c.22 0 1.3.1 1.3.1s.71.23.54.3-.58.14-.55.19.48.25.39.29-.51.15-.42.24.44.23.37.27-.42.14-.41.22-1.91 7.57-1.94 7.81-.07 1-.07 1a.39.39 0 0 1-.41.36h-.32a.29.29 0 0 0 .22.1h.33s.25 0 .25.28v3.25s0 .24-.16.24h-.3a2.63 2.63 0 0 0-.54-.84V182a.35.35 0 0 0-.35-.34h-2.33a.35.35 0 0 0-.35.34v1.54a2.8 2.8 0 0 0-.55.87h-.36s-.13 0-.13-.13v-2.26a1.73 1.73 0 0 1 .25-.88 1.21 1.21 0 0 1 .64-.45c.18 0 .49 0 .49-.22h-.92a1.6 1.6 0 0 1-.64-.56 2.79 2.79 0 0 1-.68-2 7.55 7.55 0 0 1 .66-2.82c.44-.9 1.31-1.86 1.33-2.27a2.67 2.67 0 0 0-.12-.86c0-.18-.09-.28.09-.37s.31.07.34.12a2.26 2.26 0 0 1 .18.53 2.33 2.33 0 0 1-.27 1.33 6.66 6.66 0 0 0-.68 1.69zm0 3.81a.57.57 0 0 0 0 1.13.57.57 0 1 0 0-1.13zm3.41-.62a.57.57 0 0 0-.56.57.56.56 0 0 0 .56.56.57.57 0 0 0 .57-.56.58.58 0 0 0-.53-.57zm-2.2 1.6c-.07.12-.19 0-.19 0v.32c0 .34.53.32.53.32h1.26c.41 0 .39-.34.39-.34a5.61 5.61 0 0 0 0-.58l-.19-.09a2.72 2.72 0 0 1-.18.27c-.16.22-.4 0-.49-.1l-1.51-1a1.26 1.26 0 0 1 .38 1.2zm1.22-2.54c.14.11.2-.09.22-.16a.63.63 0 0 1 .36-.34.59.59 0 0 1 .4 0 .14.14 0 0 0 .16-.08l.91-3.59a5.49 5.49 0 0 0 .17-.86c0-.16-.25-.15-.47-.17s-.24.05-.62.3a6.48 6.48 0 0 0-1.56 1.68 6.61 6.61 0 0 0-.78 2.08c0 .3.13.38.13.38l.54.39zM11.08 185.54c1.31 0 .83-1 .83-1a4.85 4.85 0 0 1 .23-3.93l-.33-.17a5.19 5.19 0 0 0-.57 2.72 5.12 5.12 0 0 0 .34 1.57s.29.5-.5.45z"/> <path d="M19.22 182.84a2.7 2.7 0 1 1-5.39 0A2.76 2.76 0 0 1 14 182a11.56 11.56 0 0 0-1.36-1 4.33 4.33 0 1 0 8.21 1.63 4.1 4.1 0 0 0-.7-2.08L19 181.91a2.61 2.61 0 0 1 .22.93z"/> <path d="M16.54 184.52a1 1 0 0 1-.82-.49 11.46 11.46 0 0 0-1.46-1.75 2.1 2.1 0 0 0-.08.56 2.34 2.34 0 1 0 4.6-.59L17.41 184a1 1 0 0 1-.87.52z"/> <path d="M16.14 183.75a11.39 11.39 0 0 0-4.63-4s-.93-.39-.25-1.46h10L17 183.68c-.47.7-.86.07-.86.07zm.38-1.28a.38.38 0 0 0 0 .75.38.38 0 1 0 0-.75zm-4.33-3.67a.38.38 0 0 0-.38.38.38.38 0 0 0 .75 0 .38.38 0 0 0-.37-.38zM14.44 177.88h6.2l-.71-.83h-4.76l-.73.83z"/> <path d="M11 180.43a.34.34 0 0 1-.33.34.34.34 0 0 1 0-.68.34.34 0 0 1 .33.34zm1.39-3.28H6.22v.76l4.93 3.63a1.73 1.73 0 0 1 .45-1.24s-.28-.21-.87-.75.2-1.64.2-1.64h1.48z"/> </symbol> <!-- Joinery machines --> <symbol id="cat-icon-8" viewBox="0 100 50 50"> <path d="M17.97 135.39h1.11v1.37h-1.11zM31.52 135.39h1.11v1.37h-1.11zM34.21 128.11v.2h-.5a2.19 2.19 0 0 1-.3-.91h-1.16v-3.56h1v-1.19h-16v1.19h.81v10.7h14.19v-6.81h.82a2.8 2.8 0 0 0 .38.91h.77v.16h1.45v-.69z"/> <path d="M30.49 120.31H29l.88.39.61-.39zM33.73 120.31h-1.5l.61.39.89-.39z"/> <path d="M28.43 117l-.05.12A1.56 1.56 0 0 1 27 118a4.08 4.08 0 0 1 .47.46h5.73V117zM19.33 118.17l.08-.32a3.16 3.16 0 0 1 .33-.83h-2.42v1.46h2.25c.1-.12.23-.21.33-.32h-.57z"/> <path d="M22.17 115.36a2.56 2.56 0 0 1 .58-.07h.47V115l-.4-.46-6.42-.17-1.35-.22h-1.13v4.35h-.65v-5H15l.12-.26h1.42l.06.24 6.9.4.72 1.17v.27a2.19 2.19 0 0 1 1.93 1v.07l.1.18a1 1 0 0 0 .08.14.69.69 0 0 1 .07.15h.2l.41-.31.33-.25.16.25a1.16 1.16 0 0 1-1.13.65h-.24a3.32 3.32 0 0 0-.67-.36 5.64 5.64 0 0 0-.59-.2 2.86 2.86 0 0 0-.42-.1 4.21 4.21 0 0 0-.62-.09 1.83 1.83 0 0 0-.56 0s.05-.45 0-.45a3.17 3.17 0 0 0-1.48.51 4.89 4.89 0 0 0-1.09.77h-.47a3.46 3.46 0 0 1 .24-.61.83.83 0 0 1 .08-.12 3.22 3.22 0 0 1 .51-.65 2.11 2.11 0 0 1 .53-.38z"/> <path d="M36.69 118.71H37v-.26h-.34v-.3h-.12V118h.11v-.25h-.52v1.52h-8.65a3.86 3.86 0 0 0-6.79 0h-.46a4.57 4.57 0 0 1 2.77-2.4 5.37 5.37 0 0 0-3.41 2.41H8.41v.53h2.36l1.33.25v1.08h2.25v.36h1.76v.39H37v-.56h-.22l-.17-.76h-.43l-.22.76h-.42v-1.52H37v-.84h-.2v.15h-.11zm-1.57 1.75H34l-1.2.52-.82-.52h-1.25l-.83.52-1.2-.52h-1.1v-.4h7.52z"/> </symbol> <!-- Panel saw --> <symbol id="cat-icon-44" viewBox="0 100 50 50"> <path d="M17.97 135.39h1.11v1.37h-1.11zM31.52 135.39h1.11v1.37h-1.11zM34.21 128.11v.2h-.5a2.19 2.19 0 0 1-.3-.91h-1.16v-3.56h1v-1.19h-16v1.19h.81v10.7h14.19v-6.81h.82a2.8 2.8 0 0 0 .38.91h.77v.16h1.45v-.69z"/> <path d="M30.49 120.31H29l.88.39.61-.39zM33.73 120.31h-1.5l.61.39.89-.39z"/> <path d="M28.43 117l-.05.12A1.56 1.56 0 0 1 27 118a4.08 4.08 0 0 1 .47.46h5.73V117zM19.33 118.17l.08-.32a3.16 3.16 0 0 1 .33-.83h-2.42v1.46h2.25c.1-.12.23-.21.33-.32h-.57z"/> <path d="M22.17 115.36a2.56 2.56 0 0 1 .58-.07h.47V115l-.4-.46-6.42-.17-1.35-.22h-1.13v4.35h-.65v-5H15l.12-.26h1.42l.06.24 6.9.4.72 1.17v.27a2.19 2.19 0 0 1 1.93 1v.07l.1.18a1 1 0 0 0 .08.14.69.69 0 0 1 .07.15h.2l.41-.31.33-.25.16.25a1.16 1.16 0 0 1-1.13.65h-.24a3.32 3.32 0 0 0-.67-.36 5.64 5.64 0 0 0-.59-.2 2.86 2.86 0 0 0-.42-.1 4.21 4.21 0 0 0-.62-.09 1.83 1.83 0 0 0-.56 0s.05-.45 0-.45a3.17 3.17 0 0 0-1.48.51 4.89 4.89 0 0 0-1.09.77h-.47a3.46 3.46 0 0 1 .24-.61.83.83 0 0 1 .08-.12 3.22 3.22 0 0 1 .51-.65 2.11 2.11 0 0 1 .53-.38z"/> <path d="M36.69 118.71H37v-.26h-.34v-.3h-.12V118h.11v-.25h-.52v1.52h-8.65a3.86 3.86 0 0 0-6.79 0h-.46a4.57 4.57 0 0 1 2.77-2.4 5.37 5.37 0 0 0-3.41 2.41H8.41v.53h2.36l1.33.25v1.08h2.25v.36h1.76v.39H37v-.56h-.22l-.17-.76h-.43l-.22.76h-.42v-1.52H37v-.84h-.2v.15h-.11zm-1.57 1.75H34l-1.2.52-.82-.52h-1.25l-.83.52-1.2-.52h-1.1v-.4h7.52z"/> </symbol> <!-- Planers --> <symbol id="cat-icon-3" viewBox="0 50 50 50"> <path d="M17.85 85.27H19v1.42h-1.15zM31.94 85.27h1.15v1.42h-1.15zM33.5 67.63H17.37v-.88a4.84 4.84 0 0 1 3.07-.75h10a4.84 4.84 0 0 1 3.07.78zM34.61 65.31v4.1l.65.6h1.52v.95h1.32v-.95H40.73l.65-.6v-4.1h-6.77zM34.79 79.15v-7.56H47.5v.92s-2.38.35-3.11.35h-4.84l-3.94 6.29zm.74-3.05c0 .34 0 .3.18.38s.35-.17.35-.17 1.52-2.31 1.75-2.74-.28-.44-.28-.44h-1.41c-.72 0-.58.61-.58.61s-.01 2.01-.01 2.36zM14.39 79.08l-3.94-6.3H5.61c-.73 0-3.11-.34-3.11-.34v-.92h12.71v7.56zm.07-5.41s.14-.62-.58-.62h-1.41s-.51 0-.28.45 1.75 2.74 1.75 2.74.2.24.35.17.18 0 .18-.39-.01-2.35-.01-2.35zM33.86 71.61v10.62h-.11v2.15h-2.37v-2.06H19.61v2.06h-2.36v-2.06H17v-4.77h-.7v-6.2h.7V69.6h.35v-1h16.2v3.09z"/> </symbol> <!-- Sawmills --> <symbol id="cat-icon-280" viewBox="0 0 50 50"> <path d="M23.88 36.52h-.21v-.22h-.87v.22h-.21v.26h1.29v-.2s.01-.06 0-.06zM40.51 36.52h-.21v-.22h-.86v.22h-.21v.26h1.28v-.2s.01-.06 0-.06z"/> <rect width=".75" height=".67" x="22.65" y="29.16" rx=".08"/> <rect width=".75" height=".67" x="39.3" y="29.16" rx=".08"/> <rect width="1.71" height=".76" x="30.47" y="29.27" rx=".09"/> <path d="M23.43 30.35v-.18h-.66v5.71h.93v-5.53h-.27zM40.07 30.35v-.18h-.67v5.71h.93v-5.53h-.26zM39.94 26.4v-.55h-.32v.55H23.31v-.55H23v.55h-8.36v.65h.7l7 2.46V29a.09.09 0 0 1 .05-.09l-5.46-1.85h5.87v1.79h.53v-1.8h5.8l-5.46 1.85a.1.1 0 0 1 .06.09v.92L30 30v-.62h-5.91l6.41-2.19v.19a.1.1 0 0 0 .08.1h1.54a.1.1 0 0 0 .09-.1v-.17l6.3 2.15h-5.79v.62h6.23V29a.08.08 0 0 1 .06-.08l-5.5-1.87h5.93v1.82h.53v-1.82h5.82l-5.5 1.85a.11.11 0 0 1 .05.09v.52l7-2.46H48v-.65z"/> <path d="M19.48 23.78a1.09 1.09 0 0 1-.27 0H19a.94.94 0 0 1 .85-.58h.84s.33 0 .34.4l-.5-.07c-.06 0-.46 0-.47.12zm1.82 1.35v-1.17a1.92 1.92 0 0 0-.12-.71.53.53 0 0 0-.46-.26h-.89a1.25 1.25 0 0 0-1.07.84l-.28.07a.28.28 0 0 0-.23.27v.89c0 .18.06.2.12.25a2.56 2.56 0 0 0 .48.12c.08.14.31.16.31.16h.17l.62-.14H20.41v.17h-1.53a.09.09 0 0 0-.08.09V26a.09.09 0 0 0 .08.09h2.76a.09.09 0 0 0 .09-.09v-.26a.09.09 0 0 0-.09-.09h-.92v-.18H21v-.1a3 3 0 0 0 .3 0 2.07 2.07 0 0 1 .25 0 1.72 1.72 0 0 1 .25 0h.14c.03 0 .09-.08.09-.08v-.09z"/> <path d="M6.35 24.43l.21-.33-.34-.1c0 .25-.09.51-.14.76z"/> <path d="M10.47 33.11v-1.28l-.23-.06v-.26h-.3a.19.19 0 0 1-.1 0h-.05l-.39-.29v1.95zM2.27 35.92h.39c-.12-.26-.25-.52-.39-.8zM22.77 31.2h.93v1.9h-.93zM24.73 34h13.65v1.9H24.73zM13.69 34h-.27c-.21.52-.59 1.3-.89 1.9h9.21V34zM39.4 31.2h.93v1.9h-.93zM48.81 33.81V34h-7.45v1.9h7.69c0-.43.08-1.71.08-1.9s-.13-.31-.32-.19zM9.81 35H5.45c-.19 0-.23.07-.23.07-.12.28-.24.57-.38.84h5.57c-.13-.27-.26-.56-.37-.84a.34.34 0 0 0-.23-.07z"/> <path d="M13.12 33.42a.56.56 0 0 0-.34-.06H2.49a.52.52 0 0 0-.35.06.1.1 0 0 0 0 .08 26 26 0 0 0 1.39 3 .35.35 0 0 0 .3.2 7 7 0 0 0 1-1.84s.11-.22.48-.22H10c.37 0 .46.19.47.21a6.8 6.8 0 0 0 1 1.86.37.37 0 0 0 .29-.21 25.35 25.35 0 0 0 1.38-3 .1.1 0 0 0-.02-.08z"/> <path d="M8.85 36.14h-.3v.33h-.37v.31h1.04v-.31h-.37v-.33zM20.45 36.14h-.3v.33h-.37v.31h1.04v-.31h-.37v-.33zM31.76 36.14h-.3v.33h-.37v.31h1.04v-.31h-.37v-.33zM43.1 36.14h-.3v.33h-.37v.31h1.04v-.31h-.37v-.33zM11.17 27.16a.45.45 0 0 1-.35.17.52.52 0 0 1-.35-.14l-1-2.43v-3.88c0-.05-.11-.12-.16-.12s-.09 0-.13.11v7.56h-1v.33h1V30.62l.29.22.55.41h.55v.32l.36.1.1-.3h1.11a.66.66 0 0 0 .2-.5v-1.44h.08a.53.53 0 0 0 .28-.18v-1.4a4.5 4.5 0 0 1-.35-.49 1.83 1.83 0 0 1-.15-.36c0-.39-.14-1.12-.49-1.12a3.18 3.18 0 0 0-.4 0v-.55a.18.18 0 0 0 0-.1.09.09 0 0 0-.07 0h-.14a.16.16 0 0 0-.16.16v.33a1.49 1.49 0 0 0 0 .78 1.57 1.57 0 0 1 .23.66z"/> <path d="M2.24 26.84h.14l.85-.24c.15.06.08.16 0 .23s-.22.26-.33.39a1 1 0 0 0-.12.17h.13a6.81 6.81 0 0 0 .65-.53.36.36 0 0 1 .44-.18s.1-.05.14-.08-.06-.08-.08-.12 0-.09 0-.14l.56-.12h.16c-.42 2.34-.82 4.65-1.22 6.92h1.05v-.33c.38-2.11.74-4.23 1.14-6.34 0-.19.09-.36.13-.54a1.58 1.58 0 0 0 .12-.41l.95-1.44h1.44c0 .55-.06 1.92 0 2.11s.11.84.11.84l.17.4.23.35v-.38l-.08-.2v-.06l-.05-.3V25.93v-1.66a.71.71 0 0 1 0-.14h.19V20.8a.43.43 0 0 1 .36-.26.52.52 0 0 1 .39.27v4l.81 1.9V18.8a9 9 0 0 1 .22-1.15.86.86 0 0 0 .05-.82c-.14-.24-.34-.45-.24-.81l-4 1.06c-.07 0-.18.09-.18.15 0 .38-.35 2.08-.43 2.55L5.32 23c-.06.38-.14.77-.21 1.17h-.05C5 24 4.91 24 4.78 24s-.14.16-.09.29a2.42 2.42 0 0 1 .1.36c.06.31.23.62 0 .91a.19.19 0 0 0 0 .08c0 .11-.07.15-.16.18l-2.19.58-.93.24-.38.1c-.13 0-.21.1-.16.25s.14.17.28.13h.16l.91-.26zm4-2.84l.34.1-.21.33-.26.34c.02-.26.06-.52.11-.77zM42.81 33.51H43.17v-.82h-.43v.82H42.81zM31.47 33.51H31.82v-.82h-.43v.82h.08zM20.16 33.51H20.52v-.82h-.43v.82H20.16z"/> </symbol> </svg><div id="acp-overlay" class="ajaxcartpro-box-hide"></div><div id="ajaxcartpro-progress" class="ajaxcartpro-box-hide"> <img src="https://www.logosol.com/store/media/ajaxcartpro/default/ajax-apc-loader.gif" alt=""/> <p>Please wait...</p> </div> <div id="ajaxcartpro-add-confirm" class="ajaxcartpro-box-hide"> <a class="aw-acp-continue focus">Continue shopping</a> <br /> <a href="http://www.logosol.com/store/checkout/cart/" class="aw-acp-checkout">View cart & checkout</a> </div> <div id="ajaxcartpro-remove-confirm" class="ajaxcartpro-box-hide"> <a class="aw-acp-continue focus">Continue shopping</a> <br /> <a href="http://www.logosol.com/store/checkout/cart/" class="aw-acp-checkout">View cart & checkout</a> </div> <div id="acp-configurable-block"></div><script type="text/javascript"> var downloads = new Downloads('http://www.logosol.com/store/downloads/dl/updateDownloads/product/0/id/%file_id%/'); </script><div id="sb-site"> <div id="root-wrapper"> <div class="wrapper"> <noscript> <div class="global-site-notice noscript"> <div class="notice-inner"> <p> <strong>JavaScript seems to be disabled in your browser.</strong><br /> You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. </p> </div> </div> </noscript> <div class="page"> <div id="bodyOverlay"></div> <div id="top" class="header-container header-regular"> <div class="header-container2"> <div class="header-container3"> <div class="header-top-container"> <div class="header-top header container clearer"> <div class="inner-container"> <div class="left-column"> <div class="item item-left block_header_top_left hide-below-768"><div><span class="icon ic ic-phone"></span>  <a href="tel:+46 611 182 85"><b>+46 611 182 85</b></a></div></div> <div class="item item-left block_header_top_left3"><a class="top-links-support go" href="http://www.logosol.com/store/customer-service/">Customer Service</a> <div class="infolinks dropdown" style="display:none;"> <a href="#" class="dropdown-heading cover"> <span> <span class="value">Customer Service</span> <span class="caret"> </span> </span> </a> <ul class="dropdown-content right-hand"> <li class="heading" style="padding-top:0;">Terms & Guarantees</li> <li><a href="http://www.logosol.com/store/terms-and-conditions/">Terms & Conditions</a></li> <li><a href="http://www.logosol.com/store/shipping-information/">Shipping Information</a></li> <li><a href="http://www.logosol.com/store/payment-information/">Payment Information</a></li> <li><a href="http://www.logosol.com/store/guarantees/">Guarantees</a></li> <li><a href="http://www.logosol.com/store/integrity-policy/">Integrity Policy</a></li> <li class="heading">Contact Us</lI> <li><a class="contact-us-colorbox" href="https://www.logosol.com/core/includes/apps/forms/form-1_shop.php">Contact Form</a></li> <li class="heading">Opening Hours (Phone)</lI> <li>Mon-Fri: 08.00-16.00 CET</li> </ul> </div></div> </div> <!-- end: left column --> <div class="right-column"> <div class="item item-right block_header_top_right"><div class="links-wrapper-separators"> <ul class="links"> <li class="first last hide-below-768"><a class="select-your-location-market" href="//www.logosol.com/select-your-location/index-responsive.php"><span style="padding-left:23px; background-image:url(//www.logosol.se/global/images/flags/glob.png); background-position: 1px 3px; background-repeat: no-repeat;">Global</span></a></li> <li class="last hide-below-768" style="display:none;"><a class="select-your-location-language">English</a></li> </ul> </div></div> <div id="currency-switcher-wrapper-regular" class="item item-right"></div> <div id="lang-switcher-wrapper-regular" class="item item-right"></div> <div id="tax-switcher-wrapper-regular" class="item item-right"> <script type="text/javascript"> jQuery(function($) { $('.taxswitcher').live('click', function (e) { e.preventDefault(); var priceDisplayType = $(this).attr('id').replace('price-display-type-', ''); $('input[name=price_display]').val(priceDisplayType); $("#taxswitcher").submit(); }); }); </script> <form id="taxswitcher" action="https://www.logosol.com/store/taxswitcher/" method="get"> <input type="hidden" id="redirect" name="redirect" value="aHR0cDovL3d3dy5sb2dvc29sLmNvbS9zdG9yZS8," /> <input type="hidden" id="price_display" name="price_display" value="1" /> </form> <div class="lang-switcher dropdown"> <a href="#" class="dropdown-heading cover"> <span> <span class="label hide-below-768">View prices:</span> <span class="value">Incl. VAT</span> <span class="caret"> </span> </span> </a> <ul class="dropdown-content left-hand"><li><a id="price-display-type-1" class="taxswitcher" href="">Excl. VAT</a></li><li><a id="price-display-type-2" class="taxswitcher" href="">Incl. VAT</a></li></ul></div> </div> </div> <!-- end: right column --> </div> <!-- end: inner-container --> </div> <!-- end: header-top --> </div> <!-- end: header-top-container --> <div class="header-primary-container"> <div class="header-primary header container"> <div class="inner-container"> <div class="hp-blocks-holder skip-links--4"> <!-- Mobile logo --> <div class="logo-wrapper--mobile"> <a class="logo logo--mobile" href="http://www.logosol.com/store/" title="LOGOSOL"> <img src="https://www.logosol.com/store/skin/frontend/ultimo/default/images/LOGOSOL_logo_retina_white.png" alt="LOGOSOL" /> </a> </div> <div class="clearer after-mobile-logo"></div> <!-- Skip links --> <a href="#header-nav" class="skip-link skip-nav sb-toggle-left"> <span class="icon ic ic-menu"></span> <span class="label">Categories</span> </a> <a class="skip-link skip-logo" href="http://www.logosol.com/store/" title="LOGOSOL"> <img src="https://www.logosol.com/store/skin/frontend/ultimo/default/images/LOGOSOL_logo_retina_white.png" alt="LOGOSOL" /> </a> <a href="#header-search" class="skip-link skip-search"> <span class="icon ic ic-search"></span> <span class="label">Search</span> </a> <!-- Mini cart wrapper for cart and its skip link on mobile devices --> <div id="mini-cart-wrapper-mobile"></div> <div class="skip-links-clearer clearer"></div> <!-- end: Skip links --> <!-- Additional containers for elements displayed on mobile devices --> <!-- Primary columns --> <!-- Left column --> <div class="hp-block left-column grid12-4"> <div class="item"><div class="logo-wrapper logo-wrapper--regular"> <a class="logo logo--regular" href="http://www.logosol.com/store/" title="LOGOSOL"><strong>LOGOSOL</strong><img src="https://www.logosol.com/store/skin/frontend/ultimo/default/images/LOGOSOL_logo_retina.png" alt="LOGOSOL" /></a> </div> </div> </div> <!-- end: left column --> <!-- Central column --> <div class="hp-block central-column grid12-4"> <div class="item"><div id="search-wrapper-regular"> <div id="header-search" class="skip-content skip-content--style search-wrapper"> <form id="search_mini_form" action="https://www.logosol.com/store/catalogsearch/result/" method="get" class="searchautocomplete UI-SEARCHAUTOCOMPLETE" data-tip="Hi! What are you looking for?" data-url="https://www.logosol.com/store/searchautocomplete/ajax/get/" data-minchars="2" data-delay="250"> <div class="form-search"> <label for="search">Search:</label> <input id="search" type="text" name="q" value="" class="input-text UI-SEARCH UI-NAV-INPUT" maxlength="128" /> <button type="submit" title="Search" class="button"><span><span>Search</span></span></button> <div class="searchautocomplete-loader UI-LOADER" style="display:none;"></div> <div style="display:none" id="search_autocomplete" class="UI-PLACEHOLDER search-autocomplete searchautocomplete-placeholder"></div> </div> </form> </div> </div> </div> </div> <!-- end: central column --> <!-- Right column --> <div class="hp-block right-column grid12-4"> <div class="item"><div id="user-menu-wrapper-regular"> <div id="user-menu" class="user-menu"> <div id="mini-cart-wrapper-regular"> <div id="mini-cart" class="mini-cart dropdown is-empty"> <a href="#header-cart" class="mini-cart-heading dropdown-heading cover skip-link skip-cart"> <span> <span class="icon ic ic-cart"></span> <span class="label">Cart</span> <span class="caret"> </span> </span> </a> <!-- end: heading --> <div id="header-cart" class="mini-cart-content dropdown-content left-hand block block block-cart skip-content skip-content--style"> <div class="block-content-inner"> <div class="empty">You have no items in your shopping cart.</div> </div> <!-- end: inner block --> </div> <!-- end: dropdown-content --> </div> <!-- end: mini-cart --> </div> <!-- end: mini-cart-wrapper-regular --> <div id="account-links-wrapper-regular"> <div id="header-account" class="top-links links-wrapper-separators-left skip-content skip-content--style"> <ul class="links"> <li class="first" ><a href="https://www.logosol.com/store/customer/account/" title="My Account" >My Account</a></li> <li class=" last" ><a href="https://www.logosol.com/store/customer/account/login/" title="Log In" >Log In</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- end: user-menu --> </div></div> </div> <!-- end: right column --> </div> <!-- end: hp-blocks-holder --> </div> <!-- end: inner-container --> </div> <!-- end: header-primary --> </div> <!-- end: header-primary-container --> <div id="header-nav" class="nav-container skip-content sticky-container"> <div class="nav container clearer"> <div class="inner-container"> <div class="mobnav-trigger-wrapper clearer"> <a class="mobnav-trigger" class="sb-toggle-left"> <span class="trigger-icon"><span class="line"></span><span class="line"></span><span class="line"></span></span> <span>Categories</span> </a> </div> <ul id="nav" class="nav-regular opt-fx-fade-inout opt-sb0"> <li id="nav-holder1" class="nav-item level0 level-top nav-holder"></li> <li id="nav-holder2" class="nav-item level0 level-top nav-holder"></li> <li id="nav-holder3" class="nav-item level0 level-top nav-holder"></li> <li class="nav-item nav-item--home nav-item--slidebar level0 level-top"> <a class="level-top sb-toggle-left" href="#"><span class="icon ic ic-menu"></span></a> </li> <li class="nav-item nav-item--parent nav-item--only-blocks level0 level-top nav-custom-link"> <a class="level-top no-click" href="http://www.logosol.com/store/sawmills/"><span><svg class="main-menu category-icon category-icon-id-280 icon-40"><use xlink:href="#cat-icon-280"></use></svg>Sawmills</span><span class="nav-panel-arrow"></span></a> <span class="opener"> </span> <div class="nav-panel nav-panel--dropdown full-width"> <div class="header-nav-dropdown-wrapper grid-full no-gutter clearer">nodropdown<div id="cboxClose" class="header-nav-dropdown-close"></div></div> </div> </li> <li class="nav-item nav-item--parent nav-item--only-blocks level0 level-top nav-custom-link"> <a class="level-top no-click" href="http://www.logosol.com/store/moulders/"><span><svg class="main-menu category-icon category-icon-id-3 icon-40"><use xlink:href="#cat-icon-3"></use></svg>Moulders</span><span class="nav-panel-arrow"></span></a> <span class="opener"> </span> <div class="nav-panel nav-panel--dropdown full-width"> <div class="header-nav-dropdown-wrapper grid-full no-gutter clearer">nodropdown<div id="cboxClose" class="header-nav-dropdown-close"></div></div> </div> </li> <li class="nav-item nav-item--parent nav-item--only-blocks level0 level-top nav-custom-link"> <a class="level-top no-click" href="http://www.logosol.com/store/accessories/"><span><svg class="main-menu category-icon category-icon-id-291 icon-40"><use xlink:href="#cat-icon-291"></use></svg>Accessories</span><span class="nav-panel-arrow"></span></a> <span class="opener"> </span> <div class="nav-panel nav-panel--dropdown full-width"> <div class="header-nav-dropdown-wrapper grid-full no-gutter clearer">nodropdown<div id="cboxClose" class="header-nav-dropdown-close"></div></div> </div> </li> <li class="nav-item nav-item--parent nav-item--only-blocks level0 level-top nav-custom-link"> <a class="level-top no-click" href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/"><span><svg class="main-menu category-icon category-icon-id-158 icon-40"><use xlink:href="#cat-icon-158"></use></svg>Cutting Tools</span><span class="nav-panel-arrow"></span></a> <span class="opener"> </span> <div class="nav-panel nav-panel--dropdown full-width"> <div class="header-nav-dropdown-wrapper grid-full no-gutter clearer">nodropdown<div id="cboxClose" class="header-nav-dropdown-close"></div></div> </div> </li> <li class="nav-item nav-item--parent nav-item--only-blocks level0 level-top nav-custom-link"> <a class="level-top no-click" href="http://www.logosol.com/store/more-products/"><span><svg class="main-menu category-icon category-icon-id-54 icon-40"><use xlink:href="#cat-icon-54"></use></svg>More Products</span><span class="nav-panel-arrow"></span></a> <span class="opener"> </span> <div class="nav-panel nav-panel--dropdown full-width"> <div class="header-nav-dropdown-wrapper grid-full no-gutter clearer">nodropdown<div id="cboxClose" class="header-nav-dropdown-close"></div></div> </div> </li> </ul> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ var MegaMenu = { mobileMenuThreshold: 768 , bar: jQuery('#nav') , panels: null , mobnavTriggerWrapper: null , itemSelector: 'li' , panelSelector: '.nav-panel' , openerSelector: '.opener' , isTouchDevice: ('ontouchstart' in window) || (navigator.msMaxTouchPoints > 0) , ddDelayIn: 0 , ddDelayOut: 0 , ddAnimationDurationIn: 0 , ddAnimationDurationOut: 0 , init : function() { MegaMenu.panels = MegaMenu.bar.find(MegaMenu.panelSelector); MegaMenu.mobnavTriggerWrapper = jQuery('.mobnav-trigger-wrapper'); } , initDualMode : function() { MegaMenu.init(); if (jQuery('#nav-holders-wrapper-mobile').length) { MegaMenu.hookToModeChange(); //Hook to events only if necessary (if holders wrapper exists) } MegaMenu.bar.accordion(MegaMenu.panelSelector, MegaMenu.openerSelector, MegaMenu.itemSelector); if (jQuery(window).width() >= MegaMenu.mobileMenuThreshold) { MegaMenu.cleanUpAfterMobileMenu(); //Required for IE8 } enquire .register('screen and (max-width: ' + (MegaMenu.mobileMenuThreshold - 1) + 'px)', { match: MegaMenu.activateMobileMenu, unmatch: MegaMenu.cleanUpAfterMobileMenu }) .register('screen and (min-width: ' + MegaMenu.mobileMenuThreshold + 'px)', { deferSetup: true, setup: MegaMenu.cleanUpAfterMobileMenu, match: MegaMenu.activateRegularMenu, unmatch: MegaMenu.prepareMobileMenu }); } , initMobileMode : function() { MegaMenu.init(); MegaMenu.bar.accordion(MegaMenu.panelSelector, MegaMenu.openerSelector, MegaMenu.itemSelector); MegaMenu.activateMobileMenu(); } , activateMobileMenu : function() { MegaMenu.mobnavTriggerWrapper.show(); MegaMenu.bar.addClass('nav-mobile acco').removeClass('nav-regular'); jQuery(document).trigger("activate-mobile-menu"); /// } , activateRegularMenu : function() //Default state { MegaMenu.bar.addClass('nav-regular').removeClass('nav-mobile acco'); MegaMenu.mobnavTriggerWrapper.hide(); jQuery(document).trigger("activate-regular-menu"); /// } , cleanUpAfterMobileMenu : function() { MegaMenu.panels.css('display', ''); } , prepareMobileMenu : function() { MegaMenu.panels.hide(); MegaMenu.bar.find('.item-active').each( function() { jQuery(this).children('.nav-panel').show(); }); } , hookToModeChange : function() { //Move holders to temporary container jQuery(document).on('activate-mobile-menu', function(e, data) { //Important: move in inverted order jQuery('#nav-holders-wrapper-mobile').prepend(jQuery('#nav-holder1, #nav-holder2, #nav-holder3')); }); //end: on event //Move holders back to the menu bar jQuery(document).on('activate-regular-menu', function(e, data) { //Move holders back to the menu only if holders are NOT in the menu yet. //Important: needed on initialization of the menu in regular mode. if (jQuery('#nav-holder1').parent().is('#nav') === false) { //Important: move in inverted order jQuery('#nav').prepend(jQuery('#nav-holder1, #nav-holder2, #nav-holder3')); } }); //end: on event } }; //end: MegaMenu MegaMenu.initDualMode(); //Toggle mobile menu jQuery('a.mobnav-trigger').on('click', function(e) { e.preventDefault(); if (jQuery(this).hasClass('active')) { MegaMenu.bar.removeClass('show'); jQuery(this).removeClass('active'); } else { MegaMenu.bar.addClass('show'); jQuery(this).addClass('active'); } }); jQuery(function($) { var menubar = MegaMenu.bar; /*menubar.on('click', '.no-click', function(e) { e.preventDefault(); });*/ menubar.on('click', 'li.parent.level0 a.level-top', function(e) { //e.preventDefault(); // om vi inte använder dropdown /Robert var item = $(this).parent(); var dd = item.children('.nav-panel'); var np = $('.nav-panel'); if(dd.hasClass('active-panel')) { np.hide().removeClass('active-panel'); $('.nav-panel-arrow').hide(); //$('#bodyOverlay').hide(); //$('.header-container2').removeClass('header-container2-tmp'); } else { if (false === menubar.hasClass('nav-mobile')) { var itemPos = item.position(); var ddPos = { left: itemPos.left, top: itemPos.top + item.height() }; if (dd.hasClass('full-width')) { ddPos.left = 0; } dd.removeClass('tmp-full-width'); var ddConOffset = 0; var outermostCon = menubar; var outermostContainerWidth = outermostCon.width(); var ddOffset = ddConOffset + ddPos.left; var ddWidth = dd.outerWidth(); if ((ddOffset + ddWidth) > outermostContainerWidth) { var diff = (ddOffset + ddWidth) - outermostContainerWidth; var ddPosLeft_NEW = ddPos.left - diff; var ddOffset_NEW = ddOffset - diff; if (ddOffset_NEW < 0) { dd.addClass('tmp-full-width'); ddPos.left = 0; } else { ddPos.left = ddPosLeft_NEW; } } np.hide().removeClass('active-panel'); $('.nav-panel-arrow').hide(); $('.header-container2').removeClass('header-container2-tmp'); dd .css({ 'left' : ddPos.left + 'px', 'top' : ddPos.top + 'px' }) .stop(true, true).delay(MegaMenu.ddDelayIn).fadeIn(MegaMenu.ddAnimationDurationIn, "easeOutCubic").addClass('active-panel'); $(this).find('.nav-panel-arrow').show(); //$('#bodyOverlay').show(); //$('.header-container2').addClass('header-container2-tmp'); } } }); //end: menu top-level dropdowns }); //end: on document ready jQuery(window).on("load", function() { var menubar = MegaMenu.bar; if (MegaMenu.isTouchDevice) { menubar.on('click', 'a', function(e) { link = jQuery(this); if (!menubar.hasClass('nav-mobile') && link.parent().hasClass('nav-item--parent')) { if (!link.hasClass('ready')) { //e.preventDefault(); // om vi inte använder dropdown /Robert menubar.find('.ready').removeClass('ready'); link.parents('li').children('a').addClass('ready'); } } }); //end: on click } //end: if isTouchDevice // show slidebar icon in menu /*var colLeft = jQuery('.inner-container .col-left').length; if (colLeft == 0) { jQuery('.nav-item--slidebar').show(); }*/ //end: show slidebar icon in menu }); //end: on load //]]> </script> </div> <!-- end: inner-container --> </div> <!-- end: nav --> </div> <!-- end: nav-container --> <div class="category-color-line"></div> </div> <!-- end: header-container3 --> </div> <!-- end: header-container2 --> </div> <!-- end: header-container --> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ var SmartHeader = { mobileHeaderThreshold : 767 , rootContainer : jQuery('.header-container') , init : function() { enquire.register('(max-width: ' + SmartHeader.mobileHeaderThreshold + 'px)', { match: SmartHeader.moveElementsToMobilePosition, unmatch: SmartHeader.moveElementsToRegularPosition }); } , activateMobileHeader : function() { SmartHeader.rootContainer.addClass('header-mobile').removeClass('header-regular'); jQuery('.header-container3').addClass('sticky-container'); jQuery('html').addClass('mobile').removeClass('not-mobile'); } , activateRegularHeader : function() { SmartHeader.rootContainer.addClass('header-regular').removeClass('header-mobile'); jQuery('.header-container3').removeClass('sticky-container'); jQuery('html').addClass('not-mobile').removeClass('mobile'); } , moveElementsToMobilePosition : function() { SmartHeader.activateMobileHeader(); //Move cart jQuery('#mini-cart-wrapper-mobile').prepend(jQuery('#mini-cart')); //Reset active state jQuery('.skip-active').removeClass('skip-active'); //Disable dropdowns jQuery('#mini-cart').removeClass('dropdown'); //jQuery('#mini-compare').removeClass('dropdown'); //Clean up after dropdowns: reset the "display" property jQuery('#header-cart').css('display', ''); //jQuery('#header-compare').css('display', ''); } , moveElementsToRegularPosition : function() { SmartHeader.activateRegularHeader(); //Move cart jQuery('#mini-cart-wrapper-regular').prepend(jQuery('#mini-cart')); //Reset active state jQuery('.skip-active').removeClass('skip-active'); //Enable dropdowns jQuery('#mini-cart').addClass('dropdown'); //jQuery('#mini-compare').addClass('dropdown'); } }; //end: SmartHeader //Important: mobile header code must be executed before sticky header code SmartHeader.init(); jQuery(function($) { //Skip Links //var skipContents = $('.skip-content'); //var skipLinks = $('.skip-link'); //skipLinks.on('click', function (e) { $(document).on('click', '.skip-link', function (e) { // Robert har skrivit om för kompabilitet med ajax cart pro if(!$(this).hasClass('skip-logo')) { e.preventDefault(); //Skip Links var skipContents = $('.skip-content'); // Flyttat in i funktionen var skipLinks = $('.skip-link'); // Flyttat in i funktionen var self = $(this); var target = self.attr('href'); //Get target element var elem = $(target); //Check if stub is open var isSkipContentOpen = elem.hasClass('skip-active') ? 1 : 0; //Hide all stubs skipLinks.removeClass('skip-active'); skipContents.removeClass('skip-active'); //Toggle stubs if (isSkipContentOpen) { self.removeClass('skip-active'); } else { self.addClass('skip-active'); elem.addClass('skip-active'); } } }); }); //end: on document ready jQuery(function($) { var StickyHeader = { //stickyThreshold : 768 stickyThreshold : 0 , isSticky : false , isStickyTitle : false , isStickyChapter : false , isSuspended : false , headerContainer : $('.header-container') , stickyContainer : $('.sticky-container') , stickyContainerOffsetTop : 0 //Position of the bottom edge of the sticky container relative to the viewport , stickyTitleContainer : $('.hero-section-title-container') , stickyTitleInnerContainer : $('.hero-section-title') , stickyTitleContainerOffsetTop : 0 //Position of the bottom edge of the sticky container relative to the viewport , stickyChapterContainer : $('.chapter-navigation') , stickyChapterInnerContainer : $('.chapter-navigation-inner') , stickyChapterContainerOffsetTop : 0 //Position of the bottom edge of the sticky container relative to the viewport , requiredRecalculation : true //Flag: required recalculation of the position of the bottom edge of the sticky container , calculateStickyContainerOffsetTop : function() { //Calculate the position of the bottom edge of the sticky container relative to the viewport StickyHeader.stickyContainerOffsetTop = StickyHeader.stickyContainer.offset().top; //Important: disable flag StickyHeader.requiredRecalculation = false; } , calculateStickyTitleContainerOffsetTop : function() { //Calculate the position of the bottom edge of the sticky container relative to the viewport if(StickyHeader.stickyTitleContainer.length) StickyHeader.stickyTitleContainerOffsetTop = StickyHeader.stickyTitleContainer.offset().top; //Important: disable flag StickyHeader.requiredRecalculation = false; } , calculateStickyChapterContainerOffsetTop : function() { //Calculate the position of the bottom edge of the sticky container relative to the viewport if(StickyHeader.stickyChapterContainer.length) StickyHeader.stickyChapterContainerOffsetTop = StickyHeader.stickyChapterContainer.offset().top; //Important: disable flag StickyHeader.requiredRecalculation = false; } , init : function() { StickyHeader.hookToActivatedDeactivated(); //Important: call before activateSticky is called StickyHeader.calculateStickyContainerOffsetTop(); StickyHeader.calculateStickyTitleContainerOffsetTop(); StickyHeader.calculateStickyChapterContainerOffsetTop(); StickyHeader.applySticky(); StickyHeader.hookToScroll(); StickyHeader.hookToResize(); if (StickyHeader.stickyThreshold > 0) { enquire.register('(max-width: ' + (StickyHeader.stickyThreshold - 1) + 'px)', { match: StickyHeader.suspendSticky, unmatch: StickyHeader.unsuspendSticky }); } } , applySticky : function() { if (StickyHeader.isSuspended) return; //If recalculation required if (StickyHeader.requiredRecalculation) { //Important: recalculate only when header is not sticky if (!StickyHeader.isSticky) { StickyHeader.calculateStickyContainerOffsetTop(); if(StickyHeader.stickyTitleContainer.length) StickyHeader.calculateStickyTitleContainerOffsetTop(); if(StickyHeader.stickyChapterContainer.length) StickyHeader.calculateStickyChapterContainerOffsetTop(); } } var viewportOffsetTop = $(window).scrollTop(); // Sticky header if (viewportOffsetTop > StickyHeader.stickyContainerOffsetTop) { if (!StickyHeader.isSticky) { //StickyHeader.activateSticky(); } } else { if (StickyHeader.isSticky) { //StickyHeader.deactivateSticky(); } } // Sticky title if (viewportOffsetTop > StickyHeader.stickyTitleContainerOffsetTop) { if (!StickyHeader.isStickyTitle) { StickyHeader.activateStickyTitle(); } } else { if (StickyHeader.isStickyTitle) { StickyHeader.deactivateStickyTitle(); } } // Sticky chapter if (viewportOffsetTop > StickyHeader.stickyChapterContainerOffsetTop) { if (!StickyHeader.isStickyChapter) { if(!StickyHeader.stickyTitleContainer.length) StickyHeader.activateStickyChapter(); } } else { if (StickyHeader.isStickyChapter) { if(!StickyHeader.stickyTitleContainer.length) StickyHeader.deactivateStickyChapter(); } } } , activateSticky : function() { var stickyContainerHeight = StickyHeader.stickyContainer.outerHeight(); var originalHeaderHeight = StickyHeader.headerContainer.css('height'); //Compensate the change of the header height after the sticky container was removed from its normal position StickyHeader.headerContainer.css('height', originalHeaderHeight); //Trigger even just before making the header sticky $(document).trigger("sticky-header-before-activated"); //Make the header sticky StickyHeader.headerContainer.addClass('sticky-header'); StickyHeader.isSticky = true; } , deactivateSticky : function() { //Remove the compensation of the header height change StickyHeader.headerContainer.css('height', ''); StickyHeader.headerContainer.removeClass('sticky-header'); StickyHeader.isSticky = false; $(document).trigger("sticky-header-deactivated"); } , activateStickyTitle : function() { var stickyContainerHeight = StickyHeader.stickyContainer.outerHeight(); var stickyChapterContainerHeight = StickyHeader.stickyChapterContainer.outerHeight(); var stickyTitleContainerHeight = StickyHeader.stickyTitleContainer.outerHeight(); var stickyTitleInnerContainerWidth = StickyHeader.stickyTitleInnerContainer.outerWidth(); var originalTitleHeight = StickyHeader.stickyTitleContainer.outerHeight(); //Compensate the change of the header height after the sticky title container was removed from its normal position $('.col-main').css('padding-top', originalTitleHeight); //Make the title sticky StickyHeader.stickyTitleContainer.addClass('sticky-title'); StickyHeader.stickyTitleInnerContainer.addClass('sticky-title').css({'width': stickyTitleInnerContainerWidth + 'px'}); StickyHeader.isStickyTitle = true; } , deactivateStickyTitle : function() { //Remove the compensation of the height change $('.col-main').css('padding-top', ''); StickyHeader.stickyTitleContainer.removeClass('sticky-title'); StickyHeader.stickyTitleInnerContainer.removeClass('sticky-title').css({'width': ''}); StickyHeader.isStickyTitle = false; } , activateStickyChapter : function() { var stickyContainerHeight = StickyHeader.stickyContainer.outerHeight(); var stickyChapterContainerHeight = StickyHeader.stickyChapterContainer.outerHeight(); var stickyChapterInnerContainerWidth = StickyHeader.stickyChapterInnerContainer.outerWidth(); var originalChapterHeight = StickyHeader.stickyChapterContainer.outerHeight(); //Compensate the change of the header height after the sticky chapter container was removed from its normal position $('.col-main').css('padding-top', originalChapterHeight); //Make the chapter sticky StickyHeader.stickyChapterContainer.addClass('sticky-chapter'); StickyHeader.stickyChapterInnerContainer.addClass('sticky-chapter').css({'width': stickyChapterInnerContainerWidth + 'px'}); StickyHeader.isStickyChapter = true; } , deactivateStickyChapter : function() { //Remove the compensation of the height change $('.col-main').css('padding-top', '0'); StickyHeader.stickyChapterContainer.removeClass('sticky-chapter'); StickyHeader.stickyChapterInnerContainer.removeClass('sticky-chapter').css({'width': ''}); StickyHeader.isStickyChapter = false; } , suspendSticky : function() { StickyHeader.isSuspended = true; //Deactivate sticky header. //Important: call method only when sticky header is actually active. if (StickyHeader.isSticky) { StickyHeader.deactivateSticky(); } } , unsuspendSticky : function() { StickyHeader.isSuspended = false; //Activate sticky header. //Important: call applySticky instead of activateSticky to check if activation is needed. StickyHeader.applySticky(); } , hookToScroll : function() { $(window).on("scroll", StickyHeader.applySticky); } , hookToScrollDeferred : function() { var windowScrollTimeout; $(window).on("scroll", function() { clearTimeout(windowScrollTimeout); windowScrollTimeout = setTimeout(function() { StickyHeader.applySticky(); }, 50); }); } , hookToResize : function() { $(window).on('themeResize', function(e) { //Require recalculation StickyHeader.requiredRecalculation = true; //Remove the compensation of the header height change StickyHeader.headerContainer.css('height', ''); }); } , hookToActivatedDeactivated : function() { //Move elements to sticky header $(document).on('sticky-header-before-activated', function(e, data) { //Move mini cart to sticky header but only if mini cart is NOT yet inside the holder //(if parent of parent doesn't have class "nav-holder"). /*if (jQuery('#mini-cart').parent().parent().hasClass('nav-holder') === false) { jQuery('#nav-holder1').prepend(jQuery('#mini-cart')); }*/ //Move mini compare to sticky header but only if mini compare is NOT yet inside the holder //(if parent of parent doesn't have class "nav-holder"). /*if (jQuery('#mini-compare').parent().parent().hasClass('nav-holder') === false) { jQuery('#nav-holder2').prepend(jQuery('#mini-compare')); }*/ //Add margin to scroll-to-top button when sticky is activated //$('#scroll-to-top').css('margin-top','53px'); //Add margin to scroll-to-top button when sticky is activated //$('.sb-left').animate({'padding-top': '63px'}, 200, 'easeOutCubic'); // Has 10px already }); //end: on event //Move elements from sticky header to normal position $(document).on('sticky-header-deactivated', function(e, data) { //Move mini cart back to the regular container but only if mini cart is directly inside the holder /*if (jQuery('#mini-cart').parent().hasClass('nav-holder')) { jQuery('#mini-cart-wrapper-regular').prepend(jQuery('#mini-cart')); }*/ //Move mini compare back to the regular container but only if mini compare is directly inside the holder /*if (jQuery('#mini-compare').parent().hasClass('nav-holder')) { jQuery('#mini-compare-wrapper-regular').prepend(jQuery('#mini-compare')); }*/ //Add margin to scroll-to-top button when sticky is activated //$('#scroll-to-top').css('margin-top','0px'); //Add margin to scroll-to-top button when sticky is activated //$('.sb-left').animate({'padding-top': '-53px'}, 200, 'easeOutCubic'); }); //end: on event } }; //end: StickyHeader StickyHeader.init(); }); //end: on document ready //]]> </script> <div class="main-container col1-layout"> <div class="main-top-container"> </div> <div class="main container"> <div class="inner-container"> <div class="breadcrumbs-top grid-full no-gutter"></div> <div class="grid-full no-gutter"></div> <div class="preface"></div> <div class="col-main"><div class="std"><div class="categories-sub-listing"> <div class="nested-container"> <div class="grid-container-spaced"> <div class="grid12-12 infoblock infoblock-mobile infoblock-high infoblock-11 infoblock-data" style=" background-image: url(https://www.logosol.com/store/media/catalog/category/f2_frontpage_hero_1_1.jpg); background-size: cover; background-position: center; min-height: 700px; padding:0!important;"><div class="infoblock-copy-wrapper right"> <span class="headline">F2 Chain Sawmill</span><br/> <span class="subhead">Quality in every detail.</span><br/> <span class="read-more-wrapper"> <span class="read-more"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/chain-sawmills/f2-chain-sawmill/">Read more</a></span> <span class="read-more"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/chain-sawmills/">View all chain sawmills</a></span> </span> </div></div><div class="grid12-6 infoblock infoblock-mobile infoblock-high infoblock-12 infoblock-data" style=" background-image: url(https://www.logosol.com/store/media/catalog/category/b1001_frontpage_hero_1_1.jpg); background-size: cover; background-position: center; min-height: 700px; padding:0!important;"><div class="infoblock-copy-wrapper center"> <span class="headline">B1001 Band Sawmill</span><br/> <span class="subhead">Next-generation band sawmill.</span><br/> <span class="read-more-wrapper"> <span class="read-more"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/band-sawmills/b1001-band-sawmill/">Read more</a></span> <span class="read-more"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/band-sawmills/">View all band sawmills</a></span> </span> </div></div><div class="grid12-6 infoblock infoblock-mobile infoblock-high infoblock-13 infoblock-data" style=" background-image: url(https://www.logosol.com/store/media/catalog/category/timberjig_frontpage_hero_1.jpg); background-size: cover; background-position: center; min-height: 700px; padding:0!important;"><div class="infoblock-copy-wrapper center"> <span class="headline">Timberjig Ultra-portable</span><br/> <span class="subhead">Turns your chainsaw into a sawmill.</span><br/> <span class="read-more-wrapper"> <span class="read-more"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/ultra-portable-sawmills/timberjig-ultra-portable/">Read more</a></span> </span> </div></div><div class="grid12-12 infoblock infoblock-mobile infoblock-high infoblock-14 infoblock-data" style=" background-image: url(https://www.logosol.com/store/media/catalog/category/ph260_frontpage_hero_1.jpg); background-size: cover; background-position: center; min-height: 700px; padding:0!important;"><div class="infoblock-copy-wrapper center"> <span class="headline">Multi-Head Planer/Moulders</span><br/> <span class="subhead">Profitable wood processing.</span><br/> <span class="read-more-wrapper"> <span class="read-more planer-cat"><a href="https://www.logosol.com/store/moulders/">Read more</a></span> </span> </div></div> </div> </div> </div> <h3 class="section-title no-border">Most viewed right now</h3> <div class="itemslider-wrapper slider-arrows1 slider-arrows1-pos-top-right slider-pagination1"> <div id="itemslider-most-viewed-0a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954" class="itemslider itemslider-responsive products-grid centered equal-height"> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/smart-splitter.html" title="Smart Splitter" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/m/smart-splitter_free.jpg" alt="Smart Splitter" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/smart-splitter.html" title="Smart Splitter">Smart Splitter</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">6101-000-1010</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-30830a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€172.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/smart-splitter.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/timberjig-ultra-portable.html" title="Timberjig Ultra-portable" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_timberjig.jpg" alt="Timberjig Ultra-portable" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/timberjig-ultra-portable.html" title="Timberjig Ultra-portable">Timberjig Ultra-portable</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4900-000-1000</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-1080a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€218.75</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/timberjig-ultra-portable.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-2-log-lifts.html" title="F2 Chain Sawmill (4 m with 2 log lifts)" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/2/f2-for-motorsag.jpg" alt="F2 Chain Sawmill (4 m with 2 log lifts)" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-2-log-lifts.html" title="F2 Chain Sawmill (4 m with 2 log lifts)">F2 Chain Sawmill (4 m with 2 log lifts)</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4525-000-2000</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33230a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€1,950.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-2-log-lifts.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/timberjig-with-guide-rail-package.html" title="Timberjig with guide rail package" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_timberjig_med_balkpaket_1.jpg" alt="Timberjig with guide rail package" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/timberjig-with-guide-rail-package.html" title="Timberjig with guide rail package">Timberjig with guide rail package</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4900-000-4000</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-1090a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€976.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/timberjig-with-guide-rail-package.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-ms391.html" title="F2 Chain Sawmill (4 m) with MS391" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/2/f2_stihl-ms391.jpg" alt="F2 Chain Sawmill (4 m) with MS391" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"><span class="sticker-square product-info-type">Popular Package</span></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-ms391.html" title="F2 Chain Sawmill (4 m) with MS391">F2 Chain Sawmill (4 m) with MS391</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4525-555-9391</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33300a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€2,887.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-ms391.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/smart-holder.html" title="Smart Holder" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/m/smart-holder_free.jpg" alt="Smart Holder" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/smart-holder.html" title="Smart Holder">Smart Holder</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">6101-000-1020</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-8140a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€152.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/smart-holder.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/smart-pusher.html" title="The Tree Pusher" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/m/smart-pusher_free_2.jpg" alt="The Tree Pusher" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/smart-pusher.html" title="The Tree Pusher">The Tree Pusher</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-0565</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-370a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€245.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/smart-pusher.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/automatic-chain-grinder.html" title="Automatic Chain Grinder" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/l/sliprobot-orange.jpg" alt="Automatic Chain Grinder" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"><span class="sticker-square product-info-type">New Lower Price</span></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/automatic-chain-grinder.html" title="Automatic Chain Grinder">Automatic Chain Grinder</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-1515</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-2290a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€1,095.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/automatic-chain-grinder.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-13-hp-gas-motor.html" title="B751 Band Sawmill with 13 HP Gas Motor" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/7/b751_4.jpg" alt="B751 Band Sawmill with 13 HP Gas Motor" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-13-hp-gas-motor.html" title="B751 Band Sawmill with 13 HP Gas Motor">B751 Band Sawmill with 13 HP Gas Motor</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">8200-000-0010</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33020a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€7,050.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-13-hp-gas-motor.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/accessory-package-for-f2-original-saw-carriage.html" title="Accessory package for F2 original saw carriage" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_f2_accessories_1_1.jpg" alt="Accessory package for F2 original saw carriage" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/accessory-package-for-f2-original-saw-carriage.html" title="Accessory package for F2 original saw carriage">Accessory package for F2 original saw carriage</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4525-001-0015</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33320a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€287.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/accessory-package-for-f2-original-saw-carriage.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-5-m-with-ms661-and-accessory-package.html" title="F2 Chain Sawmill (5 m) with MS661 and Accessory Package" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/2/f2-5m-3balkar-ms661.jpg" alt="F2 Chain Sawmill (5 m) with MS661 and Accessory Package" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"><span class="sticker-square product-info-type">Popular Package</span></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-5-m-with-ms661-and-accessory-package.html" title="F2 Chain Sawmill (5 m) with MS661 and Accessory Package">F2 Chain Sawmill (5 m) with MS661 and Accessory Package</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4525-555-9661</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33310a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€4,437.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-5-m-with-ms661-and-accessory-package.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/timmerfras-for-motorsag.html" title="Log House Moulder for Gas Chainsaw" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/log_moulder_for_petrol_saw_classic_feed_1.jpg" alt="Log House Moulder for Gas Chainsaw" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/timmerfras-for-motorsag.html" title="Log House Moulder for Gas Chainsaw">Log House Moulder for Gas Chainsaw</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">7700-000-0230</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-1390a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€1,787.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/timmerfras-for-motorsag.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/stihl-ms661.html" title="Stihl MS661" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/stihl_ms661.jpg" alt="Stihl MS661" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/stihl-ms661.html" title="Stihl MS661">Stihl MS661</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">1144-011-3004</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-1370a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€1,437.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/stihl-ms661.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/band-blade-grinder-robot.html" title="Band blade grinder robot" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_bandsaw-mills_gl4000_8131.jpg" alt="Band blade grinder robot" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/band-blade-grinder-robot.html" title="Band blade grinder robot">Band blade grinder robot</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-1505</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-3080a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€861.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/band-blade-grinder-robot.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/guide-rail-package-for-timberjig.html" title="Guide rail package for Timberjig" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_timberjig_balkpaket.jpg" alt="Guide rail package for Timberjig" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/guide-rail-package-for-timberjig.html" title="Guide rail package for Timberjig">Guide rail package for Timberjig</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4900-000-4005</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-16180a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€788.75</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/guide-rail-package-for-timberjig.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/log-wizard-debarker.html" title="Log Wizard debarker" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_sawmills_accessories_log-wizard_3051_3.jpg" alt="Log Wizard debarker" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/log-wizard-debarker.html" title="Log Wizard debarker">Log Wizard debarker</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-300-0187</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-30120a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€263.75</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/log-wizard-debarker.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/b1001-band-sawmill-with-23-hp-gas-motor-briggs-stratton.html" title="B1001 Band Sawmill with 23 HP Gas Motor" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/1/b1001_hero_image.jpg" alt="B1001 Band Sawmill with 23 HP Gas Motor" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/b1001-band-sawmill-with-23-hp-gas-motor-briggs-stratton.html" title="B1001 Band Sawmill with 23 HP Gas Motor">B1001 Band Sawmill with 23 HP Gas Motor</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">8300-000-0010</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33440a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€11,837.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/b1001-band-sawmill-with-23-hp-gas-motor-briggs-stratton.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/sauno-torkaggregat-vt3-2kw.html" title="Sauno Wood Kiln VT3, 2 kW" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/6/2/6200-000-0003.jpg" alt="Sauno Wood Kiln VT3, 2 kW" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/sauno-torkaggregat-vt3-2kw.html" title="Sauno Wood Kiln VT3, 2 kW">Sauno Wood Kiln VT3, 2 kW</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">VT3</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-3660a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€918.75</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/sauno-torkaggregat-vt3-2kw.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/smart-turner.html" title="Smart Turner" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/m/smart-turner_free.jpg" alt="Smart Turner" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/smart-turner.html" title="Smart Turner">Smart Turner</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-2702</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-170a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€112.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/smart-turner.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-8-kw-electric-motor.html" title="B751 Band Sawmill with 8 kW Electric Motor" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/7/b751.jpg" alt="B751 Band Sawmill with 8 kW Electric Motor" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-8-kw-electric-motor.html" title="B751 Band Sawmill with 8 kW Electric Motor">B751 Band Sawmill with 8 kW Electric Motor</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">8200-000-0030</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33030a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€7,925.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-8-kw-electric-motor.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/chain-grinder-pro-3238.html" title="Chain Grinder, Pro" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/e/kedjeslipproffs9999-000-1565.jpg" alt="Chain Grinder, Pro" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/chain-grinder-pro-3238.html" title="Chain Grinder, Pro">Chain Grinder, Pro</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-1565</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-32380a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€296.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/chain-grinder-pro-3238.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/smart-sappie.html" title="Smart Sappie" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/m/smart-sappie_free.jpg" alt="Smart Sappie" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/smart-sappie.html" title="Smart Sappie">Smart Sappie</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-2710</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-13160a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€51.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/smart-sappie.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-e5-speed-saw-and-manual-feeder.html" title="F2 Chain Sawmill (4 m) with E5 Speed Saw and Manual Feeder" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/2/f2-4m-e5-man_2.jpg" alt="F2 Chain Sawmill (4 m) with E5 Speed Saw and Manual Feeder" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"><span class="sticker-square product-info-type">Popular Package</span></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-e5-speed-saw-and-manual-feeder.html" title="F2 Chain Sawmill (4 m) with E5 Speed Saw and Manual Feeder">F2 Chain Sawmill (4 m) with E5 Speed Saw and Manual Feeder</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4525-555-9005</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33780a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€4,717.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-e5-speed-saw-and-manual-feeder.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/kedja-for-63-cm-sagsvard-1-3-mm-84-dl.html" title="Chain for 24'' (63 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 84 DL)" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/a/sawchain_picco_14.jpg" alt="Chain for 24'' (63 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 84 DL)" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/kedja-for-63-cm-sagsvard-1-3-mm-84-dl.html" title="Chain for 24'' (63 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 84 DL)">Chain for 24'' (63 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 84 DL)</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">3614-000-0084</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-2320a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954"> <span class="price" itemprop="price">€43.75</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/kedja-for-63-cm-sagsvard-1-3-mm-84-dl.html">Read More</a> </div> </div> </div> <!-- end: itemslider --> </div> <!-- end: itemslider-wrapper --> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ jQuery(function($) { var owl = $('#itemslider-most-viewed-0a9ddfb4ad8dcc056dae35cf1ecf8954'); owl.owlCarousel({ lazyLoad: true, itemsCustom: [ [0, 1], [320, 2], [480, 2], [960, 3], [1280, 3] ], responsiveRefreshRate: 50, slideSpeed: 400, paginationSpeed: 500, scrollPerPage: true, stopOnHover: true, rewindNav: true, rewindSpeed: 600, pagination: true, navigation: false, navigationText: false, addClassActive: true }); //end: owl }); //]]> </script> <h3 class="section-title no-border">Bestsellers right now</h3> <div class="itemslider-wrapper slider-arrows1 slider-arrows1-pos-top-right slider-pagination1"> <div id="itemslider-bestsellers-ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8" class="itemslider itemslider-responsive products-grid centered equal-height"> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/timberjig-ultra-portable.html" title="Timberjig Ultra-portable" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_timberjig.jpg" alt="Timberjig Ultra-portable" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/timberjig-ultra-portable.html" title="Timberjig Ultra-portable">Timberjig Ultra-portable</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4900-000-1000</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-108ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€218.75</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/timberjig-ultra-portable.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/kedja-for-63-cm-sagsvard-1-3-mm-84-dl.html" title="Chain for 24'' (63 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 84 DL)" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/a/sawchain_picco_14.jpg" alt="Chain for 24'' (63 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 84 DL)" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/kedja-for-63-cm-sagsvard-1-3-mm-84-dl.html" title="Chain for 24'' (63 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 84 DL)">Chain for 24'' (63 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 84 DL)</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">3614-000-0084</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-232ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€43.75</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/kedja-for-63-cm-sagsvard-1-3-mm-84-dl.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/rundfil-4-8-mm.html" title="Round File, 3/16'' (4,8 mm)" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/u/rundfil_1.jpg" alt="Round File, 3/16'' (4,8 mm)" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/rundfil-4-8-mm.html" title="Round File, 3/16'' (4,8 mm)">Round File, 3/16'' (4,8 mm)</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-0411</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-190ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€3.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/rundfil-4-8-mm.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/smart-pusher.html" title="The Tree Pusher" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/m/smart-pusher_free_2.jpg" alt="The Tree Pusher" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/smart-pusher.html" title="The Tree Pusher">The Tree Pusher</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-0565</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-37ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€245.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/smart-pusher.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-2-log-lifts.html" title="F2 Chain Sawmill (4 m with 2 log lifts)" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/2/f2-for-motorsag.jpg" alt="F2 Chain Sawmill (4 m with 2 log lifts)" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-2-log-lifts.html" title="F2 Chain Sawmill (4 m with 2 log lifts)">F2 Chain Sawmill (4 m with 2 log lifts)</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4525-000-2000</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-3323ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€1,950.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-2-log-lifts.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/kedja-for-40-cm-sagsvard-1-3-mm-60-dl.html" title="Chain for 16'' (40 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 60 DL)" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/a/sawchain_picco_11.jpg" alt="Chain for 16'' (40 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 60 DL)" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/kedja-for-40-cm-sagsvard-1-3-mm-60-dl.html" title="Chain for 16'' (40 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 60 DL)">Chain for 16'' (40 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 60 DL)</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">3614-000-0060</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-235ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€31.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/kedja-for-40-cm-sagsvard-1-3-mm-60-dl.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/smart-holder.html" title="Smart Holder" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/m/smart-holder_free.jpg" alt="Smart Holder" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/smart-holder.html" title="Smart Holder">Smart Holder</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">6101-000-1020</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-814ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€152.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/smart-holder.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/timberjig-with-guide-rail-package.html" title="Timberjig with guide rail package" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_timberjig_med_balkpaket_1.jpg" alt="Timberjig with guide rail package" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/timberjig-with-guide-rail-package.html" title="Timberjig with guide rail package">Timberjig with guide rail package</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4900-000-4000</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-109ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€976.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/timberjig-with-guide-rail-package.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/log-holder-xl.html" title="Log holder XL" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/5/4508-001-1027_stockhallare_fade.jpg" alt="Log holder XL" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/log-holder-xl.html" title="Log holder XL">Log holder XL</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4508-001-1027</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-1529ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€81.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/log-holder-xl.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/chain-grinder-pro-3238.html" title="Chain Grinder, Pro" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/e/kedjeslipproffs9999-000-1565.jpg" alt="Chain Grinder, Pro" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/chain-grinder-pro-3238.html" title="Chain Grinder, Pro">Chain Grinder, Pro</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-1565</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-3238ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€296.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/chain-grinder-pro-3238.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/log-wizard-debarker.html" title="Log Wizard debarker" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_sawmills_accessories_log-wizard_3051_3.jpg" alt="Log Wizard debarker" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/log-wizard-debarker.html" title="Log Wizard debarker">Log Wizard debarker</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-300-0187</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-3012ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€263.75</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/log-wizard-debarker.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/logosol-nut-stihl-ms361-ms661-ms660-064-066.html" title="Logosol nut, Stihl MS361/MS661/MS660/064/066" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/5/4510-723-3402.jpg" alt="Logosol nut, Stihl MS361/MS661/MS660/064/066" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/logosol-nut-stihl-ms361-ms661-ms660-064-066.html" title="Logosol nut, Stihl MS361/MS661/MS660/064/066">Logosol nut, Stihl MS361/MS661/MS660/064/066</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4510-723-3402</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-63ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€8.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/logosol-nut-stihl-ms361-ms661-ms660-064-066.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/accessory-package-for-f2-original-saw-carriage.html" title="Accessory package for F2 original saw carriage" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_f2_accessories_1_1.jpg" alt="Accessory package for F2 original saw carriage" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/accessory-package-for-f2-original-saw-carriage.html" title="Accessory package for F2 original saw carriage">Accessory package for F2 original saw carriage</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4525-001-0015</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-3332ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€287.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/accessory-package-for-f2-original-saw-carriage.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/plastbussning-vit-m3-m4-m5.html" title="Plastic bearing bush, white, M3-M5" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/5/4510-723-2600.jpg" alt="Plastic bearing bush, white, M3-M5" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/plastbussning-vit-m3-m4-m5.html" title="Plastic bearing bush, white, M3-M5">Plastic bearing bush, white, M3-M5</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4510-723-2600</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-69ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€1.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/plastbussning-vit-m3-m4-m5.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/plastlist-sagslade-m5-m6-m7.html" title="Plastic carriage slide, M5-M7" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/5/4510-723-2904.jpg" alt="Plastic carriage slide, M5-M7" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/plastlist-sagslade-m5-m6-m7.html" title="Plastic carriage slide, M5-M7">Plastic carriage slide, M5-M7</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4510-723-2904</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-95ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€7.63</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/plastlist-sagslade-m5-m6-m7.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/planstal-410-mm-hss.html" title="Planing knives 410 mm HSS" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/l/planhyvelstal.jpg" alt="Planing knives 410 mm HSS" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/planstal-410-mm-hss.html" title="Planing knives 410 mm HSS">Planing knives 410 mm HSS</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">7000-002-8410</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-373ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€71.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/planstal-410-mm-hss.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/kedja-for-50-cm-sagsvard-1-3-mm-72-dl.html" title="Chain for 20'' (50 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 72 DL)" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/a/sawchain_picco_13.jpg" alt="Chain for 20'' (50 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 72 DL)" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/kedja-for-50-cm-sagsvard-1-3-mm-72-dl.html" title="Chain for 20'' (50 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 72 DL)">Chain for 20'' (50 cm) Guide Bar (.050'', 3/8'', 72 DL)</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">3614-000-0072</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-233ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€37.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/kedja-for-50-cm-sagsvard-1-3-mm-72-dl.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/extension-1-0-m-f2.html" title="Extension 1.0 m, F2" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/2/f2-forlangning_2_1.jpg" alt="Extension 1.0 m, F2" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/extension-1-0-m-f2.html" title="Extension 1.0 m, F2">Extension 1.0 m, F2</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4525-010-2110</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-3381ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€156.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/extension-1-0-m-f2.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/slipskiva-6-0-mm-150x16x6-0.html" title="Grinding Disc, 6'' x 1/4'' x 5/8'' (150 x 6,0 x 16 mm)" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/9/9999-000-0506_1.jpg" alt="Grinding Disc, 6'' x 1/4'' x 5/8'' (150 x 6,0 x 16 mm)" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/slipskiva-6-0-mm-150x16x6-0.html" title="Grinding Disc, 6'' x 1/4'' x 5/8'' (150 x 6,0 x 16 mm)">Grinding Disc, 6'' x 1/4'' x 5/8'' (150 x 6,0 x 16 mm)</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-0506</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-309ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€41.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/slipskiva-6-0-mm-150x16x6-0.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/guide-rail-extension-for-timberjig-guide-rail-package.html" title="Guide Rail Extension for Timberjig guide rail package" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/i/big_mill_balk_1_m.jpg" alt="Guide Rail Extension for Timberjig guide rail package" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/guide-rail-extension-for-timberjig-guide-rail-package.html" title="Guide Rail Extension for Timberjig guide rail package">Guide Rail Extension for Timberjig guide rail package</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4525-010-2111</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-3424ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€205.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/guide-rail-extension-for-timberjig-guide-rail-package.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/smart-turner.html" title="Smart Turner" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/m/smart-turner_free.jpg" alt="Smart Turner" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/smart-turner.html" title="Smart Turner">Smart Turner</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-2702</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-17ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€112.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/smart-turner.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/cutting-package-50cm-solid-premium.html" title="Cutting package 50cm - Solid Premium" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/v/svardpaket_premium.jpg" alt="Cutting package 50cm - Solid Premium" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-package-50cm-solid-premium.html" title="Cutting package 50cm - Solid Premium">Cutting package 50cm - Solid Premium</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-0208</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-3183ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€287.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/cutting-package-50cm-solid-premium.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/slipskiva-4-0-mm-150x16x4-0.html" title="Grinding Disc, 6'' x 5/32'' x 5/8'' (150 x 4,0 x 16 mm)" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/9/9999-000-0505_1_1.jpg" alt="Grinding Disc, 6'' x 5/32'' x 5/8'' (150 x 4,0 x 16 mm)" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/slipskiva-4-0-mm-150x16x4-0.html" title="Grinding Disc, 6'' x 5/32'' x 5/8'' (150 x 4,0 x 16 mm)">Grinding Disc, 6'' x 5/32'' x 5/8'' (150 x 4,0 x 16 mm)</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-0505</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-336ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€41.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/slipskiva-4-0-mm-150x16x4-0.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/band-blade-grinder-robot.html" title="Band blade grinder robot" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_bandsaw-mills_gl4000_8131.jpg" alt="Band blade grinder robot" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/band-blade-grinder-robot.html" title="Band blade grinder robot">Band blade grinder robot</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-1505</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-308ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8"> <span class="price" itemprop="price">€861.25</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/band-blade-grinder-robot.html">Read More</a> </div> </div> </div> <!-- end: itemslider --> </div> <!-- end: itemslider-wrapper --> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ jQuery(function($) { var owl = $('#itemslider-bestsellers-ece6d07cb6697faa39e08745cad01ca8'); owl.owlCarousel({ lazyLoad: true, itemsCustom: [ [0, 1], [320, 2], [480, 2], [960, 3], [1280, 3] ], responsiveRefreshRate: 50, slideSpeed: 400, paginationSpeed: 500, scrollPerPage: true, stopOnHover: true, rewindNav: true, rewindSpeed: 600, pagination: true, navigation: false, navigationText: false, addClassActive: true }); //end: owl }); //]]> </script> <h3 class="section-title no-border">Our Favourites</h3> <div class="itemslider-wrapper slider-arrows1 slider-arrows1-pos-top-right slider-pagination1"> <div id="itemslider-featured-4c6f076d573cb1ce1a67ee7ce5a37b85" class="itemslider itemslider-responsive products-grid centered equal-height"> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/automatic-chain-grinder.html" title="Automatic Chain Grinder" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/l/sliprobot-orange.jpg" alt="Automatic Chain Grinder" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"><span class="sticker-square product-info-type">New Lower Price</span></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/automatic-chain-grinder.html" title="Automatic Chain Grinder">Automatic Chain Grinder</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">9999-000-1515</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-2294c6f076d573cb1ce1a67ee7ce5a37b85"> <span class="price" itemprop="price">€1,095.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/automatic-chain-grinder.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-5-m-with-ms661-and-accessory-package.html" title="F2 Chain Sawmill (5 m) with MS661 and Accessory Package" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/2/f2-5m-3balkar-ms661.jpg" alt="F2 Chain Sawmill (5 m) with MS661 and Accessory Package" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"><span class="sticker-square product-info-type">Popular Package</span></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-5-m-with-ms661-and-accessory-package.html" title="F2 Chain Sawmill (5 m) with MS661 and Accessory Package">F2 Chain Sawmill (5 m) with MS661 and Accessory Package</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4525-555-9661</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33314c6f076d573cb1ce1a67ee7ce5a37b85"> <span class="price" itemprop="price">€4,437.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-5-m-with-ms661-and-accessory-package.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-13-hp-gas-motor.html" title="B751 Band Sawmill with 13 HP Gas Motor" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/7/b751_4.jpg" alt="B751 Band Sawmill with 13 HP Gas Motor" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-13-hp-gas-motor.html" title="B751 Band Sawmill with 13 HP Gas Motor">B751 Band Sawmill with 13 HP Gas Motor</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">8200-000-0010</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33024c6f076d573cb1ce1a67ee7ce5a37b85"> <span class="price" itemprop="price">€7,050.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-13-hp-gas-motor.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-e5-speed-saw-and-manual-feeder.html" title="F2 Chain Sawmill (4 m) with E5 Speed Saw and Manual Feeder" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/2/f2-4m-e5-man_2.jpg" alt="F2 Chain Sawmill (4 m) with E5 Speed Saw and Manual Feeder" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"><span class="sticker-square product-info-type">Popular Package</span></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-e5-speed-saw-and-manual-feeder.html" title="F2 Chain Sawmill (4 m) with E5 Speed Saw and Manual Feeder">F2 Chain Sawmill (4 m) with E5 Speed Saw and Manual Feeder</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4525-555-9005</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33784c6f076d573cb1ce1a67ee7ce5a37b85"> <span class="price" itemprop="price">€4,717.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/f2-chain-sawmill-4-m-with-e5-speed-saw-and-manual-feeder.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/sh410-1-cutter-moulder-resaw-with-fixed-feed-rate-19-ft-min-6-m-min-single-phase.html" title="SH410 1-cutter Moulder/Resaw with fixed feed rate 19 ft/min (6 m/min), Single Phase" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_sh410_1_5.jpg" alt="SH410 1-cutter Moulder/Resaw with fixed feed rate 19 ft/min (6 m/min), Single Phase" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/sh410-1-cutter-moulder-resaw-with-fixed-feed-rate-19-ft-min-6-m-min-single-phase.html" title="SH410 1-cutter Moulder/Resaw with fixed feed rate 19 ft/min (6 m/min), Single Phase">SH410 1-cutter Moulder/Resaw with fixed feed rate 19 ft/min (6 m/min), Single Phase</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">7504-000-0035</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-30744c6f076d573cb1ce1a67ee7ce5a37b85"> <span class="price" itemprop="price">€4,925.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/sh410-1-cutter-moulder-resaw-with-fixed-feed-rate-19-ft-min-6-m-min-single-phase.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-8-kw-electric-motor.html" title="B751 Band Sawmill with 8 kW Electric Motor" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/7/b751.jpg" alt="B751 Band Sawmill with 8 kW Electric Motor" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-8-kw-electric-motor.html" title="B751 Band Sawmill with 8 kW Electric Motor">B751 Band Sawmill with 8 kW Electric Motor</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">8200-000-0030</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33034c6f076d573cb1ce1a67ee7ce5a37b85"> <span class="price" itemprop="price">€7,925.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-8-kw-electric-motor.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/accessory-package-for-f2-original-saw-carriage.html" title="Accessory package for F2 original saw carriage" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/o/logosol_f2_accessories_1_1.jpg" alt="Accessory package for F2 original saw carriage" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/accessory-package-for-f2-original-saw-carriage.html" title="Accessory package for F2 original saw carriage">Accessory package for F2 original saw carriage</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">4525-001-0015</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33324c6f076d573cb1ce1a67ee7ce5a37b85"> <span class="price" itemprop="price">€287.50</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/accessory-package-for-f2-original-saw-carriage.html">Read More</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="product-image-wrapper"> <a href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-18-hp-gas-motor.html" title="B751 Band Sawmill with 18 HP Gas Motor" class="product-image"> <img class="lazyOwl" data-src="https://www.logosol.com/store/media/catalog/product/cache/7/small_image/250x250/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/7/b751_1.jpg" alt="B751 Band Sawmill with 18 HP Gas Motor" /> <span class="sticker-wrapper bottom-left"></span> </a> </div> <h3 class="product-name"><a href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-18-hp-gas-motor.html" title="B751 Band Sawmill with 18 HP Gas Motor">B751 Band Sawmill with 18 HP Gas Motor</a></h3> <div style="clear:both; margin:10px 0; color:#aaaaaa;">SKU: <span style="white-space:nowrap;">8200-000-0035</span></div> <div class="price-box"> <span class="regular-price" id="product-price-33874c6f076d573cb1ce1a67ee7ce5a37b85"> <span class="price" itemprop="price">€8,175.00</span> </span> </div> <div class="actions"> <a title="View Details" class="product-list-read-more" href="http://www.logosol.com/store/b751-band-sawmill-with-18-hp-gas-motor.html">Read More</a> </div> </div> </div> <!-- end: itemslider --> </div> <!-- end: itemslider-wrapper --> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ jQuery(function($) { var owl = $('#itemslider-featured-4c6f076d573cb1ce1a67ee7ce5a37b85'); owl.owlCarousel({ lazyLoad: true, itemsCustom: [ [0, 1], [320, 2], [480, 2], [960, 3], [1280, 3] ], responsiveRefreshRate: 50, slideSpeed: 400, paginationSpeed: 500, scrollPerPage: true, stopOnHover: true, rewindNav: true, rewindSpeed: 600, pagination: true, navigation: false, navigationText: false, addClassActive: true }); //end: owl }); //]]> </script></div></div> <div class="postscript"></div> </div> </div> <div class="main-bottom-container"> <div class="widget widget-static-block"></div> </div> </div> <div class="category-color-line"></div> <div class="footer-container"> <div class="footer-container2"> <div class="footer-container3"> <div class="footer-primary-container section-container"> <div class="footer-primary footer container"> <div class="inner-container"> <div class="clearer"> <div class="grid12-3"> <div class="std"><div class="collapsible mobile-collapsible"> <h6 class="block-title heading">About LOGOSOL</h6> <div class="block-content"> <div class="feature first last"> <p class="text">Logosol was founded in 1989 by Bengt-Olov Byström and the company is still owned by the Byström family in Härnösand, Sweden. We have sold over 30.000 sawmills and more than 10.000 planers and has over 30 years experience as a market leader in wood processing. We have daily contact with customers worldwide who fulfill their dreams of wood.</p> <p><b><a class="go" href="http://www.logosol.com/store/about-us/">Read more about Logosol</a></b></p> </div> </div> </div></div></div><div class="grid12-3"> <div class="std"><div class="collapsible mobile-collapsible"> <h6 class="block-title heading">A Safe Buy!</h6> <div class="block-content"> <div class="feature feature-icon-hover indent first"> <span class="icon"> <img src="https://www.logosol.com/store/media/wysiwyg/infortis/ultimo/icons/checkmark-icon_40x40.png" alt="icon" /> </span> <p class="no-margin">Guaranteed safe buy! 2-year warranty and 60-day money back guarantee!</p> </div> <div class="feature feature-icon-hover indent"> <span class="icon"> <img src="https://www.logosol.com/store/media/wysiwyg/infortis/ultimo/icons/checkmark-icon_40x40.png" alt="icon" /> </span> <p class="no-margin ">Unlimited support when it comes to product knowledge and use of the products.</p> </div> <div class="feature feature-icon-hover indent"> <span class="icon"> <img src="https://www.logosol.com/store/media/wysiwyg/infortis/ultimo/icons/checkmark-icon_40x40.png" alt="icon" /> </span> <p class="no-margin ">We work hard to have quick deliveries. Most orders are supplied directly from our warehouse.</p> </div> </div> </div></div></div><div class="grid12-3"> <div class="std"><div class="collapsible mobile-collapsible"> <h6 class="block-title heading">Secure e-commerce</h6> <div class="block-content"> <div class="feature first last"> <p class="text">Shop in the e-store on logosol.com - your nearest department store for machines and tools within wood processing. Here you can see all campaigns and easily plan your purchase.</p> <p class="text"><b>Do you want us to help you with your order?</b> Call our skilled sellers; we make sure you get the right equipment!</p> </div> </div> </div></div></div><div class="grid12-3"> <div class="std"><div class="collapsible mobile-collapsible"> <h6 class="block-title heading">Contact Us</h6> <div class="block-content"> <h4>Opening Hours</h4> <p><b>Mon-Fri:</b> 08.00-16.00 CET</p> <p><b><a class="go" href="http://www.logosol.com/store/customer-service/">Customer Service</a></p> </div> </div></div></div> </div> <!-- end: footer-primary section --> <div class="footer-primary-bottom grid12-12"> <div class="footer-primary-bottom-spacing clearer"> <div class="item item-left clearer block_footer_primary_bottom_left"> <div class="social-links icon-wrapper-square"><p style="margin-left:10px; margin-right:10px; margin-top:8px; margin-bottom:10px;">Subscribe to our newsletter and receive the latest information about our news, promotions and offers via email.</p></div> </div> <div class="item item-right clearer block_footer_primary_bottom_right"> <!-- Begin MailChimp Signup Form --> <div id="mc_embed_signup"> <form action="//logosol.us7.list-manage.com/subscribe/post?u=55f39b4878d96e9dc89a3cc83&id=097ebdd175" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" novalidate> <div id="mc_embed_signup_scroll"> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="email input-text required-entry validate-email" id="mce-EMAIL" placeholder="E-mail" required> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--> <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_55f39b4878d96e9dc89a3cc83_097ebdd175" tabindex="-1" value=""></div> <input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button btn-inline"> </div> </form> </div> <!--End mc_embed_signup--> </div> <div class="item item-right newsletter-wrapper clearer"> </div> </div> </div> <!-- end: footer-primary-bottom --> </div> <!-- end: inner-container --> </div> <!-- end: footer-primary --> </div> <div class="footer-secondary-container section-container"> <div class="footer-secondary footer container"> <div class="inner-container"> <div class="clearer"> <div class="grid12-3"> <div class="std"><div class="collapsible mobile-collapsible"> <h6 class="block-title heading">Customer Service</h6> <div class="block-content"> <ul class="bullet"> <li><a class="contact-us-colorbox" href="https://www.logosol.com/core/includes/apps/forms/form-1_shop.php">Contact Us</a></li> <li><a href="http://www.logosol.com/store/about-us/">About Us</a></li> <li><a href="http://www.logosol.com/store/guarantees/">Guarantees</a></li> </ul> </div> </div></div></div><div class="grid12-3"> <div class="std"><div class="collapsible mobile-collapsible"> <h6 class="block-title heading">Catalog Search</h6> <div class="block-content"> <ul class="bullet"> <li><a href="http://www.logosol.com/store/catalog/seo_sitemap/category/">Sitemap</a></li> <li><a href="http://www.logosol.com/store/catalogsearch/term/popular/">Popular Search Terms</a></li> <li><a href="http://www.logosol.com/store/catalogsearch/advanced/">Advanced Search</a></li> </ul> </div> </div></div></div><div class="grid12-3"> <div class="std"><div class="collapsible mobile-collapsible"> <h6 class="block-title heading">Information</h6> <div class="block-content"> <ul class="bullet"> <li><a href="http://www.logosol.com/store/shipping-information/">Shipping Information</a></li> <li><a href="http://www.logosol.com/store/payment-information/">Payment Information</a></li> <li><a href="http://www.logosol.com/store/integrity-policy/">Integrity Policy</a></li> </ul> </div> </div></div></div><div class="grid12-3"> <div class="std"><div class="collapsible mobile-collapsible"> <h6 class="block-title heading">Follow Us</h6> <div class="block-content"> <ul class="bullet"> <li><a href="http://www.woodworkingproject.com">Woodworkingproject.com</a></li> <li><a href="https://www.facebook.com/logosol-global">LOGOSOL on Facebook</a></li> <li><a href="http://www.youtube.com/user/logosolinternational/">LOGOSOL on Youtube</a></li> </ul> </div> </div></div></div> </div> <!-- end: footer-secondary section --> </div> <!-- end: inner-container --> </div> <!-- end: footer-secondary --> </div> <!-- Denna hittas i footer2.phtml nu! <div class="footer-bottom-container section-container"> <div class="footer-bottom footer container"> <div class="inner-container"> <div class="clearer"> <div class="item block_footer_payment"> <center> <p style="padding:25px 0 0 0;"><img border="0" src="https://www.logosol.com/store/media/wysiwyg/infortis/ultimo/icons/LOGOSOL_logo_retina_white.png" alt="" width="300" /></p> <p style="padding:3px 0 15px 0; display:none;">Copyright © 1989 - 2018 LOGOSOL AB (Head Quarters)</p> <p style="padding:20px 0 0 0; font-weight:normal; font-size:1.333em; line-height:1.5em;">LOGOSOL AB (HQ) | Fiskaregatan 2 | SE-871 33 HARNOSAND | SWEDEN | Phone: +46 611 182 85 | info@logosol.com</p> <p style="padding:5px 0 20px 0; font-weight:normal; font-size:0.877em; line-height:1.5em;">We strive to have correct information on our website. However, in the event a product is listed at an incorrect price, LOGOSOL shall have the right to refuse such orders. <br />Please tell us if you find errors and we will correct them as soon as possible.</p> </center> </div> <div style="padding:15px 0 20px 0; text-align:center;"> <a href="#" class="opt-in-responsive">Mobile Version</a> | <a href="#" class="opt-out-responsive">Web Version</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> --> <a id="scroll-to-top" class="ic ic-up" href="#top"></a> </div> <!-- end: footer-container3 --> </div> <!-- end: footer-container2 --> </div> <!-- end: footer-container --> <!-- <script>(function() { var _fbq = window._fbq || (window._fbq = []); if (!_fbq.loaded) { var fbds = document.createElement('script'); fbds.async = true; fbds.src = '//connect.facebook.net/en_US/fbds.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(fbds, s); _fbq.loaded = true; } _fbq.push(['addPixelId', '1571092816492149']); })(); window._fbq = window._fbq || []; window._fbq.push(['track', 'PixelInitialized', {}]); </script> <noscript><img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1571092816492149&ev=PixelInitialized" /></noscript> --> <div class="footer-bottom-container section-container"> <div class="footer-bottom footer container"> <div class="inner-container"> <div class="clearer"> <div class="item block_footer_payment"> <center> <p style="padding:25px 0 0 0;"><img border="0" src="https://www.logosol.com/store/media/wysiwyg/infortis/ultimo/icons/LOGOSOL_logo_retina_white.png" alt="" width="300" /></p> <p style="padding:3px 0 15px 0; display:none;">Copyright © 1989 - 2018 LOGOSOL AB (Head Quarters)</p> <p style="padding:20px 0 0 0; font-weight:normal; font-size:1.333em; line-height:1.5em;">LOGOSOL AB (HQ) | Fiskaregatan 2 | SE-871 33 HARNOSAND | SWEDEN | Phone: +46 611 182 85 | info@logosol.com</p> <p style="padding:5px 0 20px 0; font-weight:normal; font-size:0.877em; line-height:1.5em;">We strive to have correct information on our website. However, in the event a product is listed at an incorrect price, LOGOSOL shall have the right to refuse such orders. <br />Please tell us if you find errors and we will correct them as soon as possible.</p> </center> </div> <div style="padding:15px 0 20px 0; text-align:center;"> <a href="#" class="opt-in-responsive">Mobile Version</a> | <a href="#" class="opt-out-responsive">Web Version</a> </div> </div> </div> <!-- end: footer-bottom section --> </div> <!-- end: inner-container --> </div> <!-- end: footer-bottom --> </div> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ var gridItemsEqualHeightApplied = false; function setGridItemsEqualHeight($) { var $list = $('.category-products-grid'); var $listItems = $list.children(); var centered = $list.hasClass('centered'); var gridItemMaxHeight = 0; $listItems.each(function() { $(this).css("height", "auto"); var $object = $(this).find('.actions'); if (centered) { var objectWidth = $object.width(); var availableWidth = $(this).width(); var space = availableWidth - objectWidth; var leftOffset = space / 2; $object.css("width", availableWidth + "px"); } var bottomOffset = parseInt($(this).css("padding-top")); if (centered) bottomOffset += 20; $object.css("bottom", bottomOffset + "px"); if ($object.is(":visible")) { var objectHeight = $object.height(); $(this).css("padding-bottom", (objectHeight + bottomOffset + 10) + "px"); } gridItemMaxHeight = Math.max(gridItemMaxHeight, $(this).height()); }); //Apply max height $listItems.css("height", gridItemMaxHeight + "px"); gridItemsEqualHeightApplied = true; } var sliderItemsEqualHeightApplied = false; function setSliderItemsEqualHeight($) { // Find ID of all sliders var sliderIdArray = new Array(); var $parent = $('.itemslider'); $parent.each(function() { var id = $(this).attr('id'); if(id != undefined) { sliderIdArray.push(id); } }); // Loop through IDs jQuery.each(sliderIdArray, function(i, val) { //$( "#" + val ).text( "ID is " + val + "." ); //alert("ID is " + val + "."); //}); //var $parent = $('.itemslider'); var $parent = $('#'+val); var $list = $parent.find('.owl-wrapper'); var $listItems = $list.children(); var centered = $parent.hasClass('centered'); var gridItemMaxHeight = 0; var $listItemsPlaceholder = $list.find('.item-placeholder'); var placeholderObjectHeight = 0; var placeholderBottomOffset = 0; $listItems.each(function() { $(this).css("height", "auto"); var $object = $(this).find('.actions'); if (centered) { var objectWidth = $object.width(); var availableWidth = $(this).width(); var space = availableWidth - objectWidth; var leftOffset = space / 2; var leftOffset = leftOffset - 20; // Robert: Adjust -10px //$object.css({"padding-left": leftOffset + "px", "max-width": availableWidth-40 + "px"}); $object.css("width", availableWidth-40 + "px"); } var bottomOffset = parseInt($(this).css("padding-top")); if (centered) bottomOffset += 40; $object.css("bottom", bottomOffset + "px"); var objectHeight = $object.height(); if ($object.is(":visible")) { var objectHeight = $object.height(); $(this).css("padding-bottom", (objectHeight + bottomOffset) + "px"); } placeholderObjectHeight = Math.max(placeholderObjectHeight, objectHeight); placeholderBottomOffset = Math.max(placeholderBottomOffset, bottomOffset); gridItemMaxHeight = Math.max(gridItemMaxHeight, $(this).height()); // Fallback to if Math.max not working. FIX THIS! Robert if(gridItemMaxHeight < '415') gridItemMaxHeight = '415'; }); //Apply padding-bottom for placeholders. They are missing the .actions container. $listItemsPlaceholder.parent().css("padding-bottom", (placeholderObjectHeight + placeholderBottomOffset) + "px"); $listItemsPlaceholder.parent().addClass('owl-item-placeholder'); //Apply max height $listItems.css("height", gridItemMaxHeight + "px"); }); // end foreach sliderIdArray sliderItemsEqualHeightApplied = true; } var navItemAutoWidthApplied = false; function setNavItemAutoWidth($) { // Find Nav Width and Items var $nav = $('.nav-regular'); var $navItem = $('.nav-regular .nav-item.nav-custom-link'); var navWidth = $nav.width(); var navItems = $navItem.length; // Need to subtract width of home buttons var $navHomeItem = $('.nav-regular .nav-item.nav-item--home'); var navHomeItemWidth = $navHomeItem.outerWidth(); var navHomeItems = $navHomeItem.length; var autoWidth = (navWidth-(navHomeItemWidth*navHomeItems)) / navItems; // Adjusting to be sure tabs fits. Rounding down. autoWidth = Math.floor(autoWidth); $navItem.css("min-width", autoWidth + "px"); $navItem.css("max-width", autoWidth + "px"); navItemAutoWidthApplied = true; } var navItemAutoPaddingApplied = false; function setNavItemAutoPadding($) { // Find nav and items var $nav = $('.nav-regular'); var $navItem = $('.nav-regular .nav-item > a'); // Get number of items var navItems = $navItem.length; // Get nav width var navWidth = $nav.width(); var navWidth = navWidth - 2; // FIX // Get width of all items var navItemsWidth = 0; $navItem.each(function() { navItemsWidth += $(this).width(); }); var paddingNeeded = navWidth-navItemsWidth; var autoPadding = paddingNeeded / navItems; var autoPadding = autoPadding / 2; // Adjusting to be sure tabs fits. Rounding down. autoPadding = Math.floor(autoPadding); $navItem.css("padding-left", autoPadding + "px"); $navItem.css("padding-right", autoPadding + "px"); navItemAutoPaddingApplied = true; } var infoBlockAutoHeightApplied = false; function setInfoBlockAutoHeight($) { $('.not-mobile .infoblock-low').matchHeight({ byRow: true }); $('.not-mobile .infoblock-high').matchHeight({ byRow: true }); /*$('.mobile .infoblock-mobile').matchHeight({ byRow: true });*/ infoBlockAutoHeightApplied = true; } jQuery(function($) { var ddOpenTimeout; var dMenuPosTimeout; var DD_DELAY_IN = 200; var DD_DELAY_OUT = 0; var DD_ANIMATION_IN = 0; var DD_ANIMATION_OUT = 0; $('.clickable-dropdown > .dropdown-heading').click(function() { $(this).parent().addClass('open'); $(this).parent().trigger('mouseenter'); }); $(document).on('click', '.dropdown-heading', function(e) { e.preventDefault(); }); $(document).on('mouseenter', '.dropdown', function() { var ddToggle = $(this).children('.dropdown-heading'); var ddMenu = $(this).children('.dropdown-content'); var ddWrapper = ddMenu.parent(); ddMenu.css("left", ""); ddMenu.css("right", ""); if ($(this).hasClass('clickable-dropdown')) { if ($(this).hasClass('open')) { $(this).children('.dropdown-content').stop(true, true).delay(DD_DELAY_IN).fadeIn(DD_ANIMATION_IN, "easeOutCubic"); } } else { clearTimeout(ddOpenTimeout); ddOpenTimeout = setTimeout(function() { ddWrapper.addClass('open'); }, DD_DELAY_IN); //$(this).addClass('open'); $(this).children('.dropdown-content').stop(true, true).delay(DD_DELAY_IN).fadeIn(DD_ANIMATION_IN, "easeOutCubic"); } clearTimeout(dMenuPosTimeout); dMenuPosTimeout = setTimeout(function() { if (ddMenu.offset().left < 0) { var space = ddWrapper.offset().left; ddMenu.css("left", (-1)*space); ddMenu.css("right", "auto"); } }, DD_DELAY_IN); }).on('mouseleave', '.dropdown', function() { var ddMenu = $(this).children('.dropdown-content'); clearTimeout(ddOpenTimeout); ddMenu.stop(true, true).delay(DD_DELAY_OUT).fadeOut(DD_ANIMATION_OUT, "easeInCubic"); if (ddMenu.is(":hidden")) { ddMenu.hide(); } $(this).removeClass('open'); }); var windowScroll_t; $(window).scroll(function(){ clearTimeout(windowScroll_t); windowScroll_t = setTimeout(function() { var targetOffset = $(document).height() * 0.5; if ($(this).scrollTop() > targetOffset) { $('#scroll-to-top').show(); } else { $('#scroll-to-top').hide(); } }, 200); }); $('#scroll-to-top').on('click', function () { $("html, body").animate({scrollTop: 0}, 600, "easeOutCubic"); return false; }); $('.title-buy-button').on('click', function () { $("html, body").animate({scrollTop: ($('.category-products').offset().top - 150)}, 600, "easeOutCubic"); }); $('.title-featured-link-video').on('click', function () { $("html, body").animate({scrollTop: ($('.featured-video').offset().top - 150)}, 600, "easeOutCubic"); }); $('.title-featured-link-images').on('click', function () { $("html, body").animate({scrollTop: ($('.featured-images').offset().top - 150)}, 600, "easeOutCubic"); }); /*var scrollTo_t; $('.acctab').on('click', function (e) { var $acctab = $(this); clearTimeout(scrollTo_t); scrollTo_t = setTimeout(function(){ $acctab.ScrollTo({ //duration: 1000 //, onlyIfOutside: true }); },500); });*/ var startHeight; var bpad; $('.category-products-grid').on('mouseenter', '.item', function() { if ($(window).width() >= 320) { if (gridItemsEqualHeightApplied === false) { return false; } startHeight = $(this).height(); $(this).css("height", "auto"); //Release height $(this).find(".display-onhover").fadeIn(400, "easeOutCubic"); //Show elements visible on hover var h2 = $(this).height(); //////////////////////////////////////////////////////////////// var addtocartHeight = 0; var addtolinksHeight = 0; var diff = 0; if (h2 < startHeight) { $(this).height(startHeight); } else { $(this).height(h2); diff = h2 - startHeight; } //////////////////////////////////////////////////////////////// $(this).css("margin-bottom", "-" + diff + "px"); } }).on('mouseleave', '.item', function() { if ($(window).width() >= 320) { //Clean up $(this).find(".display-onhover").stop(true).hide(); $(this).css("margin-bottom", ""); $(this).height(startHeight); } }); $('.products-grid, .products-list').on('mouseenter', '.product-image-wrapper', function() { $(this).find(".alt-img").fadeIn(400, "easeOutCubic"); }).on('mouseleave', '.product-image-wrapper', function() { $(this).find(".alt-img").stop(true).fadeOut(400, "easeOutCubic"); }); $('.fade-on-hover').on('mouseenter', function() { $(this).animate({opacity: 0.75}, 300, 'easeInOutCubic'); }).on('mouseleave', function() { $(this).stop(true).animate({opacity: 1}, 300, 'easeInOutCubic'); }); var dResize = { winWidth : 0 , winHeight : 0 , windowResizeTimeout : null , init : function() { dResize.winWidth = $(window).width(); dResize.winHeight = $(window).height(); dResize.windowResizeTimeout; $(window).on('resize', function(e) { clearTimeout(dResize.windowResizeTimeout); dResize.windowResizeTimeout = setTimeout(function() { dResize.onEventResize(e); }, 50); }); } , onEventResize : function(e) { //Prevent from executing the code in IE when the window wasn't actually resized var winNewWidth = $(window).width(); var winNewHeight = $(window).height(); //Code in this condition will be executed only if window was actually resized if (dResize.winWidth != winNewWidth || dResize.winHeight != winNewHeight) { //Trigger deferred resize event $(window).trigger("themeResize", e); //Additional code executed on deferred resize dResize.onEventDeferredResize(); } //Update window size variables dResize.winWidth = winNewWidth; dResize.winHeight = winNewHeight; } , onEventDeferredResize : function() //Additional code, execute after window was actually resized { //Products grid: equal height of items setNavItemAutoPadding($); setGridItemsEqualHeight($); setSliderItemsEqualHeight($); setInfoBlockAutoHeight($); } }; //end: dResize dResize.init(); // Equal height on items in accessories tab on product page $('#tab-product_cms_block4, #acctab-product_cms_block4').click(function() { setGridItemsEqualHeight(jQuery); }); }); //end: on document ready jQuery(window).load(function(){ setNavItemAutoPadding(jQuery); setGridItemsEqualHeight(jQuery); setSliderItemsEqualHeight(jQuery); setInfoBlockAutoHeight(jQuery); }); //end: jQuery(window).load(){...} //]]> </script> <div id="downloads_video_popup"> <div class="popup-cont"> <div id="dl_video_content"> <div id="dl_video_title"> <h2>video title</h2> </div> <div id="dl_video"> video content </div> </div> <div id="dl-spinner" class="spinner"></div> <div type="button" id="close_popup" class="close-button"></div> </div> </div> <div id="downloads_video_overlay"></div> <script type="text/javascript"> downloads.postInit(); </script> </div> </div> <!-- end: wrapper --> </div> <!-- end: root-wrapper --> </div> <!-- end: sb-site --> <div class="sb-slidebar sb-left"> <div class="sb-left-toggle-button sb-toggle-left">Close</div> <div class="block block-vertnav block-vertnav-product-categories"> <div class="block-title"> <strong><span>Product Categories</span></strong> </div> <div class="block-content"> <ul class="accordion accordion-style1 vertnav vertnav-side clearer"> <li class="nav-item nav-item-id-280 level0 nav-1 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-280" /></svg><span>Sawmills</span></a><span class="opener"></span><ul class="level0 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-5 level1 nav-1-1 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/chain-sawmills/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-5" /></svg><span>Chain Sawmills</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-501 level2 nav-1-1-1 first"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/chain-sawmills/f2-chain-sawmill/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-501" /></svg><span>F2 Chain Sawmill<span class="cat-label cat-label-label1">New</span></span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-20 level2 nav-1-1-2 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/chain-sawmills/saw-feeding-units/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-20" /></svg><span>Saw & Feeding Units</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-35 level3 nav-1-1-2-1 first"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/chain-sawmills/saw-feeding-units/gas-chainsaw/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-35" /></svg><span>Gas Chainsaw</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-33 level3 nav-1-1-2-2"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/chain-sawmills/saw-feeding-units/electric-chainsaw/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-33" /></svg><span>Electric Chainsaw</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-36 level3 nav-1-1-2-3"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/chain-sawmills/saw-feeding-units/log-moulder/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-36" /></svg><span>Log Moulder</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-34 level3 nav-1-1-2-4 last"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/chain-sawmills/saw-feeding-units/feeding-units/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-34" /></svg><span>Feeding Units</span></a></li></ul></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-6 level1 nav-1-2 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/band-sawmills/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-6" /></svg><span>Band Sawmills</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-499 level2 nav-1-2-3 first"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/band-sawmills/b751-band-sawmill/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-499" /></svg><span>B751 Band Sawmill<span class="cat-label cat-label-label1">New</span></span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-504 level2 nav-1-2-4"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/band-sawmills/b1001-band-sawmill/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-504" /></svg><span>B1001 Band Sawmill<span class="cat-label cat-label-label1">New</span></span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-41 level2 nav-1-2-5 last"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/band-sawmills/lm410-log-moulder/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-41" /></svg><span>LM410 Log Moulder</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-12 level1 nav-1-3 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/ultra-portable-sawmills/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-12" /></svg><span>Ultra-portable Sawmills</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-14 level2 nav-1-3-6 first"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/ultra-portable-sawmills/timberjig-ultra-portable/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-14" /></svg><span>Timberjig Ultra-portable</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-15 level2 nav-1-3-7 last"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/ultra-portable-sawmills/timberjig-lsg-ultra-portable/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-15" /></svg><span>Timberjig LSG Ultra-portable</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-512 level1 nav-1-4 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/wide-slabber-sawmills/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-512" /></svg><span>Wide Slabber Sawmills<span class="cat-label cat-label-label1">New</span></span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-513 level2 nav-1-4-8 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/wide-slabber-sawmills/big-mill-wide-slabber/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-513" /></svg><span>Big Mill Wide Slabber</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-50 level1 nav-1-5 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/frame-saws/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-50" /></svg><span>Frame Saws</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-536 level2 nav-1-5-9 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/frame-saws/ll500-frame-saw/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-536" /></svg><span>LL500 Frame Saw</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-51 level1 nav-1-6 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/stack-cutters/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-51" /></svg><span>Stack Cutters</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-539 level2 nav-1-6-10 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/stack-cutters/pk1500-stack-cutter/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-539" /></svg><span>PK1500 Stack Cutter</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-171 level1 nav-1-7 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/board-edgers/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-171" /></svg><span>Board Edgers</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-172 level2 nav-1-7-11 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/sawmills/board-edgers/c210-board-edger/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-172" /></svg><span>C210 Board Edger</span></a></li></ul></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-3 level0 nav-2 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/moulders/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-3" /></svg><span>Moulders</span></a><span class="opener"></span><ul class="level0 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-279 level1 nav-2-1 first"><a href="http://www.logosol.com/store/moulders/ph365-5-cutter-moulder/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-279" /></svg><span>PH365 5-cutter Moulder</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-87 level1 nav-2-2"><a href="http://www.logosol.com/store/moulders/ph360-4-cutter-moulder/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-87" /></svg><span>PH360 4-cutter Moulder</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-4 level1 nav-2-3"><a href="http://www.logosol.com/store/moulders/ph260-4-cutter-moulder/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-4" /></svg><span>PH260 4-cutter Moulder</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-48 level1 nav-2-4"><a href="http://www.logosol.com/store/moulders/dh410-2-cutter-moulder/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-48" /></svg><span>DH410 2-cutter Moulder</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-167 level1 nav-2-5 last"><a href="http://www.logosol.com/store/moulders/sh410-1-cutter-moulder-resaw/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-167" /></svg><span>SH410 1-cutter Moulder/Resaw</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-8 level0 nav-3 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/joinery/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-8" /></svg><span>Joinery</span></a><span class="opener"></span><ul class="level0 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-45 level1 nav-3-1 first"><a href="http://www.logosol.com/store/joinery/mf30-vertical-milling-machine/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-45" /></svg><span>MF30 Vertical Milling Machine</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-44 level1 nav-3-2"><a href="http://www.logosol.com/store/joinery/ps315-dimensioning-saw/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-44" /></svg><span>PS315 Dimensioning Saw</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-42 level1 nav-3-3"><a href="http://www.logosol.com/store/joinery/h410-1-cutter-jointer-planer/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-42" /></svg><span>H410 1-cutter Jointer/Planer</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-43 level1 nav-3-4 last"><a href="http://www.logosol.com/store/joinery/mh410-2-cutter-jointer-planer/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-43" /></svg><span>MH410 2-cutter Jointer/Planer</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-291 level0 nav-4 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-291" /></svg><span>Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level0 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-555 level1 nav-4-1 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-555" /></svg><span>Sawmill Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-465 level2 nav-4-1-1 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/chain-sawmill-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-465" /></svg><span>Chain Sawmill Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-503 level3 nav-4-1-1-1 first"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/chain-sawmill-accessories/f2-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-503" /></svg><span>F2 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-446 level3 nav-4-1-1-2"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/chain-sawmill-accessories/f1-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-446" /></svg><span>F1 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-447 level3 nav-4-1-1-3"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/chain-sawmill-accessories/m8-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-447" /></svg><span>M8 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-104 level3 nav-4-1-1-4"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/chain-sawmill-accessories/m5-m7-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-104" /></svg><span>M5-M7 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-477 level3 nav-4-1-1-5 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/chain-sawmill-accessories/saw-unit-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-477" /></svg><span>Saw Unit Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level3 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-105 level4 nav-4-1-1-5-1 first"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/chain-sawmill-accessories/saw-unit-accessories/electric-chainsaw-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-105" /></svg><span>Electric Chainsaw Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-106 level4 nav-4-1-1-5-2"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/chain-sawmill-accessories/saw-unit-accessories/gas-chainsaw-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-106" /></svg><span>Gas Chainsaw Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-107 level4 nav-4-1-1-5-3 last"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/chain-sawmill-accessories/saw-unit-accessories/log-moulder-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-107" /></svg><span>Log Moulder Accessories</span></a></li></ul></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-466 level2 nav-4-1-2 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/band-sawmill-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-466" /></svg><span>Band Sawmill Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-505 level3 nav-4-1-2-6 first"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/band-sawmill-accessories/b1001-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-505" /></svg><span>B1001 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-500 level3 nav-4-1-2-7"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/band-sawmill-accessories/b751-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-500" /></svg><span>B751 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-442 level3 nav-4-1-2-8 last"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/band-sawmill-accessories/lm410-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-442" /></svg><span>LM410 Accessories</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-467 level2 nav-4-1-3 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/ultra-portable-sawmill-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-467" /></svg><span>Ultra-portable Sawmill Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-443 level3 nav-4-1-3-9 first"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/ultra-portable-sawmill-accessories/timberjig-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-443" /></svg><span>Timberjig Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-445 level3 nav-4-1-3-10 last"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/ultra-portable-sawmill-accessories/timberjig-lsg-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-445" /></svg><span>Timberjig LSG Accessories</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-469 level2 nav-4-1-4 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/wide-slabber-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-469" /></svg><span>Wide Slabber Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-516 level3 nav-4-1-4-11 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/wide-slabber-accessories/big-mill-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-516" /></svg><span>Big Mill Accessories</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-453 level2 nav-4-1-5 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/frame-saw-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-453" /></svg><span>Frame Saw Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-532 level3 nav-4-1-5-12 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/frame-saw-accessories/ll500-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-532" /></svg><span>LL500 Accessories</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-454 level2 nav-4-1-6 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/stack-cutter-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-454" /></svg><span>Stack Cutter Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-533 level3 nav-4-1-6-13 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/stack-cutter-accessories/pk1500-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-533" /></svg><span>PK1500 Accessories</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-468 level2 nav-4-1-7 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/board-edger-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-468" /></svg><span>Board Edger Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-196 level3 nav-4-1-7-14 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/sawmill-accessories/board-edger-accessories/c210-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-196" /></svg><span>C210 Accessories</span></a></li></ul></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-556 level1 nav-4-2 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/planer-moulder-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-556" /></svg><span>Planer/Moulder Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-448 level2 nav-4-2-8 first"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/planer-moulder-accessories/ph365-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-448" /></svg><span>PH365 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-110 level2 nav-4-2-9"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/planer-moulder-accessories/ph360-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-110" /></svg><span>PH360 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-111 level2 nav-4-2-10"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/planer-moulder-accessories/ph260-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-111" /></svg><span>PH260 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-112 level2 nav-4-2-11"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/planer-moulder-accessories/dh410-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-112" /></svg><span>DH410 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-170 level2 nav-4-2-12"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/planer-moulder-accessories/sh410-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-170" /></svg><span>SH410 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-113 level2 nav-4-2-13 last"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/planer-moulder-accessories/sh230-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-113" /></svg><span>SH230 Accessories</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-557 level1 nav-4-3 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/joinery-machine-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-557" /></svg><span>Joinery Machine Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-114 level2 nav-4-3-14 first"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/joinery-machine-accessories/h410-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-114" /></svg><span>H410 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-115 level2 nav-4-3-15"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/joinery-machine-accessories/mh410-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-115" /></svg><span>MH410 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-116 level2 nav-4-3-16"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/joinery-machine-accessories/ps315-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-116" /></svg><span>PS315 Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-117 level2 nav-4-3-17 last"><a href="http://www.logosol.com/store/accessories/joinery-machine-accessories/mf30-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-117" /></svg><span>MF30 Accessories</span></a></li></ul></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-288 level0 nav-5 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-288" /></svg><span>Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level0 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-552 level1 nav-5-1 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-552" /></svg><span>Sawmill Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-470 level2 nav-5-1-1 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-470" /></svg><span>Chain Sawmill Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-177 level3 nav-5-1-1-1 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-177" /></svg><span>M8 Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level3 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-178 level4 nav-5-1-1-1-1 first"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/overall/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-178" /></svg><span>Overall</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-179 level4 nav-5-1-1-1-2"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/leg-unit-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-179" /></svg><span>Leg Unit Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-180 level4 nav-5-1-1-1-3"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/sawmill-beam-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-180" /></svg><span>Sawmill Beam Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-181 level4 nav-5-1-1-1-4"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/adjustment-cross-beam-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-181" /></svg><span>Adjustment & Cross Beam Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-182 level4 nav-5-1-1-1-5"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/rail-strut-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-182" /></svg><span>Rail Strut Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-183 level4 nav-5-1-1-1-6"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/log-side-rest-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-183" /></svg><span>Log Side Rest Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-184 level4 nav-5-1-1-1-7"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/log-bed-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-184" /></svg><span>Log Bed Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-185 level4 nav-5-1-1-1-8"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/saddle-plate-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-185" /></svg><span>Saddle Plate Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-186 level4 nav-5-1-1-1-9"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/ratchet-mechanism-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-186" /></svg><span>Ratchet Mechanism Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-187 level4 nav-5-1-1-1-10"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/crank-lifting-line-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-187" /></svg><span>Crank & Lifting Line Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-188 level4 nav-5-1-1-1-11"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/log-holder-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-188" /></svg><span>Log Holder Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-189 level4 nav-5-1-1-1-12"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/saw-carriage-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-189" /></svg><span>Saw Carriage Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-190 level4 nav-5-1-1-1-13"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/chain-guard-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-190" /></svg><span>Chain Guard Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-191 level4 nav-5-1-1-1-14"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/extender-nut/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-191" /></svg><span>Extender Nut</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-192 level4 nav-5-1-1-1-15"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/log-ladder-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-192" /></svg><span>Log Ladder Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-194 level4 nav-5-1-1-1-16"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/line-attachment-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-194" /></svg><span>Line Attachment Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-193 level4 nav-5-1-1-1-17 last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m8-spare-parts/log-support-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-193" /></svg><span>Log Support Assembly</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-212 level3 nav-5-1-1-2 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-212" /></svg><span>M7 Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level3 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-213 level4 nav-5-1-1-2-18 first"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/overall/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-213" /></svg><span>Overall</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-222 level4 nav-5-1-1-2-19"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/frame-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-222" /></svg><span>Frame Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-225 level4 nav-5-1-1-2-20"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/cross-beam-strut-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-225" /></svg><span>Cross Beam & Strut Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-221 level4 nav-5-1-1-2-21"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/guide-rail-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-221" /></svg><span>Guide Rail Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-220 level4 nav-5-1-1-2-22"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/guide-rail-strut-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-220" /></svg><span>Guide Rail Strut Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-218 level4 nav-5-1-1-2-23"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/log-side-rest-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-218" /></svg><span>Log Side Rest Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-219 level4 nav-5-1-1-2-24"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/log-bed-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-219" /></svg><span>Log Bed Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-214 level4 nav-5-1-1-2-25"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/spiked-log-grip-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-214" /></svg><span>Spiked Log Grip Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-216 level4 nav-5-1-1-2-26"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/saddle-plate-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-216" /></svg><span>Saddle Plate Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-217 level4 nav-5-1-1-2-27"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/ratchet-mechanism-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-217" /></svg><span>Ratchet Mechanism Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-215 level4 nav-5-1-1-2-28"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/saw-carriage-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-215" /></svg><span>Saw Carriage Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-223 level4 nav-5-1-1-2-29"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/extender-nut-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-223" /></svg><span>Extender Nut Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-224 level4 nav-5-1-1-2-30"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/edge-support-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-224" /></svg><span>Edge Support Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-226 level4 nav-5-1-1-2-31"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/crank-lifting-line-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-226" /></svg><span>Crank & Lifting Line Assembly</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-227 level4 nav-5-1-1-2-32 last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m7-spare-parts/chain-guard-assembly/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-227" /></svg><span>Chain Guard Assembly</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-30 level3 nav-5-1-1-3"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/m2-m6-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-30" /></svg><span>M2-M6 Spare Parts</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-523 level3 nav-5-1-1-4 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/saw-unit-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-523" /></svg><span>Saw Unit Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level3 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-27 level4 nav-5-1-1-4-33 first"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/saw-unit-spare-parts/electric-chainsaw-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-27" /></svg><span>Electric Chainsaw Spare Parts</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-29 level4 nav-5-1-1-4-34 last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/chain-sawmill-spare-parts/saw-unit-spare-parts/gas-chainsaw-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-29" /></svg><span>Gas Chainsaw Spare Parts</span></a></li></ul></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-471 level2 nav-5-1-2 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/band-sawmill-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-471" /></svg><span>Band Sawmill Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-528 level3 nav-5-1-2-5 first"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/band-sawmill-spare-parts/b1001-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-528" /></svg><span>B1001 Spare Parts</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-529 level3 nav-5-1-2-6"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/band-sawmill-spare-parts/b751-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-529" /></svg><span>B751 Spare Parts</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-542 level3 nav-5-1-2-7 last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/band-sawmill-spare-parts/lm410-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-542" /></svg><span>LM410 Spare Parts</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-473 level2 nav-5-1-3 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/ultra-portable-sawmill-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-473" /></svg><span>Ultra-portable Sawmill Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-524 level3 nav-5-1-3-8 first"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/ultra-portable-sawmill-spare-parts/timberjig-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-524" /></svg><span>Timberjig Spare Parts</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-526 level3 nav-5-1-3-9 last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/ultra-portable-sawmill-spare-parts/timberjig-lsg-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-526" /></svg><span>Timberjig LSG Spare Parts</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-527 level2 nav-5-1-4 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/wide-slabber-sawmills-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-527" /></svg><span>Wide Slabber Sawmills Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-517 level3 nav-5-1-4-10 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/wide-slabber-sawmills-spare-parts/big-mill-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-517" /></svg><span>Big Mill Spare Parts</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-472 level2 nav-5-1-5 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/frame-saw-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-472" /></svg><span>Frame Saw Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-531 level3 nav-5-1-5-11 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/frame-saw-spare-parts/ll500-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-531" /></svg><span>LL500 Spare Parts</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-522 level2 nav-5-1-6 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/stack-cutter-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-522" /></svg><span>Stack Cutter Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-530 level3 nav-5-1-6-12 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/stack-cutter-spare-parts/pk1500-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-530" /></svg><span>PK1500 Spare Parts</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-474 level2 nav-5-1-7 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/board-edger-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-474" /></svg><span>Board Edger Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-260 level3 nav-5-1-7-13 first last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/board-edger-spare-parts/c210-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-260" /></svg><span>C210 Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level3 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-261 level4 nav-5-1-7-13-35 first"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/board-edger-spare-parts/c210-spare-parts/front/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-261" /></svg><span>Front</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-262 level4 nav-5-1-7-13-36"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/board-edger-spare-parts/c210-spare-parts/feeding/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-262" /></svg><span>Feeding</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-264 level4 nav-5-1-7-13-37"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/board-edger-spare-parts/c210-spare-parts/upper-engine/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-264" /></svg><span>Upper Engine</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-265 level4 nav-5-1-7-13-38 last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/sawmill-spare-parts/board-edger-spare-parts/c210-spare-parts/diagonally-from-the-front/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-265" /></svg><span>Diagonally from the front</span></a></li></ul></li></ul></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-553 level1 nav-5-2 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-553" /></svg><span>Planer/Moulder Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-200 level2 nav-5-2-8 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/ph360-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-200" /></svg><span>PH360 Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-201 level3 nav-5-2-8-14 first"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/ph360-spare-parts/overview/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-201" /></svg><span>Overview</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-202 level3 nav-5-2-8-15"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/ph360-spare-parts/front/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-202" /></svg><span>Front</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-203 level3 nav-5-2-8-16"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/ph360-spare-parts/cross-section-front/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-203" /></svg><span>Cross-section front</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-204 level3 nav-5-2-8-17"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/ph360-spare-parts/back/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-204" /></svg><span>Back</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-205 level3 nav-5-2-8-18"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/ph360-spare-parts/cross-section-back/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-205" /></svg><span>Cross-section back</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-206 level3 nav-5-2-8-19"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/ph360-spare-parts/skids-with-slide/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-206" /></svg><span>Skids with slide</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-207 level3 nav-5-2-8-20"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/ph360-spare-parts/top-cutter-feed-rollers/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-207" /></svg><span>Top cutter, feed rollers</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-208 level3 nav-5-2-8-21"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/ph360-spare-parts/bottom-cutters/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-208" /></svg><span>Bottom cutters</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-209 level3 nav-5-2-8-22"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/ph360-spare-parts/fixed-side-cutters/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-209" /></svg><span>Fixed side cutters</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-210 level3 nav-5-2-8-23"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/ph360-spare-parts/control-for-moveable-cutters/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-210" /></svg><span>Control for moveable cutters</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-211 level3 nav-5-2-8-24 last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/ph360-spare-parts/lock-planing-table/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-211" /></svg><span>Lock planing table</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-256 level2 nav-5-2-9 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/dh410-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-256" /></svg><span>DH410 Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-257 level3 nav-5-2-9-25 first"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/dh410-spare-parts/overview/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-257" /></svg><span>Overview</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-258 level3 nav-5-2-9-26 last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/dh410-spare-parts/from-above/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-258" /></svg><span>From above</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-295 level2 nav-5-2-10 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/sh410-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-295" /></svg><span>SH410 Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-296 level3 nav-5-2-10-27 first"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/sh410-spare-parts/from-above/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-296" /></svg><span>From above</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-297 level3 nav-5-2-10-28 last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/planer-moulder-spare-parts/sh410-spare-parts/from-the-side/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-297" /></svg><span>From the side</span></a></li></ul></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-554 level1 nav-5-3 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/joinery-machine-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-554" /></svg><span>Joinery Machine Spare Parts</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-558 level2 nav-5-3-11 first"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/joinery-machine-spare-parts/h410-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-558" /></svg><span>H410 Spare Parts</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-559 level2 nav-5-3-12"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/joinery-machine-spare-parts/mh410-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-559" /></svg><span>MH410 Spare Parts</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-560 level2 nav-5-3-13"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/joinery-machine-spare-parts/ps315-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-560" /></svg><span>PS315 Spare Parts</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-561 level2 nav-5-3-14 last"><a href="http://www.logosol.com/store/spare-parts/joinery-machine-spare-parts/mf30-spare-parts/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-561" /></svg><span>MF30 Spare Parts</span></a></li></ul></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-158 level0 nav-6 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-158" /></svg><span>Cutting Tools</span></a><span class="opener"></span><ul class="level0 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-21 level1 nav-6-1 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-21" /></svg><span>Chains and Bars</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-228 level2 nav-6-1-1 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-228" /></svg><span>Stihl</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-232 level3 nav-6-1-1-1 first"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/40-cm-16/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-232" /></svg><span>40 cm (16"), 1,3 mm, 3/8", 3003</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-234 level3 nav-6-1-1-2"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/50-cm-20/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-234" /></svg><span>50 cm (20"), 1,3 mm, 3/8", 3003</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-235 level3 nav-6-1-1-3"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/63-cm-25/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-235" /></svg><span>63 cm (25"), 1,3 mm, 3/8", 3003</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-511 level3 nav-6-1-1-4"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/90-cm-36-1-3-mm-3-8-3003/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-511" /></svg><span>90 cm (36"), 1,3 mm, 3/8", 3003</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-509 level3 nav-6-1-1-5"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/63-cm-25-1-6-mm-3-8-3002/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-509" /></svg><span>63 cm (25"), 1,6 mm, 3/8", 3002</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-236 level3 nav-6-1-1-6"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/75-cm-30/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-236" /></svg><span>75 cm (30"), 1,6 mm, 3/8", 3002</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-237 level3 nav-6-1-1-7"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/90-cm-36/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-237" /></svg><span>90 cm (36"), 1,6 mm, 3/8", 3002</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-564 level3 nav-6-1-1-8"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/112cm-44-1-6mm-404-3002/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-564" /></svg><span>112cm (44"). 1,6mm, .404", 3002</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-507 level3 nav-6-1-1-9"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/120-cm-47-1-6-mm-3-8-3002/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-507" /></svg><span>120 cm (47"), 1,6 mm, 3/8", 3002</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-565 level3 nav-6-1-1-10"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/142cm-56-1-6mm-404-3002/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-565" /></svg><span>142cm (56"). 1,6mm, .404", 3002</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-508 level3 nav-6-1-1-11"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/150-cm-59-1-6-mm-3-8-3002/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-508" /></svg><span>150 cm (59"), 1,6 mm, 3/8", 3002</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-566 level3 nav-6-1-1-12 last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/stihl/167cm-66-1-6mm-404-3002/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-566" /></svg><span>167cm (66"). 1,6mm, .404", 3002</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-275 level2 nav-6-1-2 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/logosol-e5-e8/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-275" /></svg><span>Logosol (E5-E8)</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-276 level3 nav-6-1-2-13 first"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/logosol-e5-e8/50-cm-20/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-276" /></svg><span>50 cm (20")</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-277 level3 nav-6-1-2-14 last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/logosol-e5-e8/70-cm-27/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-277" /></svg><span>70 cm (27")</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-229 level2 nav-6-1-3 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/logosol-e4000-e8000/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-229" /></svg><span>Logosol (E4000-E8000)</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-238 level3 nav-6-1-3-15 first"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/logosol-e4000-e8000/40-cm-16/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-238" /></svg><span>40 cm (16")</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-240 level3 nav-6-1-3-16"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/logosol-e4000-e8000/50-cm-20/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-240" /></svg><span>50 cm (20")</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-241 level3 nav-6-1-3-17 last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/logosol-e4000-e8000/63-cm-24/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-241" /></svg><span>63 cm (24")</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-245 level2 nav-6-1-4 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/logosol-stackcutter/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-245" /></svg><span>Logosol (Stackcutter)</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-246 level3 nav-6-1-4-18 first"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/logosol-stackcutter/120-cm-47/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-246" /></svg><span>120 cm (47")</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-247 level3 nav-6-1-4-19 last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/chains-and-bars/logosol-stackcutter/150-cm-59/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-247" /></svg><span>150 cm (59")</span></a></li></ul></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-39 level1 nav-6-2 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-39" /></svg><span>Bandsaw Blades</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-119 level2 nav-6-2-5 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/logosol/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-119" /></svg><span>Logosol</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-518 level3 nav-6-2-5-20 first"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/logosol/b1001/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-518" /></svg><span>B1001</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-502 level3 nav-6-2-5-21"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/logosol/b751/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-502" /></svg><span>B751</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-123 level3 nav-6-2-5-22 last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/logosol/bs350-320/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-123" /></svg><span>BS320 / 350</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-506 level2 nav-6-2-6 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/norwood/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-506" /></svg><span>Norwood</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-121 level3 nav-6-2-6-23 first"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/norwood/lumbermate/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-121" /></svg><span>LM40 / LM29 / ML26 / MN26</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-120 level3 nav-6-2-6-24 last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/norwood/lm-pro-lumbermate-pro/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-120" /></svg><span>LM Pro / HD36</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-124 level2 nav-6-2-7 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/woodmizer/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-124" /></svg><span>WoodMizer</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-125 level3 nav-6-2-7-25 first"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/woodmizer/lt10-lt15-lt20-lt40/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-125" /></svg><span>LT10 / LT15 / LT20 / LT40</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-126 level3 nav-6-2-7-26 last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/woodmizer/lt70/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-126" /></svg><span>LT70</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-127 level2 nav-6-2-8 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/lennartsfors-jonsered-serra/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-127" /></svg><span>Lennartsfors / Jonsered / Serra</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-128 level3 nav-6-2-8-27 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/lennartsfors-jonsered-serra/filius/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-128" /></svg><span>Filius</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-129 level2 nav-6-2-9 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/wema/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-129" /></svg><span>WeMa</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-130 level3 nav-6-2-9-28 first last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/bandsaw-blades/wema/wermlandssagen/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-130" /></svg><span>Wermlandssågen</span></a></li></ul></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-65 level1 nav-6-3 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-65" /></svg><span>Moulding Knives</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-70 level2 nav-6-3-10 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/horizontal-moulding-knives/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-70" /></svg><span>Horizontal Moulding Knives</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-79 level3 nav-6-3-10-29 first"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/horizontal-moulding-knives/40-mm/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-79" /></svg><span>40 mm</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-80 level3 nav-6-3-10-30"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/horizontal-moulding-knives/50-mm/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-80" /></svg><span>50 mm</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-81 level3 nav-6-3-10-31"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/horizontal-moulding-knives/60-mm/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-81" /></svg><span>60 mm</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-77 level3 nav-6-3-10-32"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/horizontal-moulding-knives/100-mm/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-77" /></svg><span>100 mm</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-78 level3 nav-6-3-10-33 last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/horizontal-moulding-knives/130-mm/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-78" /></svg><span>130 mm</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-69 level2 nav-6-3-11 parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/vertical-moulding-knives/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-69" /></svg><span>Vertical Moulding Knives</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-73 level3 nav-6-3-11-34 first"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/vertical-moulding-knives/40-mm/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-73" /></svg><span>40 mm</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-74 level3 nav-6-3-11-35"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/vertical-moulding-knives/50-mm/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-74" /></svg><span>50 mm</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-75 level3 nav-6-3-11-36 last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/vertical-moulding-knives/60-mm/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-75" /></svg><span>60 mm</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-66 level2 nav-6-3-12"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/planing-knives/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-66" /></svg><span>Planing Knives</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-67 level2 nav-6-3-13"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/knife-sets/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-67" /></svg><span>Knife Sets</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-68 level2 nav-6-3-14"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/cutter-sets/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-68" /></svg><span>Cutter Sets</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-71 level2 nav-6-3-15 last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/moulding-knives/cutter-heads-and-gibs/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-71" /></svg><span>Cutter Heads and Gibs</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-455 level1 nav-6-4 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/sharpening-equipment/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-455" /></svg><span>Sharpening Equipment</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-462 level2 nav-6-4-16 first"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/sharpening-equipment/manual-chain-sharpening/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-462" /></svg><span>Manual Chain Sharpening</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-22 level2 nav-6-4-17"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/sharpening-equipment/chain-sharpening-equipment/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-22" /></svg><span>Chain Sharpening Equipment</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-61 level2 nav-6-4-18"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/sharpening-equipment/band-sharpening-equipment/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-61" /></svg><span>Band Sharpening Equipment</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-102 level2 nav-6-4-19"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/sharpening-equipment/moulding-knife-sharpening-equipment/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-102" /></svg><span>Knife Sharpening Equipment</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-456 level2 nav-6-4-20 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/sharpening-equipment/accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-456" /></svg><span>Accessories</span></a><span class="opener"></span><ul class="level2 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-457 level3 nav-6-4-20-37 first"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/sharpening-equipment/accessories/chain-sharpening-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-457" /></svg><span>Chain Sharpening Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-458 level3 nav-6-4-20-38"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/sharpening-equipment/accessories/band-sharpening-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-458" /></svg><span>Band Sharpening Accessories</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-459 level3 nav-6-4-20-39 last"><a href="http://www.logosol.com/store/cutting-tools/sharpening-equipment/accessories/moulding-knife-sharpening-accessories/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-459" /></svg><span>Moulding Knife Sharpening Accessories</span></a></li></ul></li></ul></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-54 level0 nav-7 last parent"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-54" /></svg><span>More Products</span></a><span class="opener"></span><ul class="level0 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-480 level1 nav-7-1 first parent"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/smart-line/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-480" /></svg><span>SMART Line®</span></a><span class="opener"></span><ul class="level1 nav-submenu"><li class="nav-item nav-item-id-483 level2 nav-7-1-1 first"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/smart-line/smart-pusher/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-483" /></svg><span>Smart Pusher</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-482 level2 nav-7-1-2"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/smart-line/smart-holder/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-482" /></svg><span>Smart Holder</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-481 level2 nav-7-1-3"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/smart-line/smart-splitter/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-481" /></svg><span>Smart Splitter</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-484 level2 nav-7-1-4"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/smart-line/smart-turner/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-484" /></svg><span>Smart Turner</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-485 level2 nav-7-1-5"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/smart-line/smart-sappie/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-485" /></svg><span>Smart Sappie</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-486 level2 nav-7-1-6"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/smart-line/smart-timberjig/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-486" /></svg><span>Smart Timberjig</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-497 level2 nav-7-1-7 last"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/smart-line/smart-hook/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-497" /></svg><span>Smart Hook</span></a></li></ul></li><li class="nav-item nav-item-id-520 level1 nav-7-2"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/plano-line/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-520" /></svg><span>PLANO Line®<span class="cat-label cat-label-label1">New</span></span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-519 level1 nav-7-3"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/nobex-line/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-519" /></svg><span>NOBEX Line®<span class="cat-label cat-label-label1">New</span></span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-99 level1 nav-7-4"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/log-handling/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-99" /></svg><span>Log Handling</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-176 level1 nav-7-5"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/log-skidding/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-176" /></svg><span>Log Skidding</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-95 level1 nav-7-6"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/chip-handling/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-95" /></svg><span>Chip Handling</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-72 level1 nav-7-7"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/wood-drying/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-72" /></svg><span>Wood Drying</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-521 level1 nav-7-8"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/axes/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-521" /></svg><span>Axes</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-55 level1 nav-7-9"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/protective-equipment/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-55" /></svg><span>Protective Equipment</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-57 level1 nav-7-10"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/catalogs-handbooks/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-57" /></svg><span>Catalogs & Handbooks</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-56 level1 nav-7-11"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/logosol-gadgets/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-56" /></svg><span>Merchandise</span></a></li><li class="nav-item nav-item-id-59 level1 nav-7-12 last"><a href="http://www.logosol.com/store/more-products/other/"><svg class="left-menu category-icon icon-50"><use xlink:href="#cat-icon-59" /></svg><span>Other</span></a></li></ul></li> </ul> </div> </div> <style type="text/css"> .cms-page-view li a.active { font-weight: bold; background: #f7f7f7; }​ </style> <div class="block block-vertnav"><div class="block-title"><strong><span>Pages</span></strong></div><div class="block-content"><ul class="accordion accordion-style1 vertnav vertnav-side clearer "><li class="level1 first"> <a href="http://www.logosol.com/store/customer-service"> <span>Customer Service</span> </a> </li><li class="level1"> <a href="http://www.logosol.com/store/about-us"> <span>About Us</span> </a> </li><li class="level1 parent"><span class="opener"></span> <a href="http://www.logosol.com/store/business-opportunity"> <span>Business Opportunity</span> </a> <ul class="level1"> <li class="level2 first"> <a href="http://www.logosol.com/store/business-opportunity/steps-to-success"> <span>Steps to success</span> </a> </li><li class="level2"> <a href="http://www.logosol.com/store/business-opportunity/a-few-words-from-the-owner-family"> <span>A few words from the owner family</span> </a> </li><li class="level2"> <a href="http://www.logosol.com/store/business-opportunity/made-in-sweden"> <span>Made in Sweden</span> </a> </li><li class="level2"> <a href="http://www.logosol.com/store/business-opportunity/marketing-and-advertising"> <span>Marketing and advertising</span> </a> </li><li class="level2"> <a href="http://www.logosol.com/store/business-opportunity/core-values"> <span>Core values</span> </a> </li><li class="level2"> <a href="http://www.logosol.com/store/business-opportunity/unique-products-create-additional-sales"> <span>Unique products create additional sales</span> </a> </li><li class="level2 last"> <a href="http://www.logosol.com/store/business-opportunity/logosol-delivers-german-perfection"> <span>Logosol delivers German perfection</span> </a> </li> </ul> </li><li class="level1"> <a href="http://www.logosol.com/store/downloads"> <span>Downloads</span> </a> </li><li class="level1"> <a href="http://www.logosol.com/store/newsletter"> <span>Newsletter</span> </a> </li><li class="level1"> <a href="http://www.logosol.com/store/inspiration"> <span>Inspiration</span> </a> </li><li class="level1"> <a href="http://www.logosol.com/store/exhibitions"> <span>Exhibitions</span> </a> </li><li class="level1"> <a href="http://www.logosol.com/store/guarantees"> <span>Guarantees</span> </a> </li><li class="level1"> <a href="http://www.logosol.com/store/how-to-order"> <span>How to order</span> </a> </li><li class="level1"> <a href="http://www.logosol.com/store/shipping-information"> <span>Shipping Information</span> </a> </li><li class="level1"> <a href="http://www.logosol.com/store/payment-information"> <span>Payment Information</span> </a> </li><li class="level1 last"> <a href="http://www.logosol.com/store/integrity-policy"> <span>Integrity Policy</span> </a> </li></ul></div></div><div class="block block-tax"> <div class="block-title"> <strong><span>Current price view</span></strong> </div> <form id="taxswitcher" action="https://www.logosol.com/store/taxswitcher/" method="get"> <div class="block-content"> <input type="hidden" id="redirect" name="redirect" value="aHR0cDovL3d3dy5sb2dvc29sLmNvbS9zdG9yZS8," /> <!--<label for="taxswitcher-select">Current price view:</label>--> <select id="taxswitcher-select" name="price_display" onchange="this.form.submit()"> <option value="1" > Excl. VAT</option> <option value="2" selected="selected"> Incl. VAT</option> </select> </div> </form> </div> </div> </body> </html>